Sejr, suc­ces, , Svi­at­chen­ko

Un­ge Erik Svi­at­chen­ko fø­rer an i den bøl­ge, FC Midtjyl­land ri­der på i øje­blik­ket. I går blev Ran­ders ned­lagt med 2- 1

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Johnny W. Kok­borg | joko@spor­ten.dk

Li­vet er fyldt med for­ud­si­ge­lig­he­der. Du ken­der det selv fra hver­da­gen. Du står op på sam­me tids­punkt, du spi­ser det sam­me til mor­gen­mad, og du ta­ger al­tid et bad. Gen­ta­gel­se på gen­ta­gel­se. En ryt­me, om man vil.

For den dan­ske me­ster, FC Midtjyl­land, er der en be­stemt ryt­me, hol­det yn­der at kom­me i det­te eft er­år. En ryt­me, hvor FC Midtjyl­land al­tid vin­der til sidst.

Mester­hol­det har kun tabt to kam­pe ud af de 21, man har spil­let i al­le tur­ne­rin­ger, og i går fort­sat­te hol­det ufortrø­de­nt mod Ran­ders, der gav mod­stand. Men gæ­ster­ne fi k in­tet med hjem fra He­den.

Midtjyl­land stormer i øje­blik­ket mod mester­ska­bet ført an af blandt an­dre den 24- åri­ge Erik Svi­at­chen­ko.

Han er vel det tæt­te­ste, man kom­mer på svi­ger­mors drøm. Vel­fri­se­ret, hø­fl ig. Han er ty­pen, som de fl este jy­ske kvin­der over 50 vil­le nap­pe i kin­der­ne og for­tæl­le om til ve­nin­der­ne: ’ Erik? Han er så­dan en god dreng.’ Off en­siv er læk­kert Men mest af alt er han en god fod­bold­spil­ler. Med vind i sej­le­ne. Søn­dag score­de han for lands­hol­det mod Frank­rig, og mod Ran­ders fort­sat­te må­l­for­men.

» Jeg tog en gå­tur med min hund, hvor jeg tænk­te, at det er sgu egent­lig læk­kert at væ­re off en­siv­spil­ler. Det er fedt at sco­re mål, og så kom­mer det gud hjæl­pe mig to kam­pe i streg. Et rig­tig fl ot mål. De an­dre har dril­let mig me­get med, at jeg ik­ke kan snit­te den vi­de­re på ind­kast, men så sva­rer jeg igen med et mål, « gri­ner Svi­at­chen­ko, der fejre­de må­let med at stik­ke tom­me­len i mun­den, for han skal væ­re far.

» Jeg har re­det på en rig­tig, rig­tig god selv­til­lids­bøl­ge i lang tid, hvor jeg har spil­let rig­tig sta­bilt. Det er ik­ke kun mig, men det er mi­ne hold­kam­me­ra­ter, der gør mig god. Jeg har få­et en van­vit­tig ro over mit spil, som jeg tror, al­le har lagt mær­ke til. Der er ik­ke så me­get at kom­me eft er. Det, hå­ber jeg, er nok til at væ­re en del af lands­hol­det. Det har væ­ret en am­bi­tion på lang sigt, nu er det en am­bi­tion på kort sigt. Så­dan æn­drer mål sig nog­le gan­ge, når man har gjort det godt, « si­ger han.

I som­mer var han på vej væk, men midtjy­der­ne tak­ke­de nej til de til­bud, der kom. Der­for hå­ber Svi­at­chen­ko, at han kan kom­me af sted al­le­re­de til vin­ter.

» Jeg vil­le sta­dig ger­ne ha­ve væ­ret af sted, og jeg er ik­ke skuff et på no­gen må­de. Jeg har haft en ev­ne til at byg­ge på. Jeg bli­ver he­le ti­den bed­re og bed­re. Om jeg har væ­ret ska­det, el­ler det har væ­ret et ud­lands­skift e, der er kik­set, har jeg sta­dig lagt hund­re­de pro­cent på. Jeg har en el­ler an­den ev­ne til at bli­ve bed­re af mod­gan­gen. Nu kan det væ­re, det sker til vin­ter. Bli­ver jeg ved med at spil­le så­dan, tror jeg, det bli­ver uund­gå­e­ligt. Det er ba­re, om der er no­gen, der er vil­lig til at be­ta­le x an­tal mil­li­o­ner. Men jeg er stolt af at spil­le på det her hold, og jeg er stolt af at bæ­re an­fø­rer­bin­det i Kri­sti­ans ( Bach Bak, red.) fra­vær, « ly­der det fra mid­ter­for­sva­re­ren. In­gen salgs­frygt FC Midtjyl­land- træ­ner Jess Thorup kan godt for­stå, hvis an­dre klub­ber har ret­tet øj­ne­ne mod duo­en Erik Svi­at­chen­ko og Ki­an Han­sen, men han er ik­ke ban­ge for, de bli­ver solgt.

» Jeg fryg­ter ik­ke no­get, for gør jeg det, kan jeg ik­ke la­ve an­det. Men igen spil­ler de helt fan­ta­stisk. Erik får sco­ret et mål, og Ki­an er frem­ra­gen­de i du­el­ler­ne. De har et fan­ta­stisk sam­ar­bej­de og gi­ver me­get til hol­det. Det er ik­ke kun dem, men og­så dem om­kring. Men det er klart, at der må væ­re man­ge øj­ne ret­tet mod de to. Det er der in­gen tvivl om, « si­ger Thorup.

Svi­at­chen­ko fi k et hårdt slag på an­k­len i lø­bet af kam­pen mod Ran­ders, men han fryg­ter ik­ke, det be­ty­der, han må sid­de uden­for, når Na­po­li kom­mer til Her­ning tors­dag i Eu­ro­pa Le­ague. Det er en kamp, han VIL spil­le.

» Jeg skal nok bli­ve klar. Så må jeg æde nog­le pil­ler. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.