Spørgs­må­let er, om Jür­gen Kl­opp vil væ­re i stand til at vi­dere­fø­re sin åb­ne stil i den en­gel­ske tabloid­ver­dens ha­j­fyld­te far­vand KOM­MEN­TAR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MOR­TEN BRUUN, skri­ver hver uge i BT

HVIS JÜR­GEN KL­OPP gik ned til Mer­sey- fl oden, tog sko og strøm­per af og va­de­de ud i van­det, tror jeg, at man­ge Li­ver­pool- sup­por­te­re vil­le for­ven­te, at han kun­ne gå over på den an­den si­de uden at få våde fød­der.

Ik­ke si­den José Mourin­ho gjor­de sin en­tré i en­gelsk fod­bold, er en fod­bold- ma­na­ger ble­vet mod­ta­get med en hy­pe og en be­gej­string, som er ble­vet den 48- åri­ge ty­ske fod­bold- char­mør til del, eft er at det for en uge si­den stod klart, at han er den nye mand i spid­sen for Li­ver­pool FC. Kl­opp selv spil­le­de da og­så på al­le tan­gen­ter, da han blev præ­sen­te­ret og trak selv trå­de til Mourin­hos før­ste pres­se­mø­de i Chel­sea, hvor den selvsik­re po­rtu­gi­ser lan­ce­re­de sig selv som The Spe­ci­al One.

» I’m the Nor­mal One, « kon­sta­te­re­de Kl­opp til de frem­mød­tes sto­re be­gej­string.

JÜR­GEN KL­OPP ER en mand, der åben­lyst næ­res ved om­ver­de­nens kær­lig­hed og be­un­dring. Hans sam­spil med til­sku­er­ne i Borus­sia Dort­mund er le­gen­da­risk og pas­se­de per­fekt til klub­bens mot­to. Ech­te Lie­be. Æg­te kær­lig­hed. Så på den må­de har ty­ske­ren ik­ke kun­net øn­ske sig en bed­re mod­ta­gel­se end den, han har få­et i Li­ver­pool FC, for hvor har de hungret eft er en mand med ka­ris­ma – en mand, der kun­ne le­de dem ud af ør­ke­nen.

Al­ter­na­ti­vet til Jür­gen Kl­opp skul­le an­gi­ve­ligt ha­ve væ­ret Car­lo An­ce­lot­ti, og selv om den er­far­ne ita­li­e­ner og­så hav­de væ­ret et godt valg, har han ik­ke ty­ske­rens ka­ris­ma. Jür­gen Kl­opp har al­le­re­de char­met sig ind i al­le de rø­de hjer­ter i Li­ver­pool med sin li­ge­frem­me og åb­ne fa­con. Det hav­de An­ce­lot­ti ik­ke kun­net gø­re på sam­me må­de. Ita­li­e­ne­ren hav­de nok og­så væ­ret klog nok til ik­ke at kom­me med en mel­ding om, at Li­ver­pool vil vin­de Pre­mi­er Le­ague i lø­bet af de næ­ste fi re år.

Jeg skal ik­ke hæv­de, at Jür­gen Kl­opp er et dårligt valg som ma­na­ger for Li­ver­pool. For det er han ik­ke. Men der er jo hel­ler in­gen sik­ker­hed for, at han bli­ver en suc­ces. Selv om han som ud­gangs­punkt vil ha­ve stor kre­dit i Li­ver­pool FC og i den en­gel­ske fod­bold­ver­den i al­min­de­lig­hed, va­rer lang­mo­dig­he­den ik­ke evigt. Hel­ler ik­ke for en el­ske­lig per­son som Jür­gen Kl­opp.

LAD MIG HEJ­SE et par ad­var­sels­fl ag. Jür­gen Kl­op­ps vir­ke i Dort­mund end­te med pil ned. Han skal selv­føl­ge­lig ha­ve evig kre­dit for at ha­ve gen­skabt Dort­munds stor­hed, kul­mi­ne­ren­de med de to ty­ske mester­ska­ber i 2011 og 2012 og Cham­pions Le­ague fi na­len i 2013, men Kl­op­ps Dort­mund var fak­tisk ik­ke i nær­he­den af det ty­ske mester­skab i man­dens sid­ste tre sæ­so­ner. Ja­vel, de blev nr. to i bå­de 2013 og 2014, men de var hen­holds­vis 25 og 19 po­int eft er Bay­ern Mün­chen. Og i sid­ste sæ­son end­te Dort­mund som nr. syv eft er på et tids­punkt at ha­ve lig­get sidst.

Jür­gen Kl­opp har al­drig ar­bej­det an­dre ste­der end i Tys­kland og mang­ler der­med en in­ter­na­tio­nal di­men­sion. Det be­hø­ver ik­ke at bli­ve et han­di­cap, men vi har dog set an­dre uden­land­ske ma­na­ge­re buk­ke un­der i Pre­mi­er Le­ague. Folk som Fe­lipe Sco­la­ri og An­dré Vil­las- Boas i Chel­sea, Ju­an­de Ra­mos i Tot­ten­ham og Sven- Göran Eri­cs­son i Man­che­ster Ci­ty. Pre­mi­er Le­ague er og bli­ver en spe­ci­el ver­den med de man­ge hår­de kam­pe og de sjæld­ne puste­rum.

JÜR­GEN KL­OPP ER al­tid ble­vet bå­ret frem på en ts­u­na­mi af sym­pa­ti i Tys­kland. Han kom frem som en højt el­sket træ­ner for den lil­le klub Mainz 05, som han før­te op i Bun­des­liga­en. Si­den hen fi k han et enormt fol­ke­ligt gen­nem­brud som fod­bol­d­eks­pert for tv- sta­tio­nen ZDF ved EM- slut­run­den 2008, hvor han vandt mil­li­o­ner af ty­ske­res hjer­ter med sin ær­li­ge, hu­mo­ri­sti­ske og fod­bold­fag­li­ge stil. Den ty­ske me­di­es­ce­ne kan og­så væ­re hård, og Kl­opp har da haft si­ne sam­men­stød med nær­gå­en­de repor­te­re, men den en­gel­ske pres­se er al­li­ge­vel et ka­pi­tel for sig. Spørgs­må­let er, om Jür­gen Kl­opp vil væ­re i stand til at vi­dere­fø­re sin åb­ne stil i den en­gel­ske tabloid- ver­dens ha­j­fyld­te far­vand. Og spørgs­må­let er, hvor­dan han re­a­ge­rer den dag, mod­gan­gen for al­vor mel­der sig.

For det gør den jo, mod­gan­gen. Som i til­fæl­det Bren­dan Rod­gers vil Li­ver­pools sup­por­te­re ha­ve stor tå­l­mo­dig­hed med Jür­gen Kl­opp, men ik­ke til evig tid. Rod­gers fi k lov at væ­re i fred i sin før­ste sæ­son, si­den blev han hyl­det for at væ­re man­den, der brag­te Li­ver­pool FC tæt­te­re på Pre­mi­er Le­ague- tit­len end no­gen­sin­de, men da først han syn­tes at mi­ste gre­bet sid­ste eft er­år, blev kri­tik­ken nå­des­løs. Og i den­ne sæ­son har han gan­ske en­kelt væ­ret ’ Dead Man Walking’, som det hed­der i Eng­land.

Så­dan vil det og­så gå Kl­opp, hvis han kik­ser, men lad os hå­be, det ik­ke bli­ver til­fæl­det. For hvis han kan brin­ge li­ge så me­get frel­se til Li­ver­pool FC, som klub­bens sup­por­te­re hå­ber på, går han en stor tid i mø­de i en­gelsk fod­bold.

Før­ste ka­pi­tel skri­ves på Whi­te Hart La­ne, hvor Li­ver­pool mø­der Tot­ten­ham. Sik­ke en kamp at be­gyn­de sin fod­bold­lør­dag med.

FO­TO: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.