Nu er det slut

Ke­vin Magnus­sen be­kræf­te­de i går, at han er fær­dig hos McLa­ren­tea­met - en be­sked, der tik­ke­de ind på email på hans fød­sels­dag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Sø­ren Paaske | spa@spor­ten.dk Mads Kind­berg Ni­el­sen | ni­el@spor­ten.dk

Ke­vin Magnus­sen er en fær­dig mand hos McLa­ren, der ik­ke vil for­læn­ge kon­trak­ten med den dan­ske ra­cer­kø­rer.

Det be­kræf­ter Magnus­sen i et in­ter­view med motorsport. com.

» Da vi hav­de pas­se­ret da­to­en for McLa­rens op­tion på mig, gik jeg og ven­te­de på at hø­re fra dem. Jeg hør­te ik­ke no­get i nog­le da­ge, og ef­ter en lil­le uge så jeg en mail fra Rons per­son­li­ge as­si­stent, Justi­ne ( Bowen, red.), i min ind­bak­ke. Jeg hav­de en idé om, hvad det kun­ne væ­re, « si­ger Ke­vin Magnus­sen og fort­sæt­ter:

» Det var en kort be­sked, som for­kla­re­de, at der ik­ke vil­le væ­re no­get til mig i frem­ti­den. Den kom på min fød­sels­dag fak­tisk. «

Sta­dig mu­lig­he­der

Ke­vin Magnus­sen har væ­ret meldt på vej væk fra McLa­ren i no­get tid, for­di første­kø­rer­ne Jen­son But­ton og Fer­nan­do Alonso fort­sæt­ter i de­res nu­væ­ren­de rol­ler.

Dan­ske­ren har he­le ti­den holdt fast på, at han ger­ne vil kø­re For­mel 1 i næ­ste sæ­son, og der­for pas­se­de det ik­ke ind i hans pla­ner, at McLa­ren fo­re­trak de to ver­dens­stjer­ner.

Selv­om McLa­ren nu er luk­ket land for Magnus­sen, er han sta­dig fast be­slut­tet på at fort­sæt­te kar­ri­e­ren på den stør­ste sce­ne - og mu­lig­he­der, dem er der sta­dig nog­le styk­ker af.

» Jeg har haft go­de sam­ta­ler med en ræk­ke For­mel 1- team, og nog­le af dem på­går sta­dig. «

Ke­vin Magnus­sen sæt­ter ik­ke navn på de team, han sta­dig er i di­a­log med, men Lo­tus har sta­dig et le­digt sæ­de ved si­den af ve­nezu­ela­ne­ren Pa­stor Mal­do­na­do, mens Ma­nor- tea­met, der får Mer­ce­des­mo­to­rer i bi­ler­ne næ­ste sæ­son, har to le­di­ge sæ­der.

Det er slut med at kø­re rundt i McLa­rens For­mel 1- ra­cer for Ke­vin Magnus­sen. I går be­kræf­te­de dan­ske­ren, at han og tea­met ik­ke har en fæl­les frem­tid. FO­TO: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.