McLa­ren- chef tak­ker Ke­vin Magnus­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - AF­SKED Mads Kind­berg Ni­el­sen | ni­el@spor­ten.dk

McLa­rens øver­ste chef, Ron Den­nis, tak­ker i en pres­se­med­del­el­se Ke­vin Magnus­sen for de man­ge år, dan­ske­ren har haft med tea­met.

» Ke­vin har al­tid la­vet et vir­ke­lig im­po­ne­ren­de og pro­fes­sio­nelt styk­ke ar­bej­de for McLa­ren i de fem år, han har væ­ret her, si­den han blev en del af vo­res Yo­ung Dri­ver Pro­gram­me i 2010, « si­ger Ron Den­nis.

» I 2014 kør­te han vir­ke­lig godt ved si­den af Jen­son ( But­ton, red.), som er en me­get er­fa­ren og hur­tig ver­dens­me­ster. Ke­vins grand­prix­de­but i Mel­bour­ne sid­ste år blev be­løn­net med en po­di­e­pla­ce­ring på den dag, som han - og vi - ret­fær­dig­vis kan væ­re stol­te af. «

I 2015 blev der ik­ke plads til Magnus­sen i no­gen af McLa­ren- ra­cer­ne, men iføl­ge Den­nis har det ik­ke få­et dan­ske­ren til at tryk­ke på brem­sen i ar­bejds­mæs­sig for­stand.

» Ke­vin er fort­sat med at ar­bej­de hårdt for os i 2015 ved at støt­te Fer- nan­do ( Alonso, red.) og Jen­son, selv­om han helt for­stå­e­ligt har væ­ret fru­stre­ret over ik­ke at kø­re ræs. Det er han til gen­gæld ek­stremt varm på at gø­re næ­ste år, og, som vi har tra­di­tion for med vo­res un­ge kø­re­re, vil vi ik­ke stå i vej­en for, at de kan re­a­li­se­re de­res am­bi­tio­ner og po­ten­ti­a­le. «

Net­op po­ten­ti­a­le me­ner Ron Den­nis, at Magnus­sen be­sid­der.

» Han er en me­get ta­lent­fuld ra­cer­kø­rer, og han fortje­ner at ha­ve en For­mel 1- kar­ri­e­re, som Jen­son og­så har sagt of­fent­ligt. «

Mo­tor­spor­ten er en ky­nisk bran­che, og det har Ke­vin Magnus­sen nu få­et at fø­le på egen krop. Dan­ske­ren har et par må­ne­der til­ba­ge af sin kon­trakt, og i den tid skal han ik­ke fryg­te for at bli­ve glemt.

» I sid­ste en­de, har vi ik­ke plads til ham som ra­cer­kø­rer på McLa­renHon­da næ­ste år, men det er in­gen skam at bli­ve vip­pet af pin­den af to ver­dens­me­stre, Fer­nan­do og Jen­son. Vi øn­sker Ke­vin det bed­ste, og vi vil gø­re alt, hvad vi kan, for at han suc­ces­fuldt kan be­gyn­de sit næ­ste ka­pi­tel i kar­ri­e­ren, « si­ger Den­nis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.