Om ro­ck, ra­ce og re­a­li­te­ter

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ULI­GE NUM­RE ER no­get af det bed­ste i dansk ro­ck li­ge nu. De­res nye al­bum hed­der ’ Grand Prix’ ( check det ud) og hit­tet ’ Halv­nø­gen’ be­gyn­der med linjer­ne:

’ Du skal bli­ve lø­jet for // Du skal bli­ve lo­vet no­get’.

De kun­ne væ­re skre­vet til Ke­vin Magnus­sen. Han er ble­vet lo­vet rig­tig me­get, og der er og­så ble­vet lø­jet for ham i den For­mel 1- kar­ri­e­re, der al­le­re­de kan væ­re slut. Halvan­det år eft er den sen­sa­tio­nel­le an­den­plads i de­but­grand­prixet i Mel­bour­ne kæm­per Magnus­sen nu for at over­le­ve i For­mel 1.

Og løft er­ne fra McLa­ren og Hon­da om at hjæl­pe ham vi­de­re i For­mel 1 vi­ser sig at væ­re tom­me. Som BT for længst har skre­vet, er Magnus­sen hi­sto­rie hos McLa­ren, når hans re­ser­ve­kø­rer- kon­trakt ud­lø­ber eft er den­ne sæ­son.

Jeg for­står godt, at team­chef Ron Den­nis har travlt med man­ge an­dre ting. Den­nis er en iskold mand i en iskold ver­den, men al­li­ge­vel er hans be­hand­ling af Ke­vin Magnus­sen uri­me­lig. Da han sid­ste år i de­cem­ber kald­te os til ho­ved­kvar­te­ret i Woking for at for­tæl­le, at Magnus­sen var sat ud på re­ser­ve­bæn­ken, gjor­de Den­nis me­get ud af, at dan­ske­rens For­mel 1- kar­ri­e­re kun ’ var sat på pau­se’.

DEN­GANG VAR DER og­så lagt op til, at McLa­rens nye mo­tor­le­ve­ran­dør, Hon­da, vil­le hjæl­pe Magnus­sen til en plads i For­mel 1- fel­tet i 2016. Hvis ik­ke der var et le­digt sæ­de hos McLa­ren, vil­le ja­pa­ner­ne pres­se dan­ske­ren ind i et an­det team, der vil­le kø­re med de­res mo­to­rer. Dis­se pla­ner gik i va­sken, da det vi­ste sig, at Hon­das nye For­mel 1- mo­tor var en fi asko, som in­gen an­dre team øn­ske­de at kom­me i nær­he­den af.

Al­li­ge­vel sy­nes jeg, at McLa­ren­le­del­sen har gjort alt for lidt for Magnus­sen. Selv­om man ik­ke selv hav­de plads til ham, kun­ne McLa­ren- le­del­sen godt ha­ve skub­bet på i for­hold til et an­det team. Det sy­nes jeg ær­ligt talt, man skyl­der ham, for Magnus­sen har igen­nem de se­ne­ste år væ­ret ek­stremt loy­al over for McLa­ren.

Da de gav ham en skod­bil uden down­for­ce i 2014, bed han tæn­der­ne sam­men og kæm­pe­de vi­de­re. Da de send­te ham ud på re­ser­ve­bæn­ken i 2015, ka­ste­de han sig en­ga­ge­ret over ar­bej­det med in­ge­ni­ø­rer­ne i pit­ten. Da Hon­da­mo­to­ren brød sam­men på vej ud til start­stre­gen i Mel­bour­ne i år, snak­ke­de han op­ti­mi­stisk om tea­mets lang­tids­po­ten­ti­a­le.

En fan­ta­stisk loy­a­li­tet, som McLa­ren- le­del­sen for få da­ge si­den be­løn­ne­de med en iskold email om at sam­ar­bej­det ik­ke skul­le fort­sæt­te – af­sendt fra Den­nis’ se­kre­tær og præ­cis på Magnus­sens fød­sels­dag. Ik­ke spe­ci­elt stil­fuldt, vel?

DA DET I lø­bet af eft er­som­me­ren vi­ste sig, at hans ma­na­ger ik­ke for­må­e­de at løft e op­ga­ven, bur­de McLa­ren- le­del­sen ha­ve spil­let en me­re ak­tiv rol­le i for­sø­get på at fi nde et nyt For­mel 1- sæ­de.

Der er selv­føl­ge­lig og­så den mu­lig­hed, at der er sket no­get bag kulis­ser­ne, der ik­ke tå­ler off ent­lig­he­dens lys. Når man uden en lo­gisk grund drop­per en kø­rer, man for ba­re et år si­den kald­te en po­ten­ti­el ver­dens­me­ster, ska­ber det mas­se­vis af ryg­ter.

Jeg har de se­ne­ste uger hørt rig­tig man­ge far­ve­ri­ge ’ for­kla­rin­ger’ på, at McLa­ren nu drop­per Magnus­sen, men in­gen af dem er tro­vær­di­ge nok til at bli­ve vi­de­re­gi­vet. Og som det al­tid bli­ver frem­hæ­vet i For­mel 1: Sto­pu­ret for­tæl­ler sand­he­den. Uan­set hvad der måt­te væ­re gå­et galt mel­lem Magnus­sen, hans bag­land og McLa­ren, æn­drer det ik­ke på, at dan­ske­rens re­sul­ta­ter på ba­nen al­tid har væ­ret i or­den. OG DET ER dy­best set alt sam­men li­ge­gyl­digt. Nu gæl­der det frem­ti­den – og her er de hår­de re­a­li­te­ter, at Lo­tus/ Re­nault lig­ner Magnus­sens sid­ste chan­ce for at hol­de liv i For­mel 1- drøm­men. Men an­dre kø­re­re – med stær­ke­re bag­lan­de – er i sam­me si­tu­a­tion.

Den tredje linje i Uli­ge Num­res hit ly­der: ’ Men du skal gri­ne af det’.

Dén pas­ser­til gen­gæld rig­tig dårligt til Magnus­sens si­tu­a­tion. Der er be­stemt ik­ke no­get at gri­ne af…

FO­TO: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.