Ugens fa­vo­rit

BT - - KLUMME -

Hvid­løg: Var kendt al­le­re­de ca. 3.000 år før Kri­sti fød­sel – bl. a. for sin me­di­cin­ske virk­ning. For­u­den et højt ind­hold af A, B og C- vi­ta­mi­ner in­de­hol­der hvid­løg al­li­in, der er et lugt­frit, svovlhol­digt stof. Når hvid­løg snit­tes el­ler knu­ses, bli­ver al­li­in la­vet om til al­li­cin og man­ge an­dre ak­ti­ve svovlhol­di­ge stof­fer, som me­nes at ha­ve hel­bre­den­de egen­ska­ber. Al­li­cin kan hæm­me ska­de­li­ge bak­te­ri­er i krop­pen og er der­med be­skyt­ten­de for krop- pens slim­hin­der og cel­ler og styr­ken­de for im­mun­for­sva­ret. Hvid­løg er der­for ef­fek­tivt mod for­kø­lel­se, svamp samt in­fek­tio­ner bl. a. i luft­ve­je­ne, hvil­ket bl. a. er på­vist på Brig­ham Yo­ung Uni­ver­si­ty i Pro­vo i Utah i USA. Her fandt man, at hvid­løg dræ­ber næ­sten 100 pct. af det men­ne­ske­li­ge rhin­ovirus ( der gi­ver for­kø­lel­se) og pa­ra­in­flu­en­za 3 ( som er et in­flu­en­za- og luft­vejsvirus). Det lil­le, stær­ke løg er alt­så en god ven i dit ’ me­di­cin­skab’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.