Pro­fes­sio­nel kæ­re­stej­agt

Midt i den lan­ge ud­dan­nel­se el­ler kar­ri­e­reræ­set kan det væ­re svært at få tid til at fin­de sin ud­kår­ne. Pro­fes­sio­nel mat­ch­making kan væ­re sva­ret for de suc­ces­ful­de og kræs­ne

BT - - INDBLIK - tco@ ber­ling­s­ke. dk Il­lu­stra­tion: Lars Andersen Tho­mas Con­rad­sen

Må­ske er vi for upro­fes­sio­nel­le, når det gæl­der kær­lig­he­den. De ny­e­ste tal i Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at 1,6 mil­li­o­ner voks­ne dan­ske­re le­ver ale­ne. At 46 pro­cent af al­le æg­te­ska­ber en­der i skils­mis­se.

Det vrim­ler el­lers med te­le­fon- ap­ps og hjem­mesi­der, der kan hjæl­pe med at fin­de ’ den ene­ste ene’, hvad en­ten man leder ef­ter land­mænd, ik­ke- ry­ge­re, højtud­dan­ne­de, nor­mal­væg­ti­ge, smuk­ke­re­end- gen­nem­snit­tet, hunde- fans, folk- i- nær­he­den, jø­der/ mus­li­mer/ krist­ne el­ler helt til­fæl­di­ge. Men må­ske er mid­ler­ne til at fin­de vo­res ud­kår­ne ble­vet for man­ge? Må­ske mis­for­tol­ker vi, hvil­ke men­ne­sker, der kom­pli­men­te­rer os? Må­ske har vi i vir- ke­lig­he­den brug for pro­fes­sio­nel­le mat­ch­ma­ke­re, der ef­ter per­son­li­ge sam­ta­ler med se­ri­ø­se singler sam­men­sæt­ter stæv­ne­mø­der, hvor chan­cen for fo­rel­skel­se er langt hø­je­re, end når de sø­gen­de selv væl­ger til og fra?

Hel­le Jen­sen er en pro­fes­sio­nel mat­ch­ma­ker og dri­ver virk­som­he­den ’ My Per­fect Match’. På hjem­mesi­den slår hun fast, at hun ’ tror på kær­lig­he­den, og at vi som men­ne­sker er skabt til to­som­hed’. Der­næst skri­ver hun:

’ I kær­lig­hed hand­ler det om at til­træk­ke den rig­ti­ge part­ner, og der­næst ud­vik­le og fast­hol­de re­la­tio­nen. Jeg hjæl­per dig med at mø­de fle­re kva­li­fi­ce­re­de kæ­re­ste­em­ner ved at in­tro­du­ce­re dig for hånd­pluk­ke­de pro­fi­ler fra mit net­værk. Mit mål er at gø­re din sø­gen ef­ter en livs­part­ner til en god og læ­re­rig op­le­vel­se’.

Hel­le Jen­sen ta­ger dat­ing se­ri­øst. Hun hol­der per­son­li­ge sam­ta­ler med al­le, der mel­der sig hos hen­de, og op­sæt­ter der­ef­ter stæv­ne­mø­der med de men­ne­sker, de pas­ser bedst sam­men med. Ef­ter mø­det får beg­ge par­ter fe­ed­ba­ck af Hel­le Jen­sen om, hvor­dan det gik, og hvor­dan de fun­ge­re­de i si­tu­a­tio­nen. En da­te in­klu­siv ef­ter- eva­lu­e­ring ko­ster 750 kro­ner. Der­u­d­over kan man blandt an­det få et re­gu­lært co­a­ching- for­løb med tre mø­der til 4.497 kro­ner.

Kær­lig­hed bli­ver for­ret­ning

An­tro­po­log og ekspert i par­for­hold Tri­ne De­mant har kig­get på hjem­mesi­den og bli­ver ’ nys­ger­rig, men og­så for­be­hol­den’.

» For mig er det­te helt klart en for­ret­nings- gø­rel­se af kær­lig­heds­li­vet. En va­re­lig- gø­rel­se nær­mest. Det skal ik­ke for­stås som en per­son­lig kri­tik af Hel­le Jen­sen, men som en kri­tik af den kom­merci­a­li­se­ring, der på man­ge om­rå­der fo­re­går af vo­res pri­vat­liv i dis­se år, « si­ger Tri­ne De­mant, der er en

del af eks­pert­pa­ne­let i DR’s se­rie ’ Gift ved før­ste Blik’, der net­op har haft sæ­son­pre­mi­e­re i den­ne uge.

Hel­le Jen­sen fra My­per­fect­match. dk læg­ger ik­ke skjul på, at hun har hen­tet in­spira­tio­nen til sin me­to­de di­rek­te i er­hvervs­li­vet. Som he­ad­hunter har hun si­den 2005 hjul­pet virk­som­he­der med at fin­de de per­fek­te per­so­ner til le­di­ge el­ler nye stil­lin­ger i fir­ma­et ’ Hu­man Po­wer’.

» Der er alt for man­ge dan­ske­re, som ik­ke kom­mer ud på nok go­de da­tes, og vi ved, at for am­bi­tiø­se men­ne­sker er ti­den en knap res­sour­ce. Der­for skal vi bru­ge ti­den re­le­vant. Jeg hånd­pluk­ker de her da­tes på kva­li­fi­ce­ret vis. Li­ge som jeg for­mid­ler job­mu­lig­he­der, så for­mid­ler jeg kær­lig­heds­mu­lig­he­der. Men jeg kan selv­føl­ge­lig ik­ke love kær­lig­he­den – der er man­ge ting, som er ude af mi­ne hæn­der, « si­ger Hel­le Jen­sen til Ber­ling­s­ke og til­fø­jer: » Selv­føl­ge­lig er det ik­ke den bil­lig­ste løs­ning, og der­for for­ven­ter folk og­så go­de re­sul­ta­ter. Men i dag er det ik­ke unor­malt, at man be­ta­ler for en per­son­lig co­ach, når man vil ta­be sig ti ki­lo. Lyk­ke­des det ik­ke, skyl­des det vel og­så ens egen ind­sats og an­dre om­stæn­dig­he­der. Det hand­ler dog ik­ke kun om at bli­ve fo­rel­sket, når jeg sæt­ter folk sam­men. Vær­di­en lig­ger og­så i, at dis­se per­so­ner ska­ber nye re­la­tio­ner og fø­ler sig be­ri­get ef­ter en da­te. At de som mini­mum sup­ple­rer de­res net­værk med et spæn­den­de in­di­vid, « si­ger hun.

Hun har end­nu ik­ke ’ skabt et kæ­re­ste­par’, men hun er be­gyndt at sæt­te folk sam­men til stæv­ne­mø­der. Si­den marts har hun ar­bej­det på at ska­be et net­værk, der er stort nok til at la­ve mat­ches af høj kva­li­tet, si­ger hun.

» Jeg ved godt, at den­ne me­to­de er me­get udansk. Men tag et land som Bel­gi­en – der er mat­ch­making det stør­ste. Der er det, det nye sort in­den for dat­ing- bran­chen, « si­ger Hel­le Jen­sen.

I Bel­gi­en er der gan­ske rig­tigt et bredt ud­valg af mat­ch­making-hjem­mesi­der, hvor kær­lig­heds­kon­su­len­ter til­by­der at hjæl­pe se­ri­ø­se singler. Det gæl­der for ek­sem­pel ’ R& F In­tro­ductions’ – Bel­gi­ens stør­ste mat­ch­making- fir­ma. Her har de skabt et ’ eks­klu­sivt VIP- net­værk’, som de hvert år in­vi­te­rer en ræk­ke af de­res mest frem­træ­den­de singler ind i.

Det er Cre­men af cre­men fra for­ret­nings­li­vet, po­li­ti­ke­re og be­rømt­he­der har al­le­re­de fun­det ud af, at det­te er den ret­te for­mu­lar for dem, re­k­la­me­rer de på si­den.

Her­u­d­over gi­ver de en ræk­ke ek­semp­ler på sing­ler­ne fra Bel­gi­ens øver­ste hyl­de. For ek­sem­pel den­ne 40- åri­ge unavn­giv­ne mand fra Antwer­pen:

Han er a mbi­tiøs – et for ret­nings­ge­ni med en st ærk per­son­lig­hed. På det p er­son­li­ge plan er han hen­syns­fuld og sød.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.