Først stærk – så læk­ker

Bliv stærk først – så bli­ver det let at for­me krop­pen. Kett­le­bells er bedst til styr­ke

BT - - KROP I BALANCE -

En skyhøj for­bræn­ding er dét, der ret ube­svæ­ret gi­ver dig en stærk, glad og spændstig krop. Uden re­strik­tio­ner, mad­for­bud og ud­mat­ten­de, ti­melan­ge træ­nin­ger.

Til dét skal du bru­ge stær­ke mus­k­ler, som ud­skil­ler de hor­moner, der ik­ke blot sæt­ter fedt­for­bræn­ding og mu­ske­l­op­byg­ning i gang ( som er dét, der for­mer din krop) – men og­så styr­ker dit im­mun­for­svar og din men­tale sund­hed.

Løs­nin­gen er god og ef­fek­tiv styr­ke­træ­ning til mus­k­ler og hjer­ne. Det af­gø­ren­de er, at du gen­nem høj be­last­ning i kort tid ak­ti­ve­rer de mu­skel­fi­bre, som man kal­der ’ de hur­ti­ge’.

De hur­ti­ge mu­skel­fi­bre ud­vik­ler ef­fek­tivt og hur­tigt stor kraft og ud­skil­ler imens de my­oki­ner, som får din for­bræn­ding til at op­pe sig ge­val­digt. Det er og­så de hur­ti­ge fi­bre, der gi­ver smuk form til di­ne mus­k­ler.

Det er først, når du er stærk, at det bli­ver let at for­me krop­pen og for­bræn­de det over­flø­di­ge fedt.

Du er må­ske vant til, at sve­den skal dryp­pe og mus­k­ler­ne bræn­de, men når du træ­ner for styr­ke, skal du ik­ke træ­ne, ind­til du er ud­mat­tet. Du skal stop­pe læn­ge før. På læn­ge­re sigt er det ik­ke ef­fek­tivt i for­hold til fedt­tab og for­bræn­ding at over­skri­de krop­pens græn­ser.

Ved at drop­pe hård og lang­va­rig træ­ning og i ste­det træ­ne i kort tid ved høj kraft, und­går du at bli­ve træt. I ste­det bli­ver du stærk. Du be­hø­ver alt­så hver­ken at knok­le, bru­ge oce­a­ner af tid el­ler slå dig selv halvt ihjel.

Ef­fek­ti­ve kett­le­bells

Det mest ef­fek­ti­ve træ­nings­red­skab, som jeg ken­der, er en kett­le­bell, som er en rus­sisk kug­ler­und vægt med et hånd­tag.

Kett­le­bells til­la­der dig at ar­bej­de med fle­re mu­skel­grup­per ad gan­gen på kort tid. Du får stor ef­fekt og for­bræn­der man­ge kal­o­ri­er uden at ud­mat­te krop­pen. For­bræn­din­gen un­der og ef­ter træ­nin­gen er fak­tisk op til fem gan­ge så høj som ved al­min­de­lig træ­ning.

For­men på kug­len hjæl­per di­ne led til at ar­bej­de i den rig­ti­ge po­si­tion, så du spæn­der mak­si­malt op på en na­tur­lig og hen­sigts­mæs­sig må­de. Du bli­ver hur­ti­ge­re stær­ke­re uden ri­si­ko for ska­der.

Træ­ning med kett­le­bell er mini­ma­li­stisk. En en­kelt øvel­se kan træ­ne styr­ke, kredsløb og smi­dig­hed i he­le krop­pen på en gang.

Red­ska­bet i sig selv gi­ver na­tur­lig­vis ik­ke mak­si­ma­le re­sul­ta­ter. Det er i kom­bi­na­tio­nen med de ret­te øvel­ser og træ­nings­me­to­der, at du kan man­gedob­le din for­bræn­ding. Og det er li­ge net­op dét, du læ­rer her.

3

1

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.