Go­de råd, når du træ­ner din styr­ke

BT - - KROP I BALANCE -

Få gen­ta­gel­ser

Når du træ­ner for styr­ke, spændsti­ge mus­k­ler og høj for­bræn­ding, skal du la­ve få, kon­cen­tre­re­de og ud­for­dren­de gen­ta­gel­ser.

Lan­ge pau­ser

Hold pau­se i 1- 1,5 mi­nut mel­lem hver to øvel­ser. Gå først i gang igen, når mus­k­ler­ne er klar til at ar­bej­de igen. Når pau­sen er så lang, og træ­nings­ind­sat­sen så kort, er det for­di, må­let er mak­si­mal kraft­ud­vik­ling. Det stil­ler sto­re krav til ner­ve­sy­stem og hur­ti­ge mu­skel­fi­bre, og de har brug for grun­dig re­sti­tu­tion mel­lem run­der­ne.

Man­ge run­der

Lav så man­ge run­der som mu­ligt in­den for de 15 mi­nut­ter. Men bliv kun ved så læn­ge, at du mær­ker, at du har god tek­nik og fuld po­wer. Kva­li­tet er af­gø­ren­de, og du må ik­ke fo­ku­se­re på at få træ­nin­gen over­stå­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.