Det sid­ste far­vel

Grå sky­er lå i går som en tung dy­ne over den lil­le by Gjøl ved Lim­fj or­den, da by­ens kir­ke dan­ne­de ram­men om fa­mi­lie og ven­ners svæ­re af­sked med Jes­per Schlot­feldt Jen­sen

BT - - NYHEDER - Met­te Faur­holt- Se­he­sted | mela@bt.dk

45- åri­ge Jes­per Schlot­feldt Jen­sen mi­ste­de for en uge si­den li­vet i en tragisk færds­el­su­lyk­ke, da han på mo­tor­vej E45 blev på­kørt af en spø­gel­ses­bi­list, der kør­te mod færds­els­ret­nin­gen i det nord­gå­en­de spor. I det øje­blik mi­ste­de tre børn de­res far og en hu­stru sin mand.

Nu sid­der fa­mi­li­en til­ba­ge med den svæ­re sorg, men de er ik­ke ale­ne.

Det un­der­stre­ger Pe­ter Rod­kjær, som er en god ven af fa­mi­li­en. Han for­kla­rer, at al­le i by­en, der ken­der fa­mi­li­en, gør, hvad de kan for at væ­re der for hu­stru­en og bør­ne­ne i den svæ­re tid.

» I søn­dags ( da­gen for dødsu­lyk­ken, red.) gik fl age­ne på halv i he­le by­en. Der er man­ge, der er me­get be­rør­te af det her, og det bli­ver ty­de­ligt, når han skal be­gra­ves. Men vi står og­så sam­men, når vi skal vi­de­re, og fa­mi­li­en ved, at vi er her for dem, « sag­de Pe­ter Rod­kjær til BT for­ud for be­gra­vel­sen.

Net­op lo­kal­sam­fun­dets op­bak­ning til fa­mi­li­en var ty­de­lig ved Jes­per Schlot­feldt Jen­sens be­gra­vel­se i Gjøl Kir­ke. Langs by­ens ho­ved­ga­de va­je­de fl age­ne på halv stang i den stil­le vind, mens ven­ner og be­kend­te gik mod kir­ken med blom­ster i fav­nen.

Afh oldt

I by­en var Jes­per Schlot­feldt Jen­sen kendt som et po­si­tivt og udad­vendt men­ne­ske, der en­ga­ge­re­de sig i for­e­nings­li­vet, og han var afh oldt af man­ge. Han var blandt an­det for­mand for Gøl Bå­dens Træskibslaug.

» Han var vir­ke­lig en ildsjæl – en mand vi vir­ke­lig kom­mer til at mang­le i lau­get så­vel som i re­sten af by­en. Jes­per in­vol­ve­re­de sig i den lo­ka­le spej­der­klub, by­ens sko­le og så vi­de­re. Han var et for­e­nings­men­ne­ske li­ge­som sin hu­stru, « si­ger Pe­ter Rod­kjær, der er næst­for­mand i bå­d­lau­get.

Sejlads og li­vet på ha­vet fyld­te me­get i Jes­per Schlot­feldt Jen­sens liv. Sam­men med sin fa­mi­lie tog han oft e de­res båd med en tur på ha­vet, og i sit pro­fes­sio­nel­le vir­ke ar­bej­de­de han som lods. Det var net­op på vej hjem fra en vagt på job­bet, at han så tragisk mi­ste­de li­vet.

Kort eft er ra­ste­plad­sen ved Him- mer­land i nord­gå­en­de spor på E45 blev den 45- åri­ge far til tre ramt af en bi­list, der kør­te mod færds­els­ret­nin­gen på mo­tor­vej­en. Bå­de Jes­per Schlot­feldt Jen­sen og spø­gel­ses­bi­li­sten, 24- åri­ge Kim Piy­al, blev dræbt på ste­det.

Po­li­ti­et har end­nu ik­ke få­et klar­lagt de nær­me­re om­stæn­dig­he­der om­kring ulyk­ken, da eft er­for­sker­ne sta­dig af­ven­ter bil­in­spek­tø­rens rap­port. Nord­jyl­lands Po­li­ti har dog slå­et fast, at Kim Piy­al kør­te på mo­tor­vej­en ved Øster Ut­trup Vej i Aal­borg. Han nå­e­de der­med at kø­re ad­skil­li­ge ki­lo­me­ter, før ulyk­ken ind­traf.

FO­TO: BO AM­STRUP

Jes­per Schlot­feldt Jen­sen, der søn­dag mor­gen blev dræbt af en spø­gel­ses­bi­list på E45 i Nord­jyl­land, blev i går be­gra­vet på Gjøl Kir­ke­gård. Gjøls ho­ved­ga­de lå øde hen, mens fa­mi­lie og ven­ner sag­de et sid­ste far­vel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.