MES­SER­S­CH­MIDT KAN BLI­VE FAR­LIG FOR DF

Dansk Fol­ke­par­ti er oft e ble­vet ud­sat for spot, spe og ar­ro­gan­ce. Nu ud­sæt­ter Mes­ser­s­ch­midt DFs væl­ge­re for sam­me me­di­cin

BT - - DEBAT - Olav Skaa­ning Andersen, ansv. che­fre­dak­tør DEL­TAG I DE­BAT­TEN på blogs.bt.dk/olavskaa­nin­gan­der­sen

DR2 VI­SER I dis­se da­ge tv- ud­sen­del­sen om Dansk Fol­ke­par­tis 20- åri­ge hi­sto­rie. En på man­ge må­der fa­sci­ne­ren­de for­tæl­ling om gan­ske få per­so­ner, der med li­ge de­le dyg­tig­hed, rå ky­nis­me og for­nem­mel­se for stem­nin­gen i væl­ger­ha­vet har skabt et par­ti, der ved sid­ste valg blev Fol­ke­tin­gets næst­stør­ste. Skabt på re­ster­ne af Frem­skridtspar­ti­et fi k Pia Kjær­s­gaard, Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og Pe­ter Skaarup tøm­ret et par­ti sam­men, der støt og ro­ligt har gre­bet ud eft er mag­ten. Og få­et re­elt tag i den i lan­ge pe­ri­o­der. Især un­der An­ders Fogh, men og­så i sam­ar­bej­de med Lars Løk­kes smal­le Ven­stre- re­ge­ring vil DF få stor ind­fl ydel­se. DF ER DYG­TIGT le­det. Først af Pia Kjær­s­gaard og nu af Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl. DFs grund­pil­le er respek­ten for, el­ler den ky­ni­ske ud­nyt­tel­se af - alt ef­ter tem­pe­ra­ment - al­min­de­li­ge men­ne­sker. DFs ker­ne­væl­ge­re fi ndes ik­ke i den kre­a­ti­ve klas­se, i de sto­re by­er el­ler blandt sam­fun­dets ri­ge­ste og bedst ud­dan­ne­de. De fi ndes især blandt den æl­dre del af be­folk­nin­gen, og man­ge af dem bor uden­for de sto­re by­er. I DR2­for­tæl­lin­gen om DFs hi­sto­rie er ka­me­ra­et med på ple­je­hjem­met i hjem­by­en Thy­re­god, hvor Thu­le­sen Da­hl imel­lem hår­de for­hand­lin­ger med Lars Løk­ke li­ge eft er val­get får tid til at duk­ke op. For at for­tæl­le om de igang­væ­ren­de for­hand­lin­ger. HER ÅBEN­BA­RES - hvis man var i tvivl - at det er et lang­tidspro­jekt, DF er i gang med. Det hand­ler om at und­gå at kom­me i re­ge­ring, så man kan hol­de de løf­ter, man gav i valg­kam­pen. Så man kan få end­nu fl ere stem­mer næ­ste gang. Og bli­ve end­nu stær­ke­re. Og det skal ske ved at hol­de be­ne­ne på jor­den, og i det he­le ta­get væ­re tro mod det liv, Dansk Fol­ke­par­tis væl­ge­re selv le­ver. Det er Thu­le­sen Da­hl en sand ekspert i. DET SAM­ME KAN man ik­ke just si­ge om par­tiets stem­me­slu­ger og skar­ps­leb­ne de­bat­tør Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt. I den for­gang­ne uge fi k vi et ind­blik i Mes­ser­s­ch­midts tem­pe­ra­ment og in­der­ste tan­ke­u­ni­vers, når den råt for usø­det kom­mer til ud­tryk. En af DFs EU- par­la­men­ta­ri­ke­re, Rik­ke Karls­son, meld­te sig ud af par­ti­et i pro­test mod Mes­ser­s­ch­midt, og det fi k DFs kron­prins til at kal­de Karls­son for ’ en lidt for­vir­ret pi­ge fra Re­bild’, der ’ ik­ke kan over­skue, hvad der sker om­kring hen­de’. Berlingskes kom­men­ta­tor Tho­mas Lar­sen kal­der re­ak­tio­nen ’ ned­la­den­de, arrogant og let­te­re se­xi­stisk’, og man kan kun gi­ve Mes­ser­s­ch­midt ab­so­lut bund­ka­rak­ter for hånd­te­rin­gen af sa­gen. VÆR­RE ER, AT det ik­ke er før­ste gang, at Mes­ser­s­ch­midt får lagt af­stand til DFs ker­ne­væl­ge­re. En lig­nen­de re­ak­tion kom fra Mes­ser­s­ch­midt, da en an­den af DFs EU- par­la­men­ta­ri­ke­re i sid­ste valg­pe­ri­o­de, An­na Ros­bach, ik­ke kun­ne sam­ar­bej­de med stem­me­slu­ge­ren. Nor­malt er det Dansk Fol­ke­par­ti, der ud­sæt­tes for spot og spe og ned­la­den­de kom­men­ta­rer fra po­li­ti­ske mod­stan­de­re og det etab­le­re­de Dan­mark. DFs suc­ces sker på trods. Si­den Poul Nyrup Ras­mus­sens be­røm­te ’ stu­e­re­ne, det bli­ver I al­drig’, har DF le­vet højt på at væ­re i op­po­si­tion til det po­li­ti­ske ’ bor­ger­skab’ og væ­re en sand ven af det jæv­ne Dan­mark. Det liv, der le­ves i Thy­re­god, Nr. Sne­de, Re­bild og en del an­dre ste­der i Dan­mark. Den stær­ke al­li­an­ce med DF- væl­ger­ne sæt­ter Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt lidt smart og arrogant på spil, når han om­ta­ler par­tiets fol­ke­valg­te og høj­bor­ge i ned­la­den­de ven­din­ger. Det kan bli­ve far­ligt for bå­de Mes­ser­s­ch­midt og DF. For kun dår­skab ser ud til at kun­ne stop­pe DFs frem­march.

’’ ’Det er far­ligt for Mes­ser­s­ch­midt og DF at ta­le i ned­la­den­de ven­din­ger til par­tiets ker­ne­væl­ge­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.