Prins Hen­rik er il­loy­al

BT - - DEBAT - KON­GE­HU­SET Sko­vlun­de KON­GE­HU­SET Re­pu­bli­kan­ske Grund­lovs­be­væ­gel­se

Le­ne Trel­de

Prins Hen­rik va­næ­rer nu igen det dan­ske kon­ge­hus og sæt­ter dan­sker­ne i et dårligt lys. Det er skan­da­løst, og det nyt­ter ik­ke, at Prin­sen bli­ver ved med at for­næg­te den dan­ske grund­lov, som si­ger, at en kon­ge­ti­tel skal man væ­re født til. Det vid­ste Prin­sen, da han gift ede sig, og der sy­nes in­gen god grund til at æn­dre lov­giv­nin­gen, for jo me­re prins Hen­rik be­kla­ger sig, jo min­dre kon­ge sy­nes han desvær­re at bli­ve.

Prins Hen­rik har læn­ge op­t­rå­dt il­loy­alt over­for Dan­mark med si­ne gen­tag­ne brok­ke­ri­er over ik­ke at væ­re kon­ge, og de se­ne­ste be­skyld­nin­ger er så langt ude af pro­por­tio­ner, at Prin­sens rol­le nu må si­ges at væ­re ud­spil­let. Man gi­der sim­pelt­hen ik­ke hø­re på ham læn­ge­re. Må­ske bør han dra­ge til­ba­ge Frank­rig, hvor kan han få ti­tel af vin­kon­ge.

Vig­go Smitt

Det vil­le væ­re rart, hvis vi snart kun­ne bli­ve fri for prins Hen­riks for­kæ­le­de pi­ve­ri. Jeg tror, at langt de fl este dan­ske­re har svært ved at for­stå hans be­hov for at bli­ve kaldt ’ Hans Ma­jestæt’. Prins Hen­rik kend­te jo be­tin­gel­ser­ne, da han gift ede sig med en vor­den­de dron­ning. Han støt­te­de med sit æg­te­skab op om en for­æl­det stats­form med en grund­læg­gen­de ulig­hed, så be­mærk­nin­ger om li­ge­stil­ling er helt ab­sur­de.

De fl este, der læ­ser prins Hen­riks se­ne­ste be­kla­gel­ser, ved jo, at han for vo­res skat­te­pen­ge si­den 1967 har le­vet et yderst pri­vil­e­ge­ret og kom­forta­belt liv. Han er gro­tesk utak­nem­me­lig. I en re­pu­blik vil­le man uden tvivl hø­re langt min­dre om statsover­ho­ve­dets æg­te­fæl­le og øv­ri­ge fa­mi­lie. Det vil­le væ­re gavn­ligt for Dan­marks vær­dig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.