BOOM I MEN­NE­SKES­MUG­LE­RE

De to syd­li­ge po­li­tik­red­se slår klø­er­ne i mar­kant fle­re men­ne­skes­mug­le­re i år i for­hold til sid­ste år

BT - - NYHEDER - Jonas Ve­ster | jves@bt.dk

Om for­mid­da­gen den 23. ju­ni i år stop­per Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti en tjek­kisk in­dre­gi­stre­ret VW Ca­ra­vel­le, da den pas­se­rer den dansk- ty­ske græn­se på mo­tor­vej E45 ved Frøs­lev.

In­de i bi­len sid­der ot­te sy­ri­ske stats­bor­ge­re. Fø­re­ren af bi­len er en uden­land­sk mand, der bli­ver an­holdt og sig­tet for at ha­ve bi­stå­et sy­rer­ne med ulov­lig in­drej­se i Dan­mark.

Sam­ti­dig kon­fi­ske­rer po­li­ti­et 1000 eu­ro, som man­den an­gi­ve­ligt har mod­ta­get for smug­le sy­rer­ne ind i Dan­mark.

Sa­gen er kun én ud af man­ge sa­ger om men­ne­skes­mug­ling, som po­li­ti­et har rejst i år. Fle­re sig­tel­ser Mens Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti fo­re­lø­big i 2015 har rejst 67 sig­tel­ser for men­ne­skes­mug­ling, mod 82 i he­le 2014, er tal­let op­pe på 105 hos Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti, mod kun 63 for he­le 2014.

Det vi­ser helt nye tal, som BT har få­et ak­tind­sigt i.

Sam­me ud­vik­ling gør sig gæl­den- de, når man kig­ger i tal­le­ne hos Rigs­po­li­ti­et. Mens po­li­tik­red­se­ne i før­ste hal­vår af 2014 rej­ste 55 sig­tel­ser for men­ne­skes­mug­ling, var tal­let for før­ste hal­vår 2015 101. Vok­sen­de mar­ked Den mar­kan­te stig­ning skyl­des sær­ligt to for­hold, si­ger po­li­ti­in­spek­tør Kim Kli­ver, der er chef for ef­ter­forsk­nin­gen og ud­læn­din­ge­kon­tro­laf­de- lin­gen hos Sydsjæl­lands og Lol­landFalsters Po­li­ti.

» Dels er vi i po­li­ti­et ble­vet bed­re til at pro­fi­le­re men­ne­skes­mug­ler­ne. Vi ved, hvil­ke per­so­ner og ken­de­tegn vi ty­pisk skal se ef­ter, når vi la­ver vo­res kon­trol­ler, og der­for får vi fat i fle­re men­ne­skes­mug­le­re, « si­ger Kim Kli­ver.

» Der­u­d­over er en an­den og gan­ske åben­lys for­kla­ring, at der sim- pelt­hen er et kæm­pe mar­ked for men­ne­skes­mug­ler­ne med den sto­re grup­pe af flygt­nin­ge og im­mi­gran­ter, der i øje­blik­ket be­fin­der sig i Eu­ro­pa. Så på den led er det ik­ke over­ra­sken­de, at vi sig­ter fle­re for men­ne­skes­mug­ling, « si­ger han.

Kim Kli­ver for­tæl­ler, at Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti ty­pisk fan­ger men­ne­skes­mug­ler­ne i fær­ge­om­rå­det ved Rød­byhavn. Og trans­port­mid­ler­ne er man­gear­te­de.

» Vi fan­ger dem bå­de i tog, bus­ser og pri­vat­bi­ler. Men vi fan­ger og­så men­ne­skes­mug­ler­ne på for­skel­li­ge vej­net i po­li­tik­red­sen, hvor vi har en må­l­ret­tet kon­trol, « si­ger han.

Po­li­ti­in­spek­tør Le­ne Sø­ren­sen fra Rigs­po­li­tiets Na­tio­na­le Ef­ter­forsk­nings­cen­ter si­ger til BT, at men­ne­skes­mug­ler­ne ge­ne­relt ik­ke ope­re­rer an­der­le­des end tid­li­ge­re. Dog kan po­li­ti­et spo­re en æn­dring i pro­fi­len.

» Der er sta­dig­væk en del men­ne­skes­mug­le­re, som på me­re sy­ste­ma­tisk vis og som led i nog­le me­re el­ler min­dre or­ga­ni­se­re­de net­værk gør sig skyl­di­ge i men­ne­skes­mug­ling, men der teg­ner sig nu og­så et bil­le­de af, at per­so­ner, som f. eks. er bo­sid­den­de Sve­ri­ge, hen­ter fa­mi­lie og ven­ner i Tys­kland og bi­står dem med den sid­ste trans­port gen­nem Dan­mark og vi­de­re til slut­må­let Sve­ri­ge, « si­ger Le­ne Sø­ren­sen.

’’ Der er sim­pelt­hen et kæm­pe mar­ked for men­ne­skes­mug­ler­ne med den sto­re grup­pe af flygt­nin­ge og im­mi­gran­ter, der i øje­blik­ket be­fin­der sig i Eu­ro­pa

Kim Kli­ver, chef for ef­ter­forsk­nin­gen og ud­læn­din­ge­kon­tro­laf­de­lin­gen hos Sydsjæl­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti

Mo­tor­vej E45 nær Kliplev: Tirs­dag 28. april klok­ken 23.35 blev en svensk in­dre­gi­stre­ret per­son­bil stop­pet af Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti på ra­ste­plad­sen Ok­sekær ved mo­tor­vej E45 mel­lem Kliplev og Aa­ben­raa. Fø­re­ren af bi­len, en svensk mand, blev eft er­føl­gen­de sig­tet for men­ne­skes­mug­ling eft er ud­læn­din­ge­lovens § 59, idet han hav­de hjul­pet iraki­ske stats­bor­ge­re ulov­ligt ind i Dan­mark. De to mænd skul­le iføl­ge po­li­ti­et vi­de­re mod Sve­ri­ge. Mo­tor­vej E45 ved Kol­ding: Fre­dag 5. ju­ni klok­ken 8.25 stop­pe­de Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti en 34- årig mand på mo­tor­vej E45 ved Kol­ding. Han kør­te en fransk in­dre­gi­stre­ret BMW, og i bi­len sad og­så tre af­g­han­ske stats­bor­ge­re, som den 34- åri­ge hav­de trans­por­te­ret ulov­ligt til Dan­mark fra Frank­rig. Man­den blev sig­tet for men­ne­skes­mug­ling eft er ud­læn­din­ge­lovens § 59.

Græn­se­over­gan­gen i Pad­borg: Søn­dag 7. ju­ni klok­ken 17.19 stop­pe­de Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti en 36- årig mand fra Kol­ding og en 33-årig mand fra Grind­sted, der kør­te en per­son­bil over græn­se­over­gan­gen ved Frøs­lev i Pad­borg. I bi­len sad og­så to sy­ri­ske stats­bor­ge­re, som de to mænd hav­de trans­por­te­ret til Dan­mark fra et ukendt sted i Tys­kland. De to mænd blev sig­tet for men­ne­skes­mug­ling eft er ud­læn­din­ge­lovens § 59.

Mo­tor­vej E45 ved Frøs­lev: Tirs­dag 23. ju­ni klok­ken 9.45 stop­pe­de Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti en tjek­kisk in­dre­gi­stre­ret VW Ca­ra­vel­le, da den pas­se­re­de den dansk- ty ske græn­se på mo­tor­vej E45 ved Frøs­lev. I bi­len sad ot­te sy­ri­ske stats­bor­ge­re. Fø­re­ren af bi­len, en 35- årig uden­land­sk mand, blev an­holdt og sig­tet for men­ne­skes­mug­ling eft er bå­de straff elovens § 125 og ud­læn­din­ge­lovens § 59 for at ha­ve bi­stå­et sy­rer­ne med ulov­lig in­drej­se i Dan­mark. Po­li­ti­et kon­fi ske­re­de der­u­d­over 1000 eu­ro fra den 35-åri­ge.

FO­TO: SON­NY MUNK CARL­SEN.

Sydsjæl­lands- og Lol­landFalsters Po­li­ti har ind­til vi­de­re i år rejst 62 pro­cent fle­re sig­tel­ser for men­ne­skes­mug­ling sam­men­lig­net med sid­ste år. I sep­tem­ber var tal­let 105, mens det sam­le­de an­tal for 2014 var 63. Og­så i Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti ser an­tal­let af sig­tel­ser ud til at over­gå tal­let for sid­ste år. Bil­le­det her er fra ok­to­ber sid­ste år, hvor en men­ne­skes­mug­ler af­le­ve­re­de fi­re sy­re­re på ba­ne­går­den i Kol­ding tid­ligt om mor­ge­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.