De hjem­lø­se hyl­det

BT - - NYHEDER - Kar­na Svens­gaard | ksv@bt.dk

So­ci­al­mi­ni­ster Ka­ren El­le­mann holdt ta­le på en regn­våd Rå­d­hus­plads – og blev kvit­te­ret med en kram­mer – da de hjem­lø­se i går blev fejret på de­res egen dag.

Li­ge­som der fin­des en kvin­de­dag, en aids- dag og en bør­ne­hjælps­dag, har de hjem­lø­se og­så en dag, som er de­res. Den af­hol­des hvert år på FNs In­ter­na­tio­na­le Fat­tig­doms­dag, og i går løb ’ Hjem­lø­se­da­gen’ af stab­len på Rå­d­hus­plad­sen i Kø­ben­havn.

Un­der årets tema ’ Ret­ten til at væ­re’ holdt So­ci­al­mi­ni­ster Ka­ren El­le­mann ta­le, hvor­på årets hjem­lø­se­pris blev ud­delt. Min­des ven­ner­ne I den mun­tre en­de blev der le­ve­ret un­der­hold­ning af Hjem­lø­se­ko­ret og mu­si­ker Stig Møl­ler, men der var og­så rum til en me­re al­vor­lig stund, da der blev holdt min­de­an­dagt ved sog­ne­præst As­ser Sku­de.

Hvert år bru­ger de hjem- lø­se nem­lig og­så de­res dag til at min­de de ven­ner og ånds­fæl­ler, som er gå­et bort i det for­gang­ne år.

I år var der af Ko­fo­eds Sko­le, som et ek­stra ele­ment, ta­get ini­ti­a­tiv til en stor tøjind­sam­ling til de hjem­lø­se.

Bag da­gen står For­e­nin­gen Hjem­lø­se­da­gen, som er en sam­men­slut­ning af so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner, der ar­bej­der for bed­re ret­tig­he­der til de hjem­lø­se.

De sør­ge­de i går for, at de hjem­lø­se kun­ne få et varmt må­l­tid mad og en kop kaf­fe at lu­ne sig på på den ef­ter­årskol­de Rå­d­hus­plads.

FO­TO: SI­MON SKIP­PER

Hjem­lø­se kvit­te­re­de med knus til so­ci­al­mi­ni­ster Ka­ren El­le­mann ( V), ef­ter at hun hav­de hoidt ta­le for de hjem­lø­se på en ef­ter­årskold og våd Rå­d­hus­plads i Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.