’ Når det her sker, har jeg ik­ke lyst til at væ­re her’

BT - - NYHEDER -

GADEURO og lil­le­bror Se­jer på mu­se­ums­tur på Lou­i­si­a­na. De kom til Chri­sti­ans­havn om­kring klok­ken 23, men po­li­ti­et gav dem ik­ke lov til at gå hjem, » for­di der var ri­si­ko for, at vi vil­le få en bro­sten i ho­ve­det, « for­kla­rer Storm. Og så måt­te de ta­ge me­tro­en vi­de­re hjem til de­res far, hvor de over­nat­te­de.

» Man bli­ver lidt ban­ge. Der er jo tå­re­gas, og de ka­ster med mur­sten, « si­ger ni- åri­ge Se­jer Hart­mann Lot­ten­bur­ger. For­be­redt po­li­ti Po­li­ti­et var al­le­re­de talstærkt til ste­de i om­rå­det om­kring Chri­sti­a­nia fle­re ti­mer før fa­mi­li­en blev vist væk på grund af den så­kald­te ’ Reclaim the Stre­ets’- de­mon­stra­tion. Be­gi­ven­he­den var an­non­ce­ret på Fa­ce­book og fik sær­lig op­mærk­som­hed, da et lig­nen­de ’ Reclaim the Stre­ets’- ar­ran­ge­ment i au­gust end­te i kon­fron­ta­tion med po­li­ti­et.

Men in­gen duk­ke­de op til de­mon­stra­tio­nen. I ste­det blev der ad to om­gan­ge smidt røg­bom­ber og mo­lo­tovco­ck­tails på Prin­ses­se­ga­de og Bå­ds­mands­stræ­de in­de fra Chri­sti­a­nia. Før­ste gang var klok­ken om­kring 21.30. Der blev og­så la­vet bræn­den­de bar­ri­ka­der og sat ild til en per­son­bil, mens en stør­re grup­pe hæt­te­klæd­te per­so­ner an­greb de be­tjen­te, som sat­te ind over for uro­ma­ger­ne.

Po­li­ti­et brug­te kortva­rigt tå­re­gas mod grup­pen og kun­ne først kort ef­ter klok­ken et luk­ke ned for ind­sat­sen. Her hav­de man an­holdt fi­re per­so­ner. In­gen af de fi­re er va­re­tægts­fængs­let, men to er nu sig­tet for vold mod tje­ne­ste­mand, en for for­søg på vold mod tje­ne­ste­mand, mens den sid­ste er sig­tet for for­styr- rel­se af den of­fent­li­ge or­den.

Po­li­ti­et kæ­der ik­ke umid­del­bart uro­lig­he­der­ne sam­men med » Reclaim the Stre­ets « - ar­ran­ge­men­tet, for­kla­rer po­li­ti­kom­mis­sær ved Kø­ben­havns Po­li­ti Lars Krab­be.

» Ka­ste­skyt­set kom in­de fra Chri­sti­a­nia, og det er ik­ke til at si­ge, om det var no­gen, som vil­le ha­ve del­ta­get i det her ar­ran­ge­ment el­ler ej. «

Til­ba­ge på ga­den har Storm og Se­jer fun­det bå­de ga­s­pa­tro­ner, røg­bom­ber og no­te­ret sig man­ge lø­se sten i al­le stør­rel­ser og den af­skr­æl­lede ma­ling på ho­ved­dø­ren ind til de­res op­gang.

Dren­ge­nes far, Jacob Hart­mann Lot­ten­bur­ger, ta­ger dem med på ga­den helt be­vidst.

» For mig er det et spørgs­mål om at af­dra­ma­ti­se­re det, så mi­ne børn kan for­hol­de sig til, hvad der er sket, « si­ger han.

» Vi bor her jo, og vi bru­ger Chri­sti­a­nia på al­le mu­li­ge må­der. Li­ge så me­get som vi el­sker ste­det, li­ge så me­get er der nog­le ne­ga­ti­ve si­der. Spe­ci­elt nog­le sær­ligt hår­de epi­so­der som det her. Og så hand­ler det om at ta­ge stil­ling og bru­ge det til, at vo­res børn læ­rer no­get om sam­funds­for­hold og den ver­den, vi le­ver i. «

Og fre­da­gens uro­lig­he­der har ik­ke gjort dren­ge­ne ban­ge for at ha­ve Chri­sti­a­nia i bag­ha­ven.

» Når det sker, har jeg ik­ke lyst til at væ­re her. Men jeg sy­nes, det er et hyg­ge­ligt sted at bo, for­di vi er så tæt på al­ting. Chri­sti­a­nia er og­så hyg­ge­lig, og nu får vi jo at vi­de, hvad der er sket. På den må­de kan vi må­ske bli­ve bed­re til at ta­ck­le det, hvis det sker igen, « si­ger Storm Hart­mann Lot­ten­bur­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.