’’

BT - - NYHEDER - Char­li Howard, mo­del

KUR­VER På si­ne Fa­ce­book- bil­le­der fra au­gust ser mo­del­len Char­li Howard rig­tig ty nd ud. Må­ske end­da lidt be­kym­ren­de spin­kel med an­sigt og skul­dre truk­ket helt ind, så knog­ler­ne frem­står ty de­ligt. 3. ok­to­ber lag­de hun en ny ver­sion af sit ud­se­en­de ud til be­sku­el­se på det so­ci­a­le me­die. Sta­dig spin­kel, men i hø­je­re grad en smuk kvin­de, der ik­ke sø­ger at fi nde skøn­he­den i det ek­stre­me.

Det er svært at fo­re­stil­le sig, at no­gen skul­le si­ge til den tyn­de kvin­de, at hun ’ har lagt sig ud’, men det var iføl­ge Char­li Howard be­ske­den fra hen­des mo­del­bu­reau, og hen­des svar har po­ten­ti­a­le til at bli­ve et stort sam­ta­le­em­ne i den in­ter­na­tio­na­le mo­del­ver­den.

Den 23- åri­ge kvin­de fra Lon­don har de se­ne­ste da­ge få­et stor op­mærk­som­hed, for­di hun på sin Fa­ce­book- si­de og i en blog i Huf­fi ng­ton Post an­kla­ge r sit mo­del­bu­reau for at for­sø­ge at pres­se hen­de end­nu læn­ge­re ned i vægt ved at hol­de kun­der væk og ik­ke til­by­de hen­de ar­bej­de.

» Jeg vil ik­ke læn­ge­re til­la­de jer at af­gø­re, hvad der er for­kert ved mit ud­se­en­de, og hvad jeg må æn­dre for at bli­ve ’ smuk’ ( som at ta­be nog­le for­ban­de­de cen­ti­me­ter om­kring hoft er­ne) i det håb, at det kun­ne få jer til at fi nde ar­bej­de til mig, « lød det i den skar­pe tekst. Kan ik­ke vin­de Char­li Howard kon­klu­de­rer, at det hel­ler ik­ke var nok for bu­reau­et, da hun ve­je­de min­dre end 50 ki­lo, og da hun dyr­ke­de fi tness fem ti­mer om ugen, og at hun der­for ’ ik­ke kan vin­de’.

» Jeg næg­ter at skam­me mig og bli­ve ned­trykt hver dag, for­di jeg ik­ke kan le­ve op til je­res lat­ter­li­ge, uop­nå­e­li­ge skøn­heds­i­de­a­ler, mens I sid­der ved et skri­ve­bord he­le da­gen og hæl­der ka­ger og kiks i jer og ta­ler ned­sæt­ten­de om mit og mi­ne ven­ners ud­se­en­de. «

Char­li Howard næv­ner ik­ke mo­del­bu­reau­et ved navn, men i strøm­men af op­mun­tren­de støt­te på de so­ci­a­le me­di­er har An­net­te- Ma­rie Kje­an, en af le­der­ne på mo­del­bu­reau­et Wil­he­mi­na Lon­don, ta­get til gen­mæ­le. Hun skri­ver, at Char­li Howard er hur­tig til at ’ hæn­ge kvin­der ud for at væ­re tyk­ke på kon­to­ret’, men at ’ den ful­de sand­hed’ og­så ind­be­fat­ter an­dre aspek­ter:

» Husk, at du for­lod os en­gang til Jeg vil ik­ke læn­ge­re til­la­de jer at af­gø­re, hvad der er for­kert ved mit ud­se­en­de, og hvad jeg må æn­dre for at bli­ve ’ smuk’ ( som at ta­be nog­le for­ban­de­de cen­ti­me­ter om­kring hoft er­ne) for­del for et an­det bu­reau og så kom til­ba­ge igen, og vi tog imod dig. Du ude­lod den del, « skri­ver hun i et svar på Howards Fa­ce­book- si­de.

Mo­del­bu­reau­et hav­de op til we­e­ken­den end­nu ik­ke øn­sket at ud­dy­be kom­men­ta­ren trods hen­ven­del­ser fra fl ere bri­ti­ske me­di­er. De­sig­ne­re ska­ber pro­ble­mer­ne Fle­re mo­de­eks­per­ter si­ger, at pro­ble­met med us­un­de krav til mo­del­ler­ne er en form for ond cir­kel, hvor de­sig­ner­ne la­ver tøj til ’ pa­pir­tyn­de’ kvin­der. Man­ge bu­reau­er går der­ef­ter en ty­digt eft er det skøn­heds­i­de­al, og hver­ken bu­reau­er el­ler de­sig­ne­re får øj­ne el­ler tan­ker for an­dre mu­lig­he­der.

Char­li Howard har i den eft er­føl­gen­de de­bat kon­sta­te­ret, at nog­le lan­de og bu­reau­er for­sø­ger at æn­dre fo­re­stil­lin­gen om, at kvin­der ik­ke må ha­ve kur­ver. Iføl­ge Daily Mail har hun rost Dan­mark og sit dan­ske bu­reau her, Unique Mo­dels, for at ’ be­skyt­te mo­del­ler og de­res sund­hed’.

I Stor­bri­tan­ni­en har Char­li Howard rejst de­bat­ten, net­op som spørgs­må­let om et for­bud mod sær­ligt tyn­de mo­del­ler ved mo­des­how vil bli­ve ta­get op i en par­la­men­ta­risk un­der­sø­gel­se, der be­gyn­der i novem­ber. Hun har nu gjort sit til at sæt­te to­nen.

» Hvis I ik­ke har op­da­get det, så er jeg en kvin­de. Jeg er men­ne­ske . Jeg kan ik­ke på miraku­løs vis høv­le mi­ne hoft er ned, « skrev hun på Fa­ce­book.

» Jeg har kæm­pet imod na­tu­ren i lang tid, for­di I vur­de­re­de, at min krop hav­de for sto­re kur­ver, men jeg er for ny­lig be­gyndt at hol­de af mi­ne for­mer. Jeg har ik­ke sto­re bryster, men min bag­del er o. k. Det er i øv­rigt i or­den for de fl este af mi­ne kun­der. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.