Amys drøm: Gen ’’

BT - - NYHEDER - Amy

ADOP­TION et vold­somt brud med adop­tiv­fa­mi­li­en og der­næst i fa­mi­lieple­je. Det, der skul­le ha­ve væ­ret en lyk­ke­lig hi­sto­rie for Amy, blev i ste­det en åre­lang kamp, der ik­ke er slut end­nu.

Amy blev sam­men med sin yn­gre sø­ster adop­te­ret af et par fra Næst­ved. Men hen­des se­ne al­der gjor­de, at hun al­drig faldt til hos si­ne nye for­æl­dre. Skæn­de­ri­er­ne eska­le­re­de, og til sidst kun­ne par­ret ik­ke læn­ge­re rum­me Amy. Hun blev fri­vil­ligt an­bragt hos en ple­je­fa­mi­lie.

Her har Amy bo­et li­ge si­den – på nær de knap fi­re må­ne­der, der fulg­te ef­ter kom­mu­nens vold­som­me tvangs­fjer­nel­se.

Nu sid­der hun og for­tæl­ler sin hi­sto­rie i den sam­me grøn­stri­be­de so­fa, som hun for tre år si­den des­pe­rat klam­re­de sig til, da en bredskul­dret mand­lig pæ­da­gog fra Næst­ved Kom­mu­ne tog hen­de om li­vet og løf­te­de hen­de.

Amy skreg. Hy­le­de. Spar­ke­de igen. En an­den pæ­da­gog tog fat om hen­des ben. De slæb­te hen­de. Tab­te hen­de på gul­vet. Op igen. Vi­de­re gen­nem hu­set.

» Slip mig, « råb­te hun og for­søg­te at gri­be fat i alt. Hån­den fik fat i trø- jen på ple­je­bro­de­ren, der op­tog he­le op­trin­net på vi­deo.

Da vi­deo­en fandt vej til me­di­er­ne, rej­ste en bøl­ge af kri­tik sig mod kom­mu­nen. Amy blev an­bragt i et som­mer­hus, mands­op­dæk­ket af pæ­da­go­ger dag og nat. Der­ef­ter på et op­holds­sted i Hol­bæk, før hun ef­ter eget øn­ske fik lov at ven­de til­ba­ge til ple­je­fa­mi­li­en her på et land­sted uden for Næst­ved. Ud­over ple­je­fa­mi­li­en bor her et an­det ple­je­barn samt syv he­ste, to kat­te og hund­en Ru­fus. Hun går i 9. klas­se og syn­ger og dan­ser i fri­ti­den.

Men hen­des tan­ker fly­ver over 5.000 ki­lo­me­ter syd­på til det østafri­kan­ske land Etio­pi­en, hvor hen­des bi­o­lo­gi­ske mor, mor­far og sto­re­sø­ster bor. På Amys væ­rel­se er en væg pla­stret til med fo­tos fra li­vet før Dan­mark. Hun drøm­mer om at be­sø­ge sin bi­o­lo­gi­ske fa­mi­lie. Glæ­der sig til at bli­ve 18 Men ef­ter­som Amy er an­bragt uden for hjem­met, hos ple­je­fa­mi­li­en, er det kom­mu­nen, der skal gi­ve til­la­del­se til, at Amy kan rej­se til Etio­pi­en. Ef­ter ad­skil­li­ge slags­mål frem og til­ba­ge næg­ter kom­mu­nen sta- Bå­de min mor og jeg øn­sker, at jeg bli­ver i Dan­mark. dig. Først når hun som 18- årig bli­ver myn­dig, kan hun selv be­stem­me at rej­se.

» De fle­ste un­ge men­ne­sker glæ­der sig til at bli­ve 18 år, så de kan fe­ste og hyg­ge sig. Jeg glæ­der mig ba­re til, at jeg en­de­lig kan be­stem­me over mit eget liv. Det før­ste, jeg vil gø­re, er at ta­ge ned til min mor. Det bli­ver på sel­ve da­gen, « si­ger Amy. Men hun fryg­ter, at mo­de­ren, der er hivs­mit­tet, går bort in­den.

» Jeg er ban­ge for at mi­ste hen­de. Og det er og­så der­for, jeg ik­ke kan ven­te to og et halvt år med at se hen­de igen. Kom­mu­nen si­ger, de godt for­står mig. Og det er det, der gør mig al­ler­mest vred. For hvor­for må jeg så ik­ke se hen­de? Men det til­la­der de ik­ke. «

Ar­gu­men­tet fra kom­mu­nen er iføl­ge sags­ak­ter – som BT har få­et ind­sigt i – blandt an­det en ver­se­ren­de rets­sag i Etio­pi­en. Amys bi­o­lo­gi­ske mor er gå­et ret­tens vej for at få adop­tio­nen op­hæ­vet.

» Hvis det vir­ke­lig er på grund af den rets­sag, så har min mor og­så sagt, at den kan stop­pes på nul kom­ma fem, « si­ger Amy.

» Bå­de min mor og jeg øn­sker, at jeg bli­ver i Dan­mark. Jeg har ret til at se min mor. Det over­hol­der de ik­ke, « si­ger Amy og knu­ger hæn­der­ne om en sort kop.

Mag­tes­løs­he­den bli­ver til vre­de, der ho­ber sig op i hen­de, til det he­le til sidst eks­plo­de­rer, for­tæl­ler hun.

» Så bry­der jeg sam­men. Jeg ry­ger ned i et sort hul, hvor jeg ik­ke spi­ser el­ler drik­ker no­get. Det sker ik­ke så tit. Men når det sker, så er det vold­somt. Sidst gad jeg ik­ke snak­ke med no­gen. Og når jeg hør­te stem­mer, el­ler hvis jeg så lys, brød jeg sam­men, « si­ger Amy, der op­rin­de­ligt hed Ti­gist. På etio­pisk be­ty­der nav­net ’ tå­l­mo­dig­hed.’

Hver­ken Amys adop­tiv­far, Næst­ved Kom­mu­ne el­ler An­ke­sty­rel­sen, der har be­hand­let Amys sag, øn­sker at ud­ta­le sig til BT i for­bin­del­se med den­ne ar­ti­kel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.