Syn med sin in mor Børn til salg

BT - - NYHEDER -

Au­gust 2009: Et par fra Næst­ved adop­te­rer Amy og hen­des lil­le­sø­ster fra Etio­pi­en. Marts 2011: Adop­tiv­for­æl­dre­ne og Amy skæn­des. For­hol­det går helt skævt. Amy an­brin­ges hos en ple­je­fa­mi­lie uden for Næst­ved. Marts 2012: Næst­ved Kom­mu­ne tvangs­fjer­ner Amy fra ple­je­fa­mi­li­en. Søn­nen af ple­je­for­æl­dre­ne op­ta­ger det vold­som­me op­trin, hvor Amy slæ­bes gen­nem hu­set mod sin vil­je. Amy an­brin­ges først i et som­mer­hus, der­ef­ter på et op­holds­sted. Ju­ni 2012: Næst­ved Kom­mu­ne be­kla­ger den » dra­ma­ti­ske flyt­ning « i en pres­se­med­del­el­se. Amy får lov at ven­de til­ba­ge til ple­je­fa­mi­li­en. Novem­ber 2012: Do­ku­men­ta­ren ’ Mer­cy, Mer­cy – adop­tio­nens pris’ om pi­gen Mas­ho vi­ses på TV2. Adop­tiv­for­æl­dre­ne om­ta­ler adop­tiv­bar­net som » en nit­te « . Hi­sto­ri­en om Mas­ho får li­ge­som Amy- sa­gen stor op­mærk­som­hed. April 2013: Me­di­er af­dæk­ker en ræk­ke nye skan­da­ler om adop­tio­ner fra Etio­pi­en. So­ci­al­mi­ni­ste­ren går ind i sa­gen. Adop­tio­ner fra Etio­pi­en sus­pen­de­res i 10 uger. Maj 2013: Om­buds­man­den fast­slår, at børn, der er adop­te­ret i en al­der, hvor de har haft fa­mi­li­e­liv med de­res bi­o­lo­gi­ske for­æl­dre, har ret til at op­ret­hol­de kon­tak­ten. Fe­bru­ar 2014: Amys mor, Ge­net Ke­dir, ind­le­der en rets­sag i Etio­pi­en for at få adop­tio­nen op­hæ­vet. Marts 2014: An­ke­sty­rel­sen af­gør, at Amy først må be­sø­ge Etio­pi­en som vok­sen. Au­gust 2015: Et dansk par, der har adop­te­ret pi­gen Bles­sing i Ke­nya, af­le­ve­rer pi­gen til­ba­ge til myn­dig­he­der­ne i Ke­nya. Ef­ter at par­ret har pas­set pi­gen i knap seks må­ne­der, på­står en kvin­de, at pi­gen er hen­des dat­ter. En dna- prø­ve vi­ser, at pi­gen med 99,9 pro­cent sik­ker­hed er kvin­dens dat­ter. Ok­to­ber 2015: Fol­ke­tin­get be­hand­ler 23. ok­to­ber et lov­for­slag om et nyt adop­tions­sy­stem.

BOG­UD­GI­VEL­SE Spæd­børn, der bli­ver bort­ført ved føds­len. 10- åri­ge, der på pa­pi­ret bli­ver gjort tre år yn­gre. Den lu­kra­ti­ve adop­tions­bran­che er så gen­nem­sy­ret af svin­del, at man som adop­tiv­for­æl­dre ri­si­ke­rer at bli­ve kun­de på et mar­ked, der i vær­ste fald kan be­teg­nes som skrup­pel­løs han­del med børn. » Der er alt for of­te fal­ske op­lys­nin­ger. Man skju­ler bør­ne­nes op­rin­del­se og de­res san­de iden­ti­tet. Børn bli­ver kaldt for­æl­d­re­lø­se, selv om de ik­ke er det. Der er så man­ge adop­te­re­de, der rej­ser til­ba­ge som voks­ne og fin­der ud af, at de­res hi­sto­rie er en helt an­den end det, der stod i pa­pi­rer­ne, « si­ger Dor­rit Saietz, journalist og for­fat­ter til bo­gen Adop­tio­nens slag­mar­ker, der igen­nem de sid­ste tre år har skre­vet om adop­tio­ner.

Selv om et barn er ble­vet adop­te­ret på et falsk grund­lag, er der of­test in­gen vej til­ba­ge, når adop­tio­nen er fuld­ført, af­slø­rer bo­gen.

» Uan­set hvad der er fo­re­gå­et, er der ik­ke no­get at gø­re. Selv hvor børn åben­lyst er stjå­let fra de­res for­æl­dre, står de bi­o­lo­gi­ske for­æl­dre til­ba­ge og kan in­tet gø­re. De får ik­ke så me­get som en lil­le­fin­ger fra Dan­mark til i det mind­ste at ge­ne­tab­le­re en kon­takt til de­res børn, « si­ger Dor­rit Saietz.

» Tænk på den om­vend­te si­tu­a­tion. Hvis det var dan­ske for­æl­dre, der op­le­ve­de, at de­res børn blev ført til et an­det land på et ulov­ligt grund­lag, kun­ne vi ik­ke fo­re­stil­le os, at man ik­ke gjor­de no­get for at ret­te op på si­tu­a­tio­nen, « si­ger for­fat­te­ren til bo­gen, der ud­kom­mer på fre­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.