Vi­ctor gi­ver 16.500 kr. til kræft­sy­ge børn

BT - - NYHEDER -

DO­NA­TION pen­ge til en tur i Fæt­ter BR.

Men hvor Al­lan Hamur­ke­sen hav­de reg­net med mak­si­malt 3.000 li­kes, end­te det helt an­der­le­des.

33.668 per­so­ner valg­te at tryk­ke li­ke til op­sla­get. Al­lan Hamur­ke­sen stod der­for i en si­tu­a­tion, hvor han plud­se­lig skul­le over­fø­re 33.668 kro­ner til sin søn. No­get, han var fast be­slut­tet på at gø­re. Pen­ge til Knæk Can­cer Dog har fa­mi­li­en valgt, at nog­le af pen­ge­ne skal gå til et an­det for­mål end til Vi­ctors tur i Fæt­ter BR.

» Vi er ble­vet eni­ge i fa­mi­li­en om, at Vi­ctor ik­ke selv kan ad­mi­ni­stre­re 33.000 kro­ner. Så vi be­slut­te­de os for at spør­ge Vi­ctor, om det ik­ke kun­ne væ­re en god idé at gi­ve nog­le an­dre børn nog­le af pen­ge­ne, så de og­så kan få no­get le­ge­tøj, « si­ger Al­lan Hamurk­sen.

» Vi tal­te om, at det kun­ne væ­re fedt, hvis der for ek­sem­pel kun­ne kom­me no­get nyt le­ge­tøj til bør­ne­ne på ho­spi- ta­ler­ne. Vi­ctor har selv væ­ret på et ho­spi­tal en­gang, hvor der ik­ke var no­get, han kun­ne le­ge med an­det end en iPad, for­di det an­det var øde­lagt el­ler i styk­ker. Og der kan kø­bes rig­tig me­get le­ge­tøj for vo­res be­løb. Det, sag­de Vi­ctor, var en god idé, « til­fø­jer han.

Halv­de­len af de 33.668 kro­ner vil der­for bli­ve do­ne­ret til Knæk Can­cer.

» Dem do­ne­rer vi næ­ste we­e­kend, « si­ger Al­lan Hamur­ke­sen.

På et tids­punkt var han fak­tisk be­kym­ret for, om han nu og­så kun­ne be­ta­le det he­le.

» Om­kring mid­dags­tid tænk­te jeg, at jeg må­ske ik­ke hav­de råd til det her. ’ Jeg bli­ver nødt til at gå ud at lå­ne nog­le pen­ge’, tænk­te jeg. Men jeg er glad for, at jeg sid­ste we­e­kend solg­te en mo­tor­cy­kel, så jeg på den må­de har få­et pen­ge­ne ind. El­lers skul­le jeg til at gra­ve me­get, me­get dybt, « si­ger Al­lan Hamur­ke­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.