MAGTSPIL­LET O

For­stå det ka­o­ti­ske Sy­ri­en

BT - - NYHEDER -

BOR­GER­KRIG

Rusland, der er en af de cen­tra­le spil­le­re, ind­led­te en mi­li­tær of­fen­siv med luf­tan­greb 30. sep­tem­ber, som ik­ke ale­ne har ramt Is­la­misk Stat ( IS), men iføl­ge krigstæn­ket­an­ken In­sti­tu­te for the Stu­dy of War og­så har ramt mo­de­ra­te grup­per, som USA har træ­net. Det­te af­vi­ses dog ind­til vi­de­re af Rusland.

Iføl­ge Jo­han­nes Ri­ber Nord­by har Rusland og Iran sat alt ind for at fast­hol­de As­sads- re­gi­met, som har væ­ret en al­li­an­ce­part­ner for de to lan­de.

» Rusland og Iran går ik­ke ef­ter Ve­sten, men de går ef­ter, at As­sad ik­ke bli­ver kørt over en­de. Hans hær er så tynds­lidt, at den vil­le bry­de sam­men, hvis ik­ke Rusland gik ind. «

Spørgs­må­let er nu, hvad den USA­le­de­de ko­a­li­tion vil gø­re? USAs præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma slog så sent som i sid­ste må­ned un­der FNs Ge­ne­ral­for­sam­ling fast, at As­sad skul­le væk.

Ri­ber Nord­by vur­de­rer dog, at Ruslands an­greb kan tvin­ge Rusland og USA til et kom­pro­mis, hvor den USA- le­de­de ko­a­li­tion ac­cep­te­rer, at As­sad- re­gi­met er­stat­tes af et nyt re­gi­me, der er ven­ligt stemt over­for Rusland og Iran, mens de omvendt ac­cep­te­rer, at As­sad flyt­tes væk fra Sy­ri­en dog uden at kom­me for en dom­stol. På den må­de be­va­rer Rusland og Iran de­res ind­fly­del­se i Sy-

Det rus­si­ske Suk­hoi Su- 34 krigs­fly, som Rusland bru­ger til si­ne bomb­nin­ger af mål i Sy­ri­en. ri­en, mens USA kom­mer af med As­sad.

» Så har man løst en ting. Hvad der der­ef­ter kom­mer til at ske er umu­ligt at for­ud­si­ge, for­di der er så man­ge in­ter­es­sen­ter bå­de i re­gio­nen og glo­balt. Jeg tør dog godt si­ge, at der sta­dig er krig om et år, og Sy­ri­en ik­ke bli­ver et sam­let land igen, « si­ger Jo­han­nes Ri­ber Nord­by.

Bas­har al- As­sad

CY­PERN

G GA­ZA

SØN­DAG 18. OK­TO­BER 2015

LI­BA­NON VEST­BRED­DEN

IS­RA­EL

TYR­KI­ET

JOR­DAN

Op­rø­rer fra Den Frie Sy­ri­ske Hær

SA

En frem­tid med fred i Sy­ri­en er li­ge nu kom­pli­ce­ret af en lang ræk­ke lan­de, der har de­res egen dags­or­den i Sy­ri­en. Som du kan se på kor­tet er fi­re grup­pe­rin­ger li­ge nu i færd med en hård kamp i Sy­ri­en og har me­re el­ler min­dre delt lan­det imel­lem sig. De in­ter­ne stri­dig­he­der for­stær­kes af ek­ster­ne al­li­an­cer og lan­de, der al­le har en dags­or­den i Sy­ri­en. Det er her ik­ke kun ta­lee om USA og Rusland. Lo­kalt i re­gio­nen kæm­per f. eks. Iran og Sau­di- Ara­bi­en omm at bli­ve en stormagt, og der­for for­sø­ger de beg­ge at præ­ge kon­flik­ten i en ret­ning, hvor de en­der med at få ind­fly­del­se. Sam­ti­dig står Tyr­ki­et og­så i kulis­sen med lan­dets helt egen dags­or­den. stør­re ud­bre­del­see i Sy­ri­en og Irak, hvor de nu kon­trol­le­rerol­le­rer sto­re lan­d­om­rå­der. Sy­ri­ens præ­si­dentt og øver­st­ko­mø­ver­st­kom­man­de­ren­de for Sy­ri­ens væb­ne­de styr­kerr og ge­ne­ral­se­kre­tær for det re­ge­ren­de Baath- par­ti. Han slog hårdt ned på de uro­lig­he­der, som spred­te sig med Det Ara­bi­ske

• For­år i marts 2 2011. Si­den har der væ­re væ­ret bor­ger­krig krig i lan­det, hvor As­sad har kæm­pet mod op­rørs­grupp op­rørs­grup­per. Han kæm­per for at be­hol­de mag­ten i lan­det lan­det. Har ik­ke de­res eg egen stat, me men er et om om­rå­de delt m mel­lem Ty Tyr­ki­et, Irak, Ir Iran og Sy­ri­en. Un­der bor­ger­kri­ge­nen har kur­der­ne for før­ste gangg få­et kon­trol over de­res eget ter­ri­to­ri­umum i Sy­ri­en. Kur­der­ne har væ­ret un­der­tryk­ter­trykt i Sy­ri­en og bry­der sig ik­kee om As­sads re­gi­me, men de har stra­te­gisk valgt at kæm­pe mod de is­la­mi­ske op­rørs­grup­perr og IS. Cir­ka ni pct. af Sy­ri­en­sens be­folk­ning er kur­de­re. Er et klu­de­tæp­pe af grup­pe­rin­gerp­pe­rin­ger med hver de­res dags­or­den.den. Un­der­søUn­der­sø­gel­ser har tid­li­ge­re vist, at at der fin­des

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.