M SY­RI­EN Kri­gens spil­le­re uden for Sy­ri­en

BT - - NYHEDER - KIKDE: BBC, The Gu­ar­di­an TEKST: Kaa­re Kron­berg

SØN­DAG 18. OK­TO­BER 2015

AU­DI- ARA­BI­EN

IRAK

Hiz­bol­la­hs flag

IRANIRA

Ba­ra­ck Oba­ma

GRAFIK: Öberg

op mod 1.000 for­skel­li­ge op­rørs­grup­per i Sy­ri­en. En af de vig­ti vig­ti­ge spil­le­re er Den Frie Sy­ri­ske Hær ( FSA), som er kendt for at væ­re de mod mo­de­ra­te og støt­tet af den USA- le­de­de k ko­a­li­tion. Der­u­d­over er der og­så Is­lam Is­la­mi­ske grup­per. Bl. a. Al Nus­raNus­ra- fronten, der står står på bå­de FNs og EUs li­ste over ter­r­or­or­ga or­ga­ni­sa­tio tio­ner. Det har væ­ret frem­me, at d der i alt er 100.000 op­rø op­rør­skri­ge­re, som kæm­per mod Bas­har al- As­sads re­gi­me i Sy­ri­en. Li­ba­ne­sisk shi­a­mi­lits, som hjæl­per­æl­per al- As­sad med at til­ba­ge­ero­bree om­rå­de ved den li­ba­ne­si­ske græn­se. Hiz­bol­lah fø­ler sig tru­et af is­la­mi­sti­ske op­rørs­grup­per,per, der li­ge nu kon­trol­le­rer om­rå­der­rå­der i Sy­ri­en ved den li­ba­ne­si­ske­si­ske græn­se. Hiz­bol­lah mod­ta­ger mi­li­tær støt­te­te fra Rusland og Iran.

Bas­har al- As­sads re­gi­me.

Is­la­misk Stat ( IS), op­rørs­grup­per som tru­er As­sads re­gi­me.

Rusland har kæm­pet en diplo­ma­tisk kamp for As­sad og le­ve­ret vå­benn til hans hær. Ind­led­te den 30. sep­tem­ber en mi­li­tær ope­ra­tion fra luf­ten, som er ble­vet kri­ti­se­ret for at ram­me USA- støt­te­de op­rø­re­re,re, der kæm­per mod As­sad- re­gi­met. Se­ne­st harr Rusland dog er­klæ­ret sig klar til at ko­or­di­ne­re lan­dets mi­li­tæ­re ind­sats i Sy­ri­en med op­rørs­grup­pen Den Frie Sy­ri­ske Hær ( FSA), som den USA- le­de­de ko­a­li­tion støt­ter. As­sad- re­gi­met er Ruslands nøg­le til ind­fly­del­se i re­gio­nen. Rusland har i øv­rigt en mi­li­tær­ba­se i Sy­ri­en samt et åre­langt po­li­tiskk og mi­li­tært sam­ar­bej­de med Sy­ri­en.

Bas­har al- As­sads re­gi­me.

Is­la­misk Stat ( IS) og op­rørs­grup­per, som tru­er As­sads re­gi­me.

Iran har med støt­te og vå­ben væ­ret en af år­sa­ger­ne til, at As­sad sta­dig har magt i Sy­ri­en. Iran ser ud til at op­trap­pe lan­dets rol­le, idet iran­ske sol­da­ter sam­men med Hiz­bol­lah fre­dag ind­led­te en of­fen­siv syd for stor­by­en Alep­po i det nord­ve­st­li­ge Sy­ri­en, hvor As­sad har mi­stet mag­ten til op­rørs­grup­per. Alep­po an­ses som cen­tral for, at As­sad kan sta­bi­li­se­re sin magt i det ve­st­li­ge Sy­ri­en. Iran slås for at bli­ve en re­gio­nal stormagt, og As­sad- re­gi­met er en af Irans al­li­e­re­de. Irans be­folk­ning er over­ve­jen­de shi­amus­li­mer, og Iran vil nø­dig over­la­de Sy­ri­en til sunni­mus­lim­ske op­rørs­grup­per.

Mo­de­ra­te og se­ku­læ­re op­rørs­grup­per, som kæm­per mod Bas­har al- As­sadsAs­sa re­gi­me og Is­la­misk Stat ( IS), og som er sam­let un­der Den F Frie Sy­ri­ske Hær ( FSA).

IS, is is­la­mi­ske op­rørs­grup­per og Bas­har al- As­sads re­gi­me.

Står i spid­sen for den in­ter­na­tio­na­le ko­a­li ko­a­li­tion, der bom­ber IS og an­dre is­la­mi­ske grup­per fra luf­ten. USA har ik­ke vil­let ind­sæt­te land­trop­per i Sy­ri­en, men har ivæ iværk­sat pro­gram­mer for at træ­ne og ud­ru­ste op­rø­re­re. USA øn­sker den mest de­mo­kra­ti­ske løs­ning i Sy­ri­en.

Tyr­ker­ne har læn­ge set ud til at kæm­pe de­res egen kamp, hvor lan­det især ha har væ­ret be­kym­ret over, at kur­der­ne skul­le få en selv­stæn­dig dig re­gion i Sy­ri­en. Lan­det har des­u­den væ­ret en in­dædt mo mod­stan­der af As­sad og hans re­gi­me. Tyr­ki­et er ble­vet besk be­skyldt for at støt­te IS ved at se gen­nem fin­gre med, at ve­st­lig ve­st­li­ge IS- kri­ge­re fik ad­gang til Sy­ri­en gen­nem Tyr­ki­et. Et IS- ter­r­ora ter­r­or­an­greb i den tyr­ki­ske græn­se­by Suruc i som­mer fik dog Tyr­ki­et ti til at bom­be IS un­der den USA- le­de­de ko­a­li­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.