I Dan­mark spræt­ter

BT - - NYHEDER -

HYK­LE­RI EL­LER ETIK bor­det i Aar­hus. Først­nævn­te til­med sam­ti­dig med, at sa­gen om giraf­fen Ma­ri­us ra­se­de i al­le me­di­er.

» Rent men­talt er der åben­bart stor for­skel på, hvad vi kan ac­cep­te­re. « Un­der­hold­nings­vær­di Na­tur­hi­sto­risk mu­se­um er langt­fra ene om at ha­ve dø­de dyr på pro­gram­met i net­op ef­ter­års­fe­ri­en. I he­le lan­det har der væ­ret budt på dis­sek­tio­ner af så­vel sto­re som små dyr, fra land og fra vand. Uden at det har af­født det mind­ste pip fra of­fent­lig­he­den. spil­ler en væ­sent­lig rol­le, at der i beg­ge zoo- til­fæl­de er ta­le om dy­rebørn.

» Det gør det svæ­re­re at hånd­te­re. For vi har en ten­dens til at men­ne­ske­gø­re dyr. Og når vi ta­ler om et dy­re­barn, tæn­ker vi, at det har sam­me uskyld og ren­hed som men­ne­skebørn og der­for skal væ­re be­skyt­tet på en an­den må­de end et vok­sent dyr. «

Mens hun ik­ke umid­del­bart me­ner, at vi dan­ske­re er ble­vet me­re sar­te, tror hun, at vi til gen­gæld er ble­vet me­re etisk selek­ti­ve, græn­sen­de til det dob­belt­moral­ske.

» Nog­le kan hid­se sig op over en lø­ve­un­ge i Oden­se Zoo, sam­ti­dig med at der er flygt­nin­ge­strøm­me og børn der druk­ner som føl­ge af kri­gen. Men det er kun lø­ve­un­gen, vo­res hjer­ner ka­pe­re. Det næ­re, « si­ger Tri­ne De­mant. Ud­stødt af flok­ken I Aar­hus me­ner Per­nil­le Møl­gaard Andersen, at re­ak­tio­ner­ne på ek­sem­pel­vis lø­ve­un­gen i Oden­se Zoo vid­ner om, at man­ge ik­ke sæt­ter sig til­stræk­ke­ligt ind sa­gen, før de re­a­ge­rer.

» Hvis vi øn­sker dy­re­par­ker med sto­re dyr, må vi ac­cep­te­re, at de og­så bli­ver slå­et ihjel. Det kan der væ­re man­ge år­sa­ger til. De kan væ­re ud­stødt af flok­ken, de kan væ­re gam­le, sy­ge, el­ler det kan væ­re un­ge dyr, som der ik­ke er plads til, og som man ik­ke kan få af­sat.

Nu bli­ver de brugt til at for­mid­le vi­den om dy­re­nes krop­pe, og den for­mid­ling, sy­nes jeg, er vig­tig, « si­ger Per­nil­le Møl­gaard Andersen, hvis kol­le­ga i dag, søn­dag, skal dis­se­ke­re et rå­dyr i au­di­to­ri­et. Og som i øv­rigt har et stort fry­se­rum i kæl­de­ren, hvor en lø­ve, en bjørn og en gnu ven­ter på at bli­ve spræt­tet op.

SØN­DAG 18. OK­TO­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.