’’

BT - - NYHEDER - Per­nil­le Møl­gaard, for­mid­lings­in­spek­tør på Na­tur­hi­sto­risk Mu­se­um

Jeg tror, at folk i dag er kom­met for langt væk fra na­tu­ren og fra det fak­tum, at ting må dø, og at de lug­ter, når de dør. Vi har et stort for­mid­lings­ar­bej­de for­an os

Og det me­ner an­tro­po­log Tri­ne De­mant, kendt fra bl. a. DRs ’ Gift ved før­ste blik’, at der er en lo­gisk for­kla­ring på.

» Den slags ste­der er vi­den­ska­be­lig­he­den langt me­re ud­talt, end den er i en zoo. Dér fo­re­stil­ler vi os, at de skal pas­se på, be­va­re og ha­ve men­ne­ske­lig om­sorg for dy­re­ne. Og sam­ti­dig er zoo­en et sted med un­der­hold­nings­vær­di. Det er mor og far og po­m­frit­ter. Og så ser vi li­ge et dy­re­barn bli­ve dis­se­ke­ret. Det kom­mer til at frem­stå me­re brutalt, « me­ner Tri­ne De­mant.

Li­ge­le­des tror hun, at det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.