VI­DEN­SKAB. DK Al­ler­gi fø­rer ik­ke til dø­de­li­ge syg­dom­me

BT - - NYHEDER -

Pol­len­sæ­so­nen er eft er­hån­den slut, og der­med kan en mil­li­on dan­ske­re, som li­der af hø­fe­ber, se frem til langt min­dre ny­sen, snøft en, øjenkløe og snot. Der­u­d­over kan de glæ­de sig over, at de­res al­ler­gi til­sy­ne­la­den­de ik­ke øger ri­si­ko­en for at få an­dre po­ten­ti­elt dø­de­li­ge syg­dom­me.

Ri­si­ko­en for kræft , ty­pe 2- di­a­be­tes, åre­forsnævring i hjer­tet, au­toim­mu­ne syg­dom­me og tid­lig død er nem­lig ik­ke øget, når man har al­ler­gi, vi­ser nyt dansk stu­die.

» Jeg sy­nes godt, man kan ån­de let­tet op som al­ler­gi­ker. Hver fem­te af os har jo hø­fe­ber i dag, så jeg sy­nes, det er en stor let­tel­se, at man ik­ke og­så skal væ­re sær­ligt be­kym­ret for dis­se an­dre syg­dom­me, især kræft , « si­ger pro­fes­sor Hans Jür­gen Hoff - mann fra In­sti­tut for Kli­nisk Me­di­cin ved Aar­hus Uni­ver­si­tet. Sam­me re­sul­tat For­sker­ne har i alt fulgt 14.849 per­so­ner i gen­nem­snit­ligt 11 år. Det er der kom­met fi re vi­den­ska­be­li­ge ar­tik­ler ud af.

Al­le med sam­me re­sul­tat: Al­ler­gi æn­drer ik­ke ri­si­ko­en for hver­ken syg­dom el­ler tid­lig død.

» Det her stu­die pe­ger alt i alt på, at al­ler­gi ik­ke ser ud til

Hvis du er di­ne for­æl­dres æld­ste barn, har du ti pro­cent stør­re ri­si­ko for at ud­vik­le nær­sy­net­hed, for­tæl­ler en­gel­ske for­ske­re i et nyt ob­ser­va­tions­stu­die. at væ­re vold­somt far­ligt, « si­ger pro­fes­sor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Al­lan Lin­ne­berg, der er med­for­fat­ter til stu­di­et.

For­æl­dre til børn med de­pres­sion har stør­re ri­si­ko for at ud­vik­le tid­li­ge tegn på en ræk­ke syg­dom­me, for­tæl­ler ame­ri­kan­ske for­ske­re. Syg­dom­s­teg­ne­ne var stær­ke­st hos me­get em­pa­ti­ske for­æl­dre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.