’’

BT - - KULTUR - Poul Bruun, ven og pro­du­cer gen­nem fle­re år­ti­er

Pen­ge er et bi­pro­dukt til hans kre­a­ti­vi­tet. Han in­ter­es­se­rer sig for at skri­ve san­ge. Når der kom­mer pen­ge ind si­ger han: ‘ Det var dog ut­ro­ligt’. Og som han al­tid har sagt: ‘ Jeg gi­der ik­ke at skyl­de no­gen no­get’ og ‘ hvis jeg ta­ber al­le pen­ge­ne, så sæt­ter jeg mig med en hat på ga­den og spil­ler til be­gra­vel­sen for at ære hen­des min­de, « sag­de Wil­li Jøns­son til BT. Fik al­drig no­get svar At Kim Lar­sen plud­se­lig for­lod sin ko­ne gav skår i for­hol­det til fle­re af hans børn, som blev bo­en­de hos de­res mor og som, iføl­ge bo­gen, al­drig fik no­get svar på det brat­te op­brud. Kim Lar­sen skal ha­ve be­sva­ret bre­ve fra si­ne pi­ger med po­st­kort, hvor han skrev, at de al­tid var vel­kom­ne til at kom­me på be­søg. I bo­gen sag­de en af hans døtre:

» Jeg har ik­ke set ham si­den 2007, hvor jeg sidst prø­ve­de at ta­ge kon­takt til ham. Jeg er nok nå­et til den er­ken­del­se, at det er bedst at la­de væ­re. Så­dan er han ba­re. Jeg ved det jo ik­ke, men jeg tror, at han for­søg­te at skær­me sig fuld­stæn­dig af over for sin gam­le fa­mi­lie for at ska­be et helt nyt liv med sin nye ko­ne. Det var i hvert fald så­dan, det føl­tes. «

BT har væ­ret i kon­takt med dat­te­ren, men hun har in­gen kom­men­ta- rer og øn­sker ik­ke at op­ly­se, om der i dag er kon­takt mel­lem hen­de og Kim Lar­sen.

Og når man ta­ler med Kim Lar­sens ven­ner, øn­sker de ik­ke at sva­re på spørgs­mål, der går tæt på per­so­nen Kim Lar­sen, som kun sjæl­dent har ud­talt sig om sit pri­vat­liv.

» Hvor­for skal man for­stå pri­vat­men­ne­sket Kim Lar­sen? Som så­dan er han da ik­ke me­re in­ter­es­sant end så man­ge an­dre, « si­ger Pe­ter Ingemann Han­sen, der li­ge­som an­dre af Lar­sens ven­ner me­ner, at man kan gå om bord i hans tek­ster, hvis man vil bli­ve klo­ge­re på hans ud­vik­ling.

Når det kom­mer til, hvad det kon­kret er for be­gi­ven­he­der el­ler øje­blik­ke, der har for­met Kim Lar­sen i hans vok­sen­liv, svæ­ver sva­ret i luf­ten.

» Det er et godt spørgs­mål, men jeg har ik­ke no­get svar på det. Folk må for­me de­res svar ef­ter, hvad Kims mu­sik har be­ty­det for dem. Der er in­gen tvivl om, at hans san­ge har haft stor be­tyd­ning for rig­tig man­ge men­ne­skers pri­vat­liv. Men folk må selv sva­re på, hvad det er, Kim har gi­vet os al­le sam­men, « si­ger Pe­ter Ingemann Han­sen. Ik­ke så tro­skyl­dig Til Ud & Se sag­de Kim Lar­sen, at ’ jo æl­dre jeg bli­ver, jo me­re harm­dir­ren­de kan jeg bli­ve’. Og det er er no­get, den kom­men­de fød­sel­ars ven­ner kan gen­ken­de:

» Ab­so­lut. Når Kim si­ger så­dan, op­fat­ter jeg det som det, der sker, når man bli­ver æl­dre. Man har me­re liv­ser­fa­ring, og man kan se fle­re ting. Du er ik­ke så tro­skyl­dig, så du kan se al­le de ræ­ve­ka­ger, der bli­ver la­vet. Og der er en ny­puri­ta­nis­me, som sæt­ter Kim og hans le­ge­kam­me­ra­ter i et ra­se­ri, « si­ger Erik Clau­sen.

Og­så Poul Bruun kan gen­ken­de sin ven i ud­ta­lel­sen:

» Han er ble­vet lidt grum­py de se­ne­re år. Især over hvor­dan ver­den har ud­vik­let sig med com­pu­te­re og alt det dér. Det kan han slet ik­ke ha­ve. Men bort­set fra kam­pen mod mo­der­ne tek­no­lo­gi, så er han me­get un­der­hol­den­de at væ­re sam­men med. Han gri­ner me­get, « si­ger pro­du­ce­ren, der me­ner, at Kim Lar­sen ‘ stort set’ er, som han bli­ver op­fat­tet. Og så al­li­ge­vel ik­ke helt:

» Man skal ba­re ik­ke kal­de ham ‘ Lu­ne Lar­sen’ el­ler ‘ vo­res al­le sam­mens Kim’, det ha­der han. Han er ik­ke no­gens. Han er som en kat, helt sin egen. «

Kim Lar­sen har ik­ke øn­sket at la­de sig in­ter­viewe af BT.

BLÅ BOG Navn: Kim Me­li­us Lar­sen Født: 23. ok­to­ber 1945 ( 69 år) Ci­vil­sta­tus: Gift med Li­se­lot­te Kløv­borg Bopæl: Oden­se Er­hverv: San­ger, gu­i­ta­rist og sangskri­ver Kim Lar­sens al­bum: ’ Vær­s­go’ ( 1973) ’ 23101945- 0637’ ( 1979) ’ Midt om nat­ten’ ( 1983) ’ For­klædt som vok­sen’ ( 1986) ’ Yum­mi yum­mi’ ( 1988) ’ Ki­el­ga­sten’ ( 1989) ’ Wis­dom is se­xy’ ( 1992) Hvem kan si­ge nej til en en­gel’ ( 1994) ’ Kim Lar­sen & Kjuk­ken’ ( 1996) ’ Luft un­der vin­ger­ne’ ( 1998) ’ 7- 9- 13’ ( 2003) ’ Gam­mel hankat’ ( 2006) ’ Mi­ne da­mer og her­rer’ ( 2010) ’ Du gla­de ver­den’ ( 2012)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.