For syg til li­vet

BT - - TV - DRA­MA 11: 30 13: 20 18: 10 08: 50 10: 15 16: 30 22: 45 00: 25- 06: 00 07: 15 15: 00 21: 00

Som 28- årig op­da­ger den en­gel­ske uge­blads­re­dak­tør Lisa Lynch en knu­de i bry­stet, og kort tid eft er fi nder hun ud af, at hen­des vær­ste frygt er vir­ke­lig­hed - hun har kræft ! Un­der sin be­hand­ling la­ver hun en blog på in­ter­net­tet, hvor hun skri­ver hu­mo­ri­stisk og hud­løst ær­ligt om sit liv og op­le­vel­ser med syg­dom­men. Blog­gen bli­ver ut­ro­ligt po­pu­lær, og hen­des kamp mod syg­dom­men bli­ver land­skendt. Den gri­ben­de BBC- pro­du­ce­re­de fi lm ” The C- Word”, som har tv- pre­mi­e­re i aft en, for­tæl­ler Lisas hi­sto­rie, der og­så er ud- gi­vet som bog. Fil­men bli­ver vist som en del af ’ Knæk Can­cer- ugen’ på TV 2. Lisas mand Pete ( Paul Ni­cholls) og hen­des fa­mi­lie støt­ter hen­de på bed­ste vis, og er der for hen­de, da hun får ke­mo­te­ra­pi og skal ope­re­res. På det tids­punkt er hen­des sort­hu­mo­ri­sti­ske blog så po- pu­lær, at hun in­vi­te­res til premierer og fe­ster, og oft e mø­der hun op. For selv­om hun er al­vor­ligt syg, har hun ta­get et be­vidst valg. Det skal ik­ke

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: væ­re can­cer, der de­fi ne­rer hen­de liv, men kær­lig­hed, og hun for­sø­ger at få det bed­ste ud af li­vet, mens hun har det.

( TV 2)

( T) Te­xas Car­ni­val. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1951. ( T) El­vis on Tour. ( T) Kap­ta­jn Sind­bad. Ame­ri­kansk even­tyr­film fra 1963. ( T) Las­sie i kni­be. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1949.

( T) Man­den, der ik­ke kun­ne dø. Ame­ri­kansk western fra 1972.

Seks skud fra hof­ten. Ame­ri­kansk western fra 1967. ( T) Syv kvin­der. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1966. ( T) Ca­sablan­ca. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1942.

( T) Myt­te­ri på Bounty. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1962. ( T) Jo­hn Shaft. Ame­ri­kansk actionfilm fra 1971. Den uaf­slut­te­de dans. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1947. Nat- tv.

I ho­ved­rol­len ses en­gel­ske She­ri­dan Smith. Hun har vun­det den pre­sti­ge­fyld­te ’ Lau­ren­ce Oli­vi­er Award’ to gan­ge og og­så den stør­ste bri­ti­ske fi lm­pris BAF­TA.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.