BE­KYM­RE­DE ÅR­TI

BT - - SØNDAG -

Re­vi­val

Whig­fi eld – med det bor­ger­li­ge navn San­nie Char­lot­te Carl­son - var en af de dan­ske stjer­ner, der stor­hit­te­de i 1994 med num­me­ret ’ Sa­tur­day Night’.

Et num­mer, som hun med et grin be­skri­ver som » chea­sy bryl­lups­fest- mu­sik – don’t think too much! « .

» Jeg ved ik­ke hvor­for, men det er som om, at år­ti­et har få­et en re­vi­val. I ok­to­ber har jeg må­ske ot­te kon­cer­ter – blandt an­det i Bul­ga­ri­en, Tys­kland og Du­bai. Og det er ret sjovt at mø­de de man­ge an­dre mu­si­ke­re fra den­gang, « ly­der det fra den 45- åri­ge san­ge­r­in­de, der skift evis bor i Lon­don og Mila­no.

Og der er me­get, der ty­der på, at hun har ret. I hvert fald er rig­tig man­ge af de ud­skæld­te po­p­san­ge og mu­si­ke­re vendt til­ba­ge som en nostal­gibøl­ge i lø­bet af de se­ne­ste år.

90’ er- iko­ner som Dr. Al­ban, Had­daway, Ven­ga­boys, Red­nex og Twen­ty 4 Se­ven bli­ver i øje­blik­ket boo­k­et til tal­ri­ge job over he­le ver­den. Ale­ne i Dan­mark køb­te om­kring 50.000 per­so­ner bil­let, da ar­ran­ge­men­tet ’ Vi el­sker 90’ er­ne’ løb af stab­len i tre dan­ske by­er i au­gust.

» Vi slo­ges lidt for at få an­er­ken­del­se i be­gyn­del­sen. Blandt an­det for­di man­ge men­ne­sker ik­ke har ta­get år­ti­et se­ri­øst. Men det er glad dan­semu­sik, som man kan re­la­te­re sin ung­dom til. Det er et år­ti, som har budt på rig­tig man­ge min­der for rig­tig man­ge men­ne­sker.

Det kan godt væ­re, at det ik­ke er dy­be tek­ster og melan­ko­li på højt plan, men det er den mu­sik, der bli­ver sat på, når folk skal fe­ste, « si­ger ar­ran­gø­ren Rif­fi Had­da­oui.

Grun­ge- bøl­gen

I mod­sæt­ning til midt- og slut- 90’ er­nes mu­siks­ce­ne, der bar præg af den ge­ne­rel­le op­gangs­stem­ning i sam­fun­det, ind­led­tes år­ti­et dog et helt an­det sted.

Som en rek­tion mod på 80’ er­nes yup­pie­kul­tur, der og­så hand­le­de om over­for­brug, ma­te­ri­a­lis­me og en ek­stra­va­gant livs­stil, op­stod den så­kald­te grun­ge- bøl­ge, der sat­te et mar­kant aft ryk på be­gyn­del­sen af år­ti­et.

Det var en al­ter­na­tiv ung­doms- kul­tur, som blev skudt i gang af band som Nir­va­na, Pearl Jam, So­und­gar­den og Foo Figh­ters. Gen­ren var en blan­ding af eks­pe­ri­men­te­ren­de støj­ro­ck, heavy me­tal og punk.

Med hul­le­de buk­ser, ter­ne­de sko­v­mands­skjor­ter og langt hår blev grun­ge- kulturen og­så et ud­bredt mo­de­fæ­no­men.

Dan Ra­chlin er en af de dan­ske dj’s, der har fulgt mu­sik- kul­tu­rens ud­vik­ling tæt gen­nem de se­ne­ste år­ti­er – blandt an­det som stu­di­e­vært på Nova FM, The Voi­ce, Pop FM og VH1.

» 80’ er­ne var et år­ti, hvor det blev le­gi­timt at la­ve ’ li­ge ud ad lan­de­vej­en’- po­p­san­ge. Ty­pisk fra kunst­ne­re, som slog hå­ret op til nar­re­stre­ger, hav­de mas­ser af ma­keup på og skul­der­pu­der. En af de modre­ak­tio­ner, som ind­le­der 90’ er­ne, er he­le grun­ge- bøl­gen. Og her tæn­ker jeg ik­ke kun på mu­sik­ken. Der kom og­så en re­ak­tion mod det sprag­le­de og uni­for­me­re­de tøj. I ste­det op­stod det slid­te look med tjav­set hår og en at­ti­tu­de, der sig­na­le­re­de, at det ik­ke var det yd­re, som det kom an på. «

Tyg­ge­gum­mi- dan­ce

Når Dan Ra­chlin be­skri­ver den an­den si­de af 90’ er­ne, ser bil­le­det helt an­der­le­des ud. Dan­ce­gen­ren be­gyn­der at ta­ge fart, og se­ne­re op­står der et væld af boy­band.

» Den gængse po­p­mu­sik bli­ver pum­pet op med dan­ce- ryt­mer, og det er i 90’ er­ne, at man for før­ste gang be­gyn­der at se, at den mu­sik, der el­lers kun blev spil­let på klub­ber­ne, kom­mer ind på de al­min­de­li­ge po­p­li­ster. Det be­gyn­der med nav­ne som Te­ch­no­tro­nic, Ace of Ba­se og Dr. Al­ban. Og hvis vi ta­ger den an­den halv­del af 90’ er­ne, så er den nye ge­ne­ra­tion af boy­band som f. eks. Ba­ck­stre­et Boys og Ta­ke That en af de mest mar­kan­te ten­den­ser. «

I Dan­mark – og se­ne­re in­ter­na­tio­nalt - var Aqua med til at ki­ck­star­te en helt ny trend, der se­ne­re er ble­vet kaldt teg­ne­se­rie- pop og tyg­ge­gum­mi- dan­ce. Den gak­ke­de, nai­ve og far­ve­strå­len­de dan­ce- mu­sik blev vold­somt ud­bredt med band som f. eks. Hit’n’Hi­de, Da­ze, Toy- Box , Car­toons og Dr. Bom­bay.

» Der kom­mer en fuld­stæn­dig lal­leg­lad pe­ri­o­de med en mas­se san­ge, som oft e slet ik­ke gi­ver me­ning. Vi rend­te rundt og sang med på fj ol­le­de sang­tek­ster som ’ hey ho, ba­na­na joe’. «

Den trend stod på i nog­le år, ind­til folk sim­pelt­hen fi k for me­get, for­kla­rer Ra­chlin:

» Aqua blev og­så ramt af re­a­li­te­ten op til de­res an­det al­bum. De vid­ste jo godt, at de ik­ke ba­re kun­ne fort­sæt­te den fuld­stæn­dig gen­nem­ført fj ol­le­de stil. Der er græn­ser for, hvor me­get ci­tron­fro­ma­ge, man kan spi­se. «

Fan­get i en bob­le

Den dan­ske mu­si­ker Mor­gan Jal­s­ing, der var en del af Hit’n’Hi­de, som stor­hit­te­de med den plat­in- sæl­gen­de sing­le ’ Spa­ce In­va­ders’, for­kla­rer til BT, at det eft er­føl­gen­de har ta­get ham 10 år at slip­pe af med ” det ry at væ­re et 90’ er­band”.

» Egent­lig vil­le jeg jo helst la­ve no­get hou­semu­sik, men jeg blev fan­get i den­ne her bob­le. Det var selv­føl­ge­lig su­per sjovt og enormt fedt, mens det stod på, men bag­eft er prø­ve­de jeg at slip­pe ud af det, og jeg måt­te la­ve mu­sik i et an­det navn, « for­tæl­ler Mor­gan Jal­s­ing.

Man skal dog pas­se på med at døm­me år­ti­et for hårdt, me­ner Dan Ra­chlin:

» Jeg er selv­føl­ge­lig far­vet – og jeg har al­drig no­gen­sin­de væ­ret fl ov over po­p­mu­sik. Jeg er den dj, der spil­le­de Abba og Tom Jo­nes, mens al­le an­dre kor­se­de sig. Man skal pas­se på med at døm­me for hårdt, for li­ge plud­se­lig så er­klæ­rer folk igen de­res udel­te kær­lig­hed til det, som de på et tids­punkt lag­de fra og af­skrev som one- hit won­ders og tyg­ge­gum­mipop. «

Og det er en af de ten­den­ser, han for ti­den mær­ker som me­d­ar­ran­gør af ’ Vi el­sker 90’ er­ne’. År­ti­et er vendt til­ba­ge for fuld skrue.

Zin­dy Laur­sen, der er for­san­ger i det le­gen­da­ri­ske 90’ er- band Cut’n’Move, for­kla­rer det så­le­des:

» Vi la­ve­de fe­el good- mu­sik. I dag er der så man­ge grim­me ting i ver­den, og jeg tror, at folk har få­et et stør­re be­hov for, at tin­ge­ne ik­ke be­hø­ver at væ­re så kom­pli­ce­re­de – det hand­ler ba­re om at væ­re glad, ha­ve det sjovt og dan­se. Og jeg tror, at man­ge ung­doms­min­der er for­bun­det med den mu­sik, vi har la­vet. Det var det før­ste kys, den før­ste kæ­re­ste, et so­da­vands­disko­tek el­ler den pe­ri­o­de, hvor man hav­de fl et­ning til si­den og cy­kel­s­horts. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.