CUT’N’ MOVE

BT - - SØNDAG -

Lars Lin­de­vall Han­sen

larh@ bt. dk

MC Zipp – Jens Kjær Lar­sen, 51 år, Kø­ben­havn Zin­dy Laur­sen, 44 år, New York/ Kø­ben­havn Cut’N’Move er et dansk dan­ce- band, som blev dan­net i slut­nin­gen af 1980’ er­ne. Grup­pens før­ste sing­le ’ Get Se­rious

Zin­dy Laur­sen:

ik­ke helt end­nu. «

Hvor­dan er det at gå fra en til­væ­rel­se som su­per­stjer­ner til en helt al­min­de­lig dag­lig­dag? Jens Kjær Lar­sen:

Spe­a­ker hos DR / mar­keds­fø­ring ( Jens Kjær Lar­sen), sta­dig ak­tiv mu­si­ker ( Zin­dy Laur­sen)

» Det be­gynd­te i 91, hvor vi ud­gav en plade, der slog al­le re­kor­der i Dan­mark og røg ind på de ame­ri­kan­ske Bil­l­bo­ard­li­ster. Det er fuld­stæn­dig over­ra­sken­de, når man plud­se­lig ram­mer den der ke­mi. Fra det ene øje­blik til det an­det er man en del af et ti­vo­li, og der er rig­tig man­ge pen­ge i det, man la­ver. Jeg tæn­ker tit på de men­ne­sker, der er med i X Fa­ctor. Man aner ik­ke, hvad man går ind til. Plud­se­lig får man at vi­de, at der hol­der en bus ne­de på ga­den, og så skal vi til Tys­kland og bag­eft er til Au­stra­li­en. «

» Det er su­per fedt, og der er så me­get kær­lig­hed fra pu­bli­kum. Der er ble­vet pu­stet liv i en gam­mel sejls­kon­nert! «

» At man kan sæl­ge 15.000 bil­let­ter i dag – det er jo rysten­de. Prøv at se nog­le gam­le klov­ne med gang­sta­tiv, he­he. «

» Det er en un­der­lig sær­sta­tus, man får som po­p­stjer­ne, når man lig­ger num­mer 1. Det er en bran­che, hvor man får så van­vit­tig me­get op­mærk­som­hed. Når man så lan­der igen eft er så­dan en tur, skal man til at fi nde ud, af, hvem man egent­lig er. Ens per­son­li­ge ud­vik­ling bli­ver sat en lil­le­bit­te smu­le i stå, og man skal til at fi nde ud af, hvor­dan man kan fun­ge­re som et al­min­de­ligt men­ne­ske. Det ta­ger en år­ræk­ke – man kan kom­me helt ud at ski­de med druk og stoff er el­ler fi nde sig selv i en ny vir­ke­lig­hed. Hel­dig­vis er det lyk­ke­des at ska­be en kar­ri­e­re på en an­den må­de. «

” Haha, ej så galt er det vist

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.