IN­FER­NAL

BT - - SØNDAG - Larh@ bt. dk

Lars Lin­de­vall Han­sen

Li­na Rafn, 39 år, Kø­ben­havn Paw La­ger­mann, 38 år, Kø­ben­havn En dansk pop/ dan­ce- duo, der slog igen­nem i 1997 med de­but­sing­len ’ Sor­ti de l’En­fer’. Si­den har de haft en lang ræk­ke hit, her­i­blandt ’ Ka­linka’ og ’ From Pa­ris to Berlin’.

I dag:

Sta­dig ak­ti­ve, er på tur­né i eft er­å­ret 2015

Hvad be­ty der 90’ er­ne for jer? Li­na Rafn:

» Du kan ik­ke ba­re ko­ge 90’ er­ne ned til én vi­be. Der er af­grunds­dyb for­skel på al­le de ting, der ske­te i be­gyn­del­sen af 90’ er­ne og i slut­nin­gen af år­ti­et. I åre­ne 87 til 92 sker der sinds­sygt me­get på den elek­tro­ni­ske sce­ne, og det er vildt kre­a­tivt. I slut- 90’ er­ne, hvor vi kom­mer frem, er det he­le strøm­li­net fuld­stæn­dig. «

Paw La­ger­mann:

» Ja, det kan godt få en bis­mag af kitsch. Når vi ta­ger rundt og spil­ler vo­res gam­le ting, har vi og­så la­vet det fuld­stæn­dig om. San­gen og om­kvæ­det er der sta­dig, men det er re­pro­du­ce­ret, så de ly­der nu­ti­digt – el­lers vil­le jeg ik­ke kun­ne hol­de det ud selv. Jeg kan godt få spat af alt det 90’ er- gø­gl. Jeg kan bed­re li­de mu­sik­ken, som den ly­der i dag. «

Hvor­for tror I, at 90’ er- mu­sik­ken er ble­vet po­pu­lær igen? Li­na Rafn:

» Det er klart - for 10 år si­den var 80’ er­ne over det he­le, og nu er vi vendt til­ba­ge til 90’ er­ne. I vir­ke­lig­he­den pe­a­ke­de vi jo i 00’ er­ne, så vi ses igen om 10- 15 år, når vi dyr­ker det år­ti. Så bli­ver det nok sam­men med Nik & Jay, Bur­han G og L. O. C. «

Paw La­ger­mann:

» I bund og grund har vi har det lidt spøjst med at stå til en 90’ er­fest, som om vi er en del af en el­ler an­den Top Char­lie- ka­val­ka­de. «

Er der no­get, som I ik­ke sav­ner fra 90’ er­ne? Paw La­ger­mann:

» Ja! De­res stor­trom­mer. Jeg sy­nes, at de ly­der ad hel­ve­de til! «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.