MIT FOTOALBUM

BT - - SØNDAG -

Snart aktuel i pro­gram­met ’ To på ski’, der har pre­mi­e­re tirs­dag 10. novem­ber kl. 20.40 på TV2 Fri. Han står bag en lang ræk­ke ski­pro­gram­mer på TV2, har væ­ret vært på ’ Fri­hu­set’ på TV2 Fri. Han er født i 1958, har bl. a. ar­bej­det som journalist i 15 år for Ber­ling­s­ke Ti­den­de og fem år på TV2 Nyhe­der­ne. Bor i dag i Hum­le­bæk med sin ko­ne og tre børn. Kald­te sko­le­be­sty rel­sen ’ hjer­ne­død’

Det se­ne­ste par må­ne­der har jeg brugt i so­fa­en – med en vold­somt ska­det skul­der – på at skri­ve en me­get an­der­le­des læ­re­bog om mailskriv­ning. Den er skre­vet som en ro­man og hand­ler om Ma­le­ne, der ta­ger en hjem­me­ar­bejds­dag, for­di hun skal skri­ve man­ge mail, og på bag­grund af en spi­ren­de kær­lig­heds­hi­sto­rie med na­bo­en får et nyt ta­sta­tur med syv ek­stra selvly­sen­de ta­ster. Når hun tryk­ker på dem, kom­mer der en lil­le ånd, som in­si­ste­rer på at hjæl­pe hen­de med at skri­ve mail. Hun fi nder ud af, at der fak­tisk er no­get, hun kan læ­re. Bo­gen er skre­vet på bag­grund af, at jeg selv en­gang skrev en ret uhel­dig mail til mi­ne børns sko­le­be­sty rel­se. Jeg ind­led­te med at bru­ge or­det ’ hjer­ne­død’ om med­lem­mer­ne af be­sty rel­sen. Da min puls hav­de lagt sig, kun­ne jeg se, det var helt skævt. Jeg har for­søgt at skri­ve en læ­re­bog for folk, der nor­malt ik­ke kun­ne drøm­me om at læ­se en læ­re­bog.

1.

Ro­man­tik i de østrig­ske al­per

Jeg har græsk blod i årer­ne eft er min mor, som vok­se­de op i Egyp­ten med græ­ske for­æl­dre. Det er lidt mor­somt, for mi­ne for­æl­dre lær­te hin­an­den at ken­de, da de var på ski­tur i St. An­ton i Østrig. Min mor læ­ste på uni­ver­si­te­tet i Pa­ris og var ta­get på en stu­di­e­tur til St. An­ton. Og dér var min far sam­men med nog­le ven­ner for at fejre jul. Nytår­s­aft en mød­te de hin­an­den til et bal på ho­tel­let, og det blev ind­led­nin­gen på de­res æg­te­skab. Det forun­der­li­ge er, at jeg selv mød­te min ko­ne på net­op det sam­me sted man­ge, man­ge år se­ne­re – og så har jeg jo i år­ti­er be­skæft iget mig med skiløb. Bil­le­det er fra stran­den for så man­ge år si­den, at jeg ik­ke kan hu­ske års­tal­let. Det er mig til ven­stre, der­næst min sto­re­sø­ster Mia, min mor Mir­to og min lil­le­bror Phi­lip.

2.

Mi­ne sø­sken­de rej­ste med mor

Min far Ul­rik Uhrskov var ejer af bi­o­gra­fen Re­pri­sen i Hol­te, og op­pe på hyl­den kan man se en Bo­dil, han fi k for at in­tro­du­ce­re go­de fran­ske fi lm i Dan­mark. Han var me­get frem­sy­net med sin bi­o­graf og ar­ran­ge­re­de tu­re, mu­sik- og kun­star­ran­ge­men­ter. Mi­ne for­æl­dre blev skilt, da jeg var ti, og jeg fl yt­te­de med min far, og mi­ne to sø­sken­de fl yt­te­de med min mor. Det var ik­ke sjovt at bli­ve skilt fra si­ne sø­sken­de, og det gjor­de man ik­ke nor­malt den­gang. Min mor og mi­ne sø­sken­de fl yt­te­de til Græken­land, så jeg vok­se­de op ret ale­ne med min far. Der ske­te dog al­tid no­get, men det var ik­ke let for min far at væ­re en­lig for­æl­der. Der var me­get at se til med bi­o­gra­fen og en dreng, der på nog­le punk­ter var lidt hy­perak­tiv. Me­get af ti­den fo­re­gik i bi­o­gra­fen. Dér var jeg man­ge ti­mer om ugen. En­ten for at vi­se fi lm el­ler ta­ge imod bil­let­ter.

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.