AN­NET­TE HEICK Mo­bi­len kan øde­læg­ge liv

BT - - SØNDAG -

Mo­bil­te­le­fo­ner er for længst ble­vet hver­mands eje. Jeg har væ­ret hos ma­sai­er­ne i Ke­nya, hvor høv­din­gen hav­de en, og jeg har be­søgt en fat­tig bon­de i det nord­li­ge Gha­na, som var lyk­ke­lig over at ha­ve få­et en mo­bil­te­le­fon, da det spa­re­de ham for lan­ge dags­rej­ser til by­en, hvor han ri­si­ke­re­de at duk­ke op for­gæ­ves, for­di han ik­ke for­lods kun­ne træff e aft ale med dem, han skul­le hand­le med. OG PÅ FJERN­SY­NET har vi set ho­be­tal af fl ygt­nin­ge, som stort set al­le er ud­sty­ret med mo­bil­te­le­fo­ner. Min mand rej­ste i den for­bin­del­se det lav­prak­ti­ske spørgs­mål: Hvor får de strøm fra? Jeg ken­der end­nu ik­ke sva­ret. MEN VI ER al­le på en el­ler an­den må­de afh æn­gi­ge af den­ne mo­bil, for­di den er ’ quadra­ti­sch, prak­ti­sch, gut!’ Man kan så­gar be­ta­le reg­nin­ger med den, gå på net­tet med den, sen­de post med den. Ta­ge bil­le­der, spil­le spil på den, bru­ge den som væk­k­eur. Men den er far­lig. Fak­tisk kan den øde­læg­ge dit liv. JEG FIK FOR et par uger si­den et brev fra en kvin­de, der var ulyk­ke­lig over sit se­xliv. Hen­des mand var me­re in­ter­es­se­ret i at sid­de op­pe om nat­ten med sin mo­bil­te­le­fon. Jeg hav­de man­ge idéer om, hvor­for man­den hav­de ud­vik­let det­te afh æn­gig­heds­for­hold til sin te­le­fon, men en vå­gen mand­lig læ­ser kom med en an­ta­gel­se, som – tror jeg – ram­te plet: MIT BUD ER, at hen­des mand sid­der og ser po­r­no på sin te­le­fon i lø­bet af nat­ten. Pro­ble­met med nu­ti­dens in­ter­net- po­r­no er, at det er su­per sti­mu­li, som gør nu­ti­dens mænd me­re in­ter­es­se­ret i at se po­r­no end i at ha­ve sex med vir­ke­li­ge kvin­der. Fle­re og fl ere un­ge mænd dø­jer fak­tisk med at få erek­tion med en part­ner, for­di de­res hjer­ne er ble­vet kapret af po­r­no- sti­mu­li og kan der­for ik­ke få do­pa­mi­ner­ne til at kø­re, når det er en vir­ke­lig pi­ge. Det er en sør­ge­lig ud­vik­ling og desvær­re og­så no­get, men­ne­sker gri­ner ad, når man prø­ver at for­kla­re dem det. ’ Po­r­no kan umu­ligt væ­re ska­de­ligt’. Men det er et kæm­pe fæ­no­men, som man­ge mænd dø­jer med, og det er først nu, neu­ro- vi­den­ska­ben er ved at få øj­ne­ne op for pro­ble­met. Man­den ser po­r­no på sin te­le­fon – det er 95 pct. sik­kert.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.