Jeg ha­der sy­net af min vol­de­li­ge eks- mand

BT - - SØNDAG - Bt. dk/ brev­kas­ser

Kæ­re An­net­te! Jeg er ved at mi­ste forstanden over al den tå­l­mo­dig­hed og to­le­ran­ce, jeg kon­stant skal ud­vi­se over­for min eks- mand. Ba­re for­di at vi har et barn sam­men. Jeg blev skilt fra mit barns far, pga. me­get grov vold. Jeg har eft er­føl­gen­de bo­et to år på kri­se­cen­ter med min dat­ter. Og for tre et halvt år si­den er jeg så fl yt­tet ud af kri­se­cen­te­ret og le­ver langt om læn­ge rig­tig godt. Men jeg ha­der ær­ligt talt mit barns far. Han har ud­sat mig for de grim­me­ste ting, man kan fo­re­stil­le sig. Ja, al­le for­mer for vold. Og det gi­vet mig dy­be ar på sjæ­len re­sten af mit liv. Han har al­drig ska­det vo­res dat­ter. Og det be­ty­der så og­så, at de ses til samvær hver an­den we­e­kend. Jeg har he­le vej­en igen­nem støt­te hen­de i det øn­ske. Men jeg sy­nes, at det bli­ver me­re og me­re hårdt. Han er al­tid vir­ke­lig grov over for mig. Og jeg er kom­met til det punkt, hvor jeg nu har bedt ham om at hen­te fra sko­le fre­dag og afl eve­re i sko­le om man­da­gen. Jeg ha­der sy­net af ham. Jeg ha­der, at ver­den er så uret­fær­dig. Han har ud­sat mig og en an­den kæ­re­ste ( igen­nem 10 år) for me­get grov vold. Og har tre børn i alt. Nu har han fun­det sig en 16 år yn­gre kæ­re­ste, som han ven­ter barn med. Hvor­for skal han dog ha­ve lov til den lyk­ke? Især når hans tre an­dre børn har lidt un­der de grove­ste skils­mis­ser og der­med og­så svigt? Alt ved den mand ir­ri­te­rer mig græn­se­løst. Ek­sem­pel­vis: jeg er bog­sta­ve­ligt talt fl yg­tet på kri­se­cen­ter med min dat­ter i sin tid. Jeg hav­de in­tet med. End ik­ke en­gang lidt tøj til os, vir­ke­lig in­tet. Jeg måt­te så be­gyn­de for­fra. Og jeg gav afk ald på alt i Stats­for­valt­nin­gen ba­re for at få fred. Jeg or­ke­de ik­ke det tov­træk­ke­ri. Jeg var gan­ske en­kelt øde­lagt af angst og alt det, jeg nu hav­de væ­ret ud­sat for. Og jeg kun­ne ik­ke bæ­re den kamp med ham og­så. Set i baks­pej­let var det vir­ke­lig dumt. Jeg hav- de ba­re ik­ke ho­ve­det med. Al­le mi­ne ting lig­ger vist hos min dat­ters far­mor nu. Min eks har så gi­vet en del af vo­res ting væk lø­ben­de.

Læs he­le bre­vet og An­net­tes svar på bt. dk/ brev­kas­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.