’’

BT - - SØNDAG -

PÅ DEN MÅ­DE kan man godt på­stå, at te­le­fo­nen er ble­vet far­lig for et for­hold. Men det er ik­ke det ene­ste, der gør mo­bil­te­le­fo­nen til par­for­hol­dets vær­ste fj en­de. For hvor man­ge har ik­ke prø­vet den dér fl irt, der qua et utal af sms’er har få­et lov at vok­se og fyl­de? Det skrev­ne ord spar­ker til fan­ta­si­en, og der bli­ver in­di­ke­ret og læst mel­lem linjer­ne. Det kan ind imel­lem væ­re langt fræk­ke­re end at mø­des over et glas vin. Jeg tror, man­ge aff ærer kun­ne væ­re und­gå­et, hvis ik­ke de først var ble­vet boo­stet med en or­dent­lig do­sis sms’er. OG SÅ ER der den del, der ik­ke hand­ler om no­get seksu­elt, men som blot stjæ­ler op­mærk­som­he­den. Jeg ken­der ad­skil­li­ge, der li­ge skal tjek­ke Fa­ce­book, tjek­ke mail, fore­vi­ge no­get til In­s­ta­gram ( det sid­ste kan jeg ik­ke en­gang selv si­ge mig helt fri for). He­le ti­den er der en te­le­fon på bor­det, som blin­ker, bip­per el­ler brum­mer. Den del bli­ver jeg selv vildt ir­ri­te­ret over, hvor­for jeg har skip­pet push- med­del­el­ser og slå­et al­le for­mer for ly­de fra. Det be­ty­der så og­så, at jeg er svær at rin­ge op, men hel­le­re det end så­dan en fa­mi­lie­hyg­ge- dag, hvor mo­bi­len stjæ­ler de bed­ste øje­blik­ke. NU­VEL, JEG EL­SKER min te­le­fon, men jeg el­sker fak­tisk alt det an­det me­get hø­je­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.