Hot­te spi­se­ste­der i Bang­kok

BT - - REJSER -

VIN­TER- CHAR­TER En af de stør­ste op­le­vel­ser ved Thailand er ma­den, og der er ga­stro­no­mi­ske op­le­vel­ser i al­le pris­klas­ser. Der er alt fra ga­de­køk­ken til gour­metre­stau­rant, fra mad­gø­g­le­ri og ma­de­kvil­li­bris­me. Her gu­i­der vi til fem op­le­vel­ser med mad, som du kan fi nde i Thailands ho­ved­stad Bang­kok. San­se­eks­plo­sion Or Tor Kor. Det er ik­ke et thailand­sk bør­ne­rim, men der­i­mod et stort mar­ked med mad­va­rer i ho­ved­sta­den Bang­kok. Or Tor Kor er fyldt med frugt, grønt, og an­dre råva­rer, som dag­ligt frag­tes ind til mar­ke­det. Du bli­ver ramt af sma­ge, duft e og mad i al­le regn­bu­ens far­ver. Hvis du er sul­ten på ste­det, og ik­ke selv vil la­ve ma­den, er der og­så nog­le få re­stau­ran­ter ved mar­ke­det, hvor du kan spi­se en­kel thai­mad. Or Tor Kor, Th Kamp­ha­engp­het, Bang­kok. ( Åbent fra kl. 8- 18) Thailand­sk/ au­stralsk gour­met Den au­stral­ske stjer­ne­kok David Thomp­son var in­de­ha­ver af den før­ste thai­re­stau­rant i ver­den, der fi k til­delt en af de pre­sti­ge­fyld­te Mi­chel­in­stjer­ner. Han står nu bag gry­der­ne i sin egen re­stau­rant i Bang­kok. Den hed­der Na­hm, og det er pri­mært ny­for­tolk­nin­ger af klas­sisk thai­mad el­ler in­nova­ti­ve mad­ret­ter med lo­ka­le thailand­ske råva­rer, der er på me­nu­kor­tet. David Thomp­son blev he­ad­huntet af in­de­ha­ve­ren af ho­telkæ­den Co­mo Ho­tels, og det be­ty­der, at han nu hu­se­rer i kæ­dens Bang­kok- fi li­al. Na­hm på Co­mo Ho­tels, 27 S Sat­horn Rd, Thung Maha Mek, Sat­hon, Bang­kok. ( Åbent kl. 12- 14 og kl. 19- 23) Mad på 61en­de I Bang­kok er der ad­skil­li­ge ba­rer og re­stau­ran­ter, hvor du kan ny­de ud­sig­ten over by­ens hus­ta­ge, mens du sip­per din Mai Tai el­ler sæt­ter pin­de­ne og tæn­der­ne i en læk­ker thai­ret. En af dem er Ver­ti­go & Moon Bar på 61. eta­ge af Ba­ny­an Tree Ho­tel. Ver­ti­go er re­stau­rant, og Moon Bar er en klas­sisk rooft op- bar. Der er dres­sco­de, så drop shorts og san­da­ler, når du skal ny­de gastronomi med en af Bang­koks bed­ste ud­sig­ter. Ver­ti­go og Moon Bar, 21/ 100 South Sat­hon Road, Sat­hon, Bang­kok ( Ver­ti­go har åbent fra kl. 18- 22.30, og Moon Bar har åbent fra kl. 17- 01 dag­ligt) Fly­ven­de kyl­ling Fly­ven­de kyl­lin­ger og tje­ne­re på et­hju­le­de cyk­ler. Hvis du vil prø­ve no- get an­der­le­des, er Ka- Tron nok no­get af det mest mær­ke­li­ge, du kan fi nde. Her spi­ser du pri­mært kyl­ling, og når det læk­kert til­be­red­te fj er­kræ er klart, bli­ver det skudt ud af en ram­pe, hvor­eft er en tje­ner så skal gri­be det med ho­ve­det, hvor­på han har en pink hjelm med et spyd. Ly­der det un­der­ligt? Det er det. Det bli­ver end­nu me­re spe­ci­elt, når du som gæst bli­ver in­vi­te­ret til at på­fø­re dig den pin­ke hjelm og selv for­sø­ge tri­ck­et med at gri­be det stak­kels kræ. Hvis det lyk­kes for dig, får du en gum­mi­kyl­ling, og hvis du kan gri­be en li­me- frugt med sam­me an­ord­ning, får du ma­den gra­tis. Ma­den skul­le eft er si­gen­de væ­re gan­ske god, og så kan du le­je et ka­ra­o­ke­rum for 500 baht, hvis du har ly­ster i den ret­ning. Ka- Tron Re­stau­rant, Bang­na- Trad Road Km1, Bang­kok. ( Åbent dag­ligt kl. 17- 00)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.