KL­OPP- SANDWICH

Jür­gen Kl­opp så mas­ser af go­de ting i Li­ver­pools 0- 0- kamp mod Tot­ten­ham på Whi­te Hart La­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KL­OPP- TUR? Las­se Vø­ge | lavg@ spor­ten. dk

Kl­opp-æra­en er of­fi ci­elt ind­ledt i Li­ver­pool. Den blev skudt i gang med en mel­lem­for­nø­jet 0- 0’ er mod Tot­ten­ham på Whi­te Hart La­ne. for fod­bold- el­ske­ren sva­re­de det til, at man blev spist af med en fed­temad, når man hav­de for­ven­tet et sty kke højt­belagt smør­re­brød. Lør­da­gens op­gør lug­te­de til ti­der af en rig­tig ke­de­lig fod­bold­kamp - uden den kva­li­tet, man kun­ne kræ­ve af to sub­top­klub­ber­ne i Pre­mi­er Le­ague. Men trods fra­væ­ret af mål og skøn­spil var Jür­gen Kl­opp nok en let­tet og til­freds mand, da han lør­dag ef­ter­mid­dag sat­te sig ind i hold­bus­sen for at kø­re de godt 100 ki­lo­me­ter fra Lon­don til Li­ver­pool. Eft er en hek­tisk uge, hvor han først sent fi k sam­let sin trup oven­på land­skampspau­sen, hav­de han nå­et at få sit per­son­li­ge aft ryk på spil­ler­ne. Det var et Li­ver­pool- hold, der hav­de ur­kraft en med sig på ba­nen. De fi kse de­tal­jer var er­stat­tet af in­dædt fi ght, kri­ge­risk ’ Ein­stel­lung’, og der blev in­ve­ste­ret bå­de ak­tier og ob­liga­tio­ner i samt­li­ge nær­kam­pe.

» Jeg er me­re til­freds, end man li­ge sku­le tro, når man kig­ger på re­sul­ta­tet. 0- 0 er ik­ke mit drøm­me­re­sul­tat, men det er okay. Jeg er glad for kam­pen, for­di jeg så man­ge go­de ting. I de før­ste 20 mi­nut­ter pres­se­de vi igen­nem, og vi var me­get ag­gres­si­ve, « lød det fra den tid­li­ge­re Borus­sia Dort­mund- træ­ner.

» Vi bli­ver stær­ke­re. Vi var en smu­le nervø­se, når vi fi k bol­den - men det skyld­tes, at pul­sen er lidt hø­je­re for ti­den. Der var man­ge fuld gas­mo­men­ter i kam­pen, hvil­ket ab­so­lut er helt okay. Vi skal for­bed­re os, men set i ly­set af, at jeg kun har ar­bej­det med spil­ler­ne i tre da­ge, så er jeg fuldt ud til­freds. « Der Frel­ser Det er lidt over en uge si­den, at Jür­gen Kl­opp of­fi ci­elt over­tog ro­ret i den tid­li­ge­re top­klub. Le­del­sen hav­de få­et nok af Bren­dan Rod­gers’ lidt tri­vi­el­le fa­con samt de mang­len­de re­sul­ta­ter, og i ste­det blev blev tøj­ler­ne over­le­ve­ret til den far­ve­ri­ge og pas­sio­ne­re­de ty­sker, der selv hav­de valgt at for­la­de Borus­sia Dort­mund eft er sid­ste sæ­son. Og Kl­opp er nær­mest ble­vet mod­ta­get som en frel­ser i Be­at­les- by­en, der på 25. år suk­ker eft er et mester­skab. Kl­opp selv har dog vars­let, at den­ne sæ­son ik­ke kom­mer til at hand­le om re­sul­ta­ter­ne - men der­i­mod bli­ver der sat fo­kus på at få en ’ ty­de­lig­hed’ i hol­dets spil­lestil.

Det bli­ver spæn­den­de, hvor læn­ge Li­ver­pool- fan­se­ne kan nø­jes med ty­de­lig­hed. Erik­sen do­mi­ne­re­de Chri­sti­an Erik­sen spil­le­de i øv­rigt samt­li­ge 90 mi­nut­ter for vær­ter­ne på Whi­te Hart La­ne, og han var blandt Tot­ten­hams al­ler­bed­ste. Fle­re gan­ge sat­te den dan­ske lands­holds­spil­ler si­ne hold­kam­me­ra­ter - ik­ke mindst den uskar­pe an­gri­ber Har­ry Ka­ne - i sce­ne, uden at Tot­ten­ham dog kun­ne pas­se­re en sær­de­les vel­spil­len­de Si­mon Mig­no­let i Li­ver­pool- må­let.

’ Der Kl­opp’ skal for før­ste gang stå for­an The Kop, når Li­ver­pool næ­ste søn­dag mø­der Sout­hamp­ton hjem­me på An­fi eld. Spurs skal på ude­ba­ne prø­ve kræft er med op­ryk­ker­ne fra Bour­ne­mouth.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.