OB­tu­ren ude­blev

OB leder fort­sat eft er sit nye DNA, mens Søn­derjyske stormer der­u­dad i Su­per­liga­en eft er 2- 1 i Oden­se i aft es

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Johnny Wo­jciech Kok­borg | joko@ bt. dk

Må­ske var det eft er­års­fe­ri­ens eff ekt. Det køli­ge vejr mon­stro? Må­ske var det det se­ne kamp­tids­punkt en lør­dag aft en midt i fa­mi­lie­ti­den. Må­ske var det den over­ra­sken­de vel­be­søg­te Har­ry Pot­ter- festi­val, BTs ud­send­te så sig fan­get i tid­li­ge­re på da­gen i centrum. El­ler må­ske var det ba­re, for­di det oden­se­an­ske fod­bold­pu­bli­kum sta­dig skal over­vin­des af OB og Kent Ni­el­sens nye pro­jekt. For det var ik­ke man­ge til­sku­e­re, der hav­de valgt at trop­pe op på sta­dion i Oden­se en råkold aft en i ok­to­ber, da de lo­ka­le hel­te spil­le­de mod Søn­de­ryske. Det vi­ste sig dog, at de traf den rig­ti­ge be­slut­ning. Kent Ni­el­sen har ik­ke få­et en start uden slin­ger i val­sen, ef­ter han i som­mer over­tog job­bet som OB- træ­ner. Ni­el­sen kom til OB med stor suc­ces i AaB, hvor han fi k me­get ud af lidt i form af et dansk mester­skab og po­kalsuc­ces. Og selv­om in­gen har for­ven­tet, at det sam­me vil gen­ta­ge sig i OB med det sam­me, har det væ­ret et eft er­år med sto­re op­tu­re eft er­fulgt af sto­re ned­t­u­re. Sej­re over FCK og Brønd­by er ble­vet veks­let til yd­my­gen­de ne­der­lag på 1- 5 og 0- 4 til AaB og Søn­derjyske. Desvær­re for Kent Ni­el­sen, OB og klub­bens fans var det en lør­dag i ned­t­u­rens tegn. Et dårligt even­ty r Det star­te­de skidt, blev bed­re og end­te helt galt for OB, der star­te­de kam­pen ik­ke sær­ligt godt. Gæ­ster­ne fra Søn­derjyske nød godt af OBs blun­de­re i for­sva­ret og kun­ne med me­re ky­nis­me ha­ve ud­nyt­tet det. Men så kom der gang i off en­si­ven. Rasmus Falk og Rasmus Fester­sen har væ­ret blandt OBs bed­ste, når det er gå­et godt. De fandt stil­le og ro­ligt red­ska­ber­ne frem til at dir­ke det søn­derjyske for­svar op. Net­op Fester­sen lag­de op til fø­rings­må­let, som sidste­mi­nut- ind­skift ede Kenneth Zo­ho­re score­de på. Få mi­nut­ter før kamp­start var det el­lers An­ders K. Ja­cob­sen, der skul­le ha­ve spil­let, men han fi k hold i ryg­gen. Og så fi k Zo­ho­re bol­den i kas­sen. Men fra an­den halv­legs start var det slut med OB- smi­le­ne. Fi­ne ak­tio­ner blev til fæ­le brø­le­re. Oli­ver Lund gjor­de sit for at fort­sæt­te hi­sto­ri­en om OBs mang­len­de sta­bi­li­tet, da hans fejl­afl eve­ring sat­te Søn­derjyske i gang. Eft er et par - rent ud­talt - dår­li­ge ak­tio­ner fra Tho­mas Dalgaard fi k han al­li­ge­vel sko­v­let ud­lig­nin­gen i kas­sen, in­den han øje­blik­ket eft er blev skift et ud. Og så var det, som om min­der­ne om de sto­re ned­t­u­re mod AaB, Es­b­jerg og FC Nord­s­jæland spøg­te i fyn­bo­er­nes ho­ve­d­er. Væk var de go­de ak­tio­ner i før­ste halv­leg. Jo­han Absa­lon­sen sør­ge­de for det sid­ste stik i OB- kur­ven, da han brag­te de stor­præ­ste­ren­de søn­derjy­der på 2- 1.

Tilsku­er­tal­let på 5.617 var bun­dre­kord for OB på hjem­me­ba­ne i den­ne sæ­son. Selv­om det al­drig helt kan væ­re en gang­bar suc­ces- må­ler, så er der ik­ke tvivl om, at Kent Ni­el­sen og OB sta­dig mas­ser af over­ta­lel­ses­ar­bej­de til­ba­ge. Eft er­års­fe­rie el­ler ej.

Jo­han Absa­lon­sen sik­re­de Søn­derjyske tre vig­ti­ge po­int i ude­kam­pen mod OB med sin scor­ing til 1- 2. FO­TO: CLAUS FI­SKER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.