Dom­men over s

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EF­TER LANDS­HOLDS­PAU­SEN RUL­LER Su­per­liga­en igen, og den­ne gang vil jeg be­skæft ige mig med sport­s­che­fer­nes ar­bej­de i det for­gang­ne trans­fer­vin­due, for­di vi eft er­hån­den er ved at kun­ne dan­ne os et over­blik.

Det bli­ver ik­ke al­le 12 klub­ber, jeg ka­ster mig over. Fo­kus er på de tre for­ven­te­de me­dal­je­ta­ge­re samt Es­b­jerg og AGF, der hen­holds­vis brug­te man­ge pen­ge og hen­te­de man­ge spil­le­re. IK­KE OVER­RA­SKEN­DE FØ­RER FC Midtjyl­land på min li­ste. Jeg har tid­li­ge­re væ­ret in­de på Jess Thorups for­an­dring af spil­lesti­len med det in­ter­na­tio­na­le fo­kus, så en so­lid de­fen­siv er fun­da­men­tet nu. Der­for er det na­tur­lig­vis og­så væ­sent­ligt at se på det cen­ter­for­svar, man spil­ler med.

Det var et scoop at hen­te Ki­an Han­sen hjem fra Frank­rig. Og så var det åben­lyst rig­tigt at af­vi­se al­le de se­ne bud på Erik Svi­at­chen­ko, for de to er lys­punk­ter i Su­per­liga­en. Det er ik­ke no­get chok, at de har væ­ret go­de, men at det har væ­ret så ud­talt, var ik­ke ven­tet, hvil­ket un­der­stre­ges af, at det er hi­sto­risk, hvad FC Midtjyl­land har le­ve­ret: tre mål sco­ret mod sig i 11 kam­pe er al­drig set før. Jeg er især im­po­ne­ret af, at Erik Svi­at­chen­ko har for­må­et at løft e sit spil kon­se­kvent. Han var, som nævnt, tæt på at bli­ve solgt i trans­fer­vin­du­et, hvil­ket han og­så har gi­vet ud­tryk for er øn­sket.

Han har haft stærk nok men­ta­li­tet til at skub­be den even­tu­el­le skuff el­se fra sig, hvil­ket er me­re, end man kan si­ge om Pio­ne Si­sto, der har haft en ty­de­lig form­ned­gang si­den trans­fer­vin­du­et luk­ke­de. Sam­ti­dig har Erik Svi­at­chen­ko vist sin styr­ke, ik­ke kun i sto­re kam­pe mod Brønd­by, FC Kø­ben­havn og Eu­ro­pa Le­ague- mod­stan­der­ne, men i al­le kam­pe. Jeg tro­e­de per­son­ligt, at det vil­le væ­re Ki­an Han­sen, der skul­le væ­re den do­mi­ne­ren­de kraft på FCM- hol­det, men det har væ­ret Erik Svi­at­chen­ko, som har ta­get rol­len som ge­ne­ral i for­sva­ret - og på he­le hol­det. Han er kon­stant op­mærk­som på si­ne hold­kam­me­ra­ter, hvis de er ukon­cen­tre­re­de ved død­bol­de el­ler lig­nen­de, og her ud­vi­ser han stort over­blik. Stor ros for at ska­be en kon­stel­la­tion af så høj kva­li­tet.

I front har Jess Thorup haft tre an­gri­be­re at væl­ge imel­lem ( Mor­ten ’ Dun­can’ Ras­mus­sen, Mar­tin Pu­sic og Paul Onu­a­chu), der al­le ev­ner rol­len som en­lig spy­d­spids. Det er et po­si­tivt pro­blem for Jess Thorup, men jeg har svært ved at fo­re­stil­le mig, at man be­hol­der Mar­tin Pu­sic, sid­ste års top­sco­rer. ’ Dun­can’ er den fo­re­truk­ne an­gri­ber og Onu­a­chu har væ­ret en stor over­ra­skel­se - han var le­jet ud til Vej­le i sid­ste sæ­son og spil­le­de end ik­ke fast. Til Pu­sic’ for­del tæl­ler, at han trods alt sco­rer re­gel­mæs­sigt, når han får chan­cen, men den si­tu­a­tion er ik­ke til­freds med, og jeg tror, man vil skil­le sig af med ham i vin­ter.

I FC KØ­BEN­HAVN

er det lidt me­re blan­det, når man ser på, hvor­dan Stå­le Sol­bak­kens ind­køb har gjort det, Fe­de­ri­co San­tan­der blev købt for en vold­som stor sum pen­ge som an­gri­ber, men har i 10 Su­per­liga­kam­pe end­nu ik­ke sco­ret. Der­for bli­ver præ­di­ka­tet skuff en­de og­så så me­get let­te­re at sæt­te på, når det så står klart, at han ik­ke har ind­fri­et det, han blev købt ind til. Jeg er med på, at der er man­ge an­dre kva­li­te­ter hos San­tan­der - han er med til at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.