Port­s­che­fer­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

te­de.

I det sto­re he­le har Stå­le Sol­bak­ken dog haft et hold, der har le­ve­ret det for­ven­te­de. SER VI PÅ Brønd­by, er jeg dybt im­po­ne­ret af Fre­de­rik Røn­now, der står som en af Su­per­liga­ens stør­ste pro­fi ler. Seks cle­an she­ets, mat­chvin­der­red­nin­ger og ev­nen til at ud­strå­le ro og sta­bi­li­tet har over­ra­sket mig. Især med tan­ke på, at han afl øste en så god må­l­mand som Lukas Hra­decky, og at Brønd­by no­to­risk er en svær klub at spil­le i, for­di op­mærk­som­he­den er så vold­som. Yder­me­re er Brønd­by i lidt mod­gang, om­end det ik­ke er ka­ta­stro­falt, men det er van­ske­ligt, når man er i en am­bi­tiøs klub, der hal­ter lidt eft er det for­ven­te­de. Så ros for den er­stat­ning. Men ser man på en spil­ler som Magnus Eriks­son, så er han en stor skuff el­se. Selv­føl­ge­lig, når han ik­ke har sco­ret et ene­ste mål i 11 kam­pe. Det gi­ver et no­get me­re blan­det bil­le­de, for man hal­ter trods alt eft er det for­ven­te­de ni­veau og den mål­sæt­ning, man har sat sig. JEG HAR OG­SÅ valgt at ka­ste et kri­tisk blik på Es­b­jerg, der skil­te sig ud blandt mid­ter­klub­ber­ne ved at bru­ge for­holds­vis man­ge pen­ge på især Bjørn Paul­sen og Vi­ctor Pals­son.

Ser man på cen­ter­for­sva­ret, er Mi­cha­el Jakob­sen og Bjørn Paul­sen den mod­sat­te hi­sto­rie af Ki­an Han­sen og Erik Svi­at­chen­ko.

Bjørn Paul­sen kan na­tur­lig­vis ik­ke gø­re ved, at Es­b­jerg har be­talt et stør­re mil­li­onbe­løb for ham, men han har i al­le til­fæl­de ik­ke kun­net le­ve op til for­vent­nin­ger­ne, der var til ham. Han har ik­ke væ­ret løs­nin­gen, der har kun­net lø­se pro­ble­mer­ne i Es­b­jergs for­svar, som han el­lers var købt ind til. Det er jeg ik­ke over­ra­sket over, for jeg har ik­ke set ham som den ret­te mand.

Fak­tum er, at man har brugt ni mio. kr. på to spil­le­re, hvor den ene - Bjørn Paul­sen - er fejl­ca­stet, og den an­den - Vi­ctor Pals­son - er ukamp­dyg­tig i øje­blik­ket. AGF HAR MÅ­SKE ik­ke brugt helt så man­ge pen­ge, men man har godt nok hen­tet man­ge spil­le­re. Så man­ge, at vi ik­ke ved, hvor go­de el­ler dår­li­ge de egent­lig er. Jo­sip Elez, Ah­med Ya­sin, Adrián Lopez, Di­no Mi­ka­novic, Alek­s­an­dar Cavric og Dzha­mal­din Khodzha­ni­i­a­zov - vi ken­der ik­ke ni­veau­et end­nu, men det kan dog kon­sta­te­res, at di­rek­tør Jens Andersen har købt nog­le spil­le­re, som ik­ke er ble­vet brugt ret me­get.

Som op­ryk­ker er man al­tid tvun­get til at for­stær­ke sig, og her har AGF bed­re for­ud­sæt­nin­ger end så man­ge an­dre op­ryk­ke­re. Men jeg vil til­la­de mig at sæt­te spørgs­måls­tegn ved hand­ler­ne, for der er hen­tet så man­ge, men jeg har me­get svært ved at frem­hæ­ve en af dem som god.

Langt de fl este spil­le­re har man ik­ke set no­get fra, og det er be­kym­ren­de for en klub, der, hvis man ik­ke hav­de få­et tre po­int i en skri­ve­bord­s­sag, hav­de væ­ret en me­get ak­tiv del af bund­stri­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.