Fra må­l­mand til verdensmand

På ba­nen hav­de han en ka­non­kar­ri­e­re. Nu er Pe­ter Sch­mei­chel godt på vej mod det sam­me som for­ret­nings­mand. Her for­tæl­ler den tid­li­ge­re lands­holdskæm­pe om in­spira­tio­nen fra si­ne for­æl­dre, om rej­ser og ba­de­kå­be­da­ge og den us­køn­ne af­sked med Vi­a­sat, der ki­ck

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­han Lyng­holm | jo­hp@ spor­ten. dk

Han bra­ger ind på kon­to­ret i en ar­my­grøn jak­ke, et par mør­ke­blå je­ans og en grå hue. Det blæ­ser i Kø­ben­havn uden at væ­re koldt, men med jævn­li­ge for­ret­nings­rej­ser til Mel­le­mø­sten, Asi­en og Sy­d­eu­ro­pa er det dan­ske eft er­år en kon­trast til det, ’ The Great Da­ne’ net­op er vendt hjem fra. Hil­ser med et fast hånd­tryk, ud­veks­ler et par ord med sin per­son­li­ge ma­na­ger, Mads Fre­de­rik­sen, og så er vi i gang. Pe­ter Sch­mei­chel er ik­ke til li­ge­gyl­dig­he­der. Han er vant til at ta­ge sty­rin­gen. » Skal du ha­ve kaff e? « Pe­ter Sch­mei­chel skæn­ker og læ­ner sig så til­ba­ge i sto­len. Åre­ne har til­ført et par ryn­ker, men ud­tryk­ket er det sam­me. Skar­pt, be­redt, fo­ku­se­ret. Nøj­ag­tig som på fod­bold­ba­nen.

Som må­l­mand var den næ­sten to me­ter hø­je lands­holdskæm­pe in­ti­mi­de­ren­de for et hvert for­svar - in­klu­siv sit eget. Spørg ba­re Man­che­ster Uni­ted- le­gen­der som Ste­ve Bru­ce og Gary Pal­li­ster og un­der dan­ske him­mel­strøg Jes Høgh og Marc Rie­per. Og­så jour­na­li­ster måt­te læg­ge øre til lidt af hvert, når tem­pe­ra­men­tet blev fol­det ud. I dag - 12 år eft er han lag­de hand­sker­ne på hyl­den i er­ken­del­sen af, at krop­pen ik­ke kun­ne me­re - er de sto­re brøl fra mål­stre­gen er­stat­tet af bre­de smil. Det er en mand med over­skud, der har ta­ck­let sig gen­nem mod­gang pro­fes­sio­nelt og pri­vat.

» Jeg har ik­ke haft det bed­re, si­den jeg stop­pe­de med at spil­le fod­bold, « ind­le­der Pe­ter Sch­mei­chel in­ter­viewet. Han har sagt ja til at for­tæl­le om det im­pe­ri­um, han har få­et op­byg­get som for­ret­nings­man­den Pe­ter Sch­mei­chel.

Der er langt mel­lem de sto­re Pe­ter Sch­mei­chel- in­ter­views til dan­ske me­di­er. Dels har han ik­ke be­hov for det, dels er ka­len­de­ren boo­k­et. Un­der­teg­ne­des mail­boks med tal­ri­ge ud­sky­del­ser af in­ter­viewet for­tæl­ler hi­sto­ri­en om en eft er­trag­tet her­re, der si­den slut­nin­gen af au­gust har ar­bej­det i Ita­li­en, Hong Kong, Eng­land, Tys­kland, Portu­gal og Sve­ri­ge.

Fuld fart over fel­tet

For­le­den mød­tes Pe­ter Sch­mei­chel med en sam­ar­bejds­part­ner og tum­le­de med at hu­ske, hvad han hav­de la­vet si­den de­res se­ne­ste mø­de. Sva­ret var, at de hav­de væ­ret til et gi­gan­tisk ar­ran­ge­ment i Hong Kong, som 600 ki­ne­si­ske jour­na­li­ster var fl øjet ind fra Bei­jing for at dæk­ke. I Pe­ter Sch­mei­chels spin­del­væv af arbejdsgivere fi nder man or­ga­ni­sa­tio­nen bag Pre­mi­er Le­agu­es egen tv- ka­nal, som hav­de hy­ret dan­ske­ren til et event om de nye Pre­mi­er Le­agu­e­ret­tig­heds­ha­ve­re i Hong Kong. En op­ga­ve som den­ne kan ind­brin­ge fle­re hund­re­de­tu­sin­de kro­ner. Op imod en halv mil­li­on.

Som top­må­l­mand i Man­che­ster Uni­teds stor­heds­tid - kå­ret som ver­dens bed­ste må­l­mand i 1992 og 1993- rej­ste Pe­ter Sch­mei­chel Eu­ro­parundt til Cham­pions Le­agu­e­kam­pe med bol­de­ne­fly­ven­de om ø re­ne. Idag har man­den med flest land­skam­pe fort­sat fuld fart over fel­tet.

» I sep­tem­ber har jeg nok væ­ret i mit hus i fi re da­ge « , gæt­ter han. Sta­dig i højt gear Som am­bas­sa­dør for Carls­berg og C o urts( Asi­ens stør­ste IT-virk­som­hed) og prom­ove­rings ar­bejd efor Man­che­ster Uni ted, bet­ting-gig an­ten Ti­pi­co, for­sik­rings­sel­ska­bet First, ekspert på bri­tisk tv og fo­re- drags­hol­der i ind- og ud­land har 51- åri­ge Pe­ter Sch­mei­chel alt an­det end gea­ret ne­d­ef­ter kar­ri­e­re­stop­pet på fod­bold­ba­nen. Som ma­na­ger Mads Fre­de­rik­sen, der hol­der styr på Pe­ter Sch­mei­chels for­ret­nin­ger som di­rek­tør i f. re­k­la­me, ud­tryk­ker det:

» Pe­ter har al­drig væ­ret me­re ef­ter­s­purgt, si­den han stop­pe­de med at spil­le. «

» Det vil­le jo væ­re in­ter­es­sant, hvis man kun­ne un­der­sø­ge hvor­for, « re­a­ge­rer Pe­ter Sch­mei­chel og kom­mer med et bud på en for­kla­ring.

» Jeg har væ­ret vant til at ar­bej­de på en må­de he­le li­vet, hvor man har væ­ret me­get se­ri­øs og har gjort alt for at væ­re klar til at spil­le en kamp. De­nar bejds pli kan ma nik­kefjer­ne. Me­get af det, jeg gør, er me­di­e­ar­bej­de, og jeg ved godt, at folk vil væ­re ved at fal­de ned af sto­len, når de læ­ser det her, men det er jeg fak­tisk dyg­tig til, « ly­der det fra Sch­mei­chel, der i si­ne ot­te år som vært på Vi­a­sats Cham­pions Lea gu e-dæk­ning løf­te­de se­er tal­le­ne, men og­så måt­tet age imod en del kri­tik. Re­k­la­mer med Ka­hn Op­ga­ver­ne va­ri­e­rer idag f ra­vært­s­rol­len ved Cham­pions Le­agu­e­lod­træk­nin­gen i Mo­na­co for­an hund­re­der af mil­li­o­ner tv- se­e­re til fored­rag i Mel­le­mø­sten, PR- ar­bej­de for Man­che­ster Uni­ted ver­den over og eks­pert­vur­de­rin­ger af Pre mi­er Le­ague- fod­bold til bri­tisk tv. For­u­den tv- re­k­la­mer med sit ty­ske si­destyk­ke Oli­ver Ka­hn for bet­ting­fi rma­et Ti­pi­co, der li­ge nu ar­bej­der med Sch­mei­chels ma­na­ge­ment om a tind gå­en mil­li­on tung glo­bal­sam­ar­bejds­af­ta­le.

Sch­mei­chels for­ret­ning er vok­set eks­plo­sivt de se­ne­re år. Li­ge si­den det yd­my­gen­de exit fra Vi­a­sat i de­cem­ber 2011. Det ud­spil han fi k om en for­læn­gel­se, fandt han respekt­løst. Som et los i r....

» Det var ik­ke sjovt på no­gen som helst må­de ba­re at bli­ve ka­stet til si­de, men ef­ter­føl­gen­de har det væ­ret fan­ta­stisk for mig. Jeg kun­ne godt li­de ar­bej­det, men jeg var bun­det af no­get, der vir­ke­lig lå­ser dig tids­mæs­sigt. Nu har vi me­get bed­re tid tila t la­ve­go­de af­ta­ler. Vi­er me­get me­re flek­sib­le, og det, t rorjeg, er rig­tig vig­tigt .«

Så det var i vir­ke­lig­he­den godt, du blev spar­ket ud?

Jeg er ked af at læ­se, at der er rig­tig man­ge fod­bold­spil­le­re, der kom­mer ud og åbent er­ken­der, at de er de­pri­me­re­de og får be­hand­ling for de­pres­sion. Men jeg for­står det

Pe­ter Sch­mei­chel

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.