Fored­rag for en for­mue

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­han Lyng­holm | jo­hp@ spor­ten. dk

Vil du hø­re Pe­ter Sch­mei­chel for­tæl­le om at præ­ste­re un­der pres på den stør­ste sce­ne, må du op med den helt sto­re teg­ned­reng. Uni­ted- leg­en­den ta­ger sig nem­lig godt be­talt for at de­le ud af si­ne er­fa­rin­ger. Skal du boo­ke ham til et fored­rag i Dan­mark, lig­ger pri­sen fra 100.000 kro­ner og op. Rig­tig sjovt bli­ver det for Sch­mei­chel, når der er bud ude­fra. Sær­ligt i Asi­en og Mel­le­mø­sten har Pe­ter Sch­mei­chel po­p­stjer­ne­sta­tus, og afh æn­gig at ar­ran­ge­men­tets stør­rel­se og frem­mø­de kan en op­ga­ve her va­ri­e­re fra et par hund­re­de tu­sin­de kro­ner helt op mod en halv mil­li­on kro­ner. Blandt de tun­ge aft aler har væ­ret en op­ga­ve i Sau­di Ara­bi­en ar­ran­ge­ret af me­di­e­gi­gan­ten Me­di­aCom. En gan­ske god ti­me­løn, når man ta­ger i be­tragt­ning, at et ar­ran­ge­ment ik­ke be­hø­ver ta­ge me­re end tre- fi re ti­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.