In­gen gen­vej for dan­ske cy­kel­ta­len­ter

Selv­om U23- land­stræ­ner Mor­ten Ben­ne­kou bli­ver sport­s­di­rek­tør for Gi­ant- Alpe­cin, skal ta­len­ter ik­ke for­ven­te en let­te­re vej til Wor­ld Tour- ni­veau­et

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mads Kind­berg Ni­el­sen | ni­el@ spor­ten. dk

Dan­ske ta­len­ter fra Ska­gen til Ged­ser klik­ker hver dag i pe­da­ler­ne i jag­ten på en ef­ter­trag­tet bil­let til spor­tens stør­ste cy­kel­s­how. De pru­ster og pres­ser sig selv for at kom­me i be­tragt­ning til gi­gan­ter­ne på Wor­ld Tour- ni­veau­et. Det er de nødt til, for der fin­des in­gen ven­ne­tje­ne­ster i den pro­fes­sio­nel­le ver­den

Og selv­om Mor­ten Ben­ne­kou, nu­væ­ren­de ud­vik­lings­chef i Dan­marks Cyk­le Uni­on ( DCU) og U23land­stræ­ner, i det nye år bli­ver kom­bi­ne­ret sport­s­di­rek­tør og træ­ner for Gi­ant- Alpe­cin med sto­re stjer­ner som Tom Du­moulin og Jo­hn Degenkolb på hol­det, skal de dan­ske ta­len­ter ik­ke reg­ne med at få no­get foræ­ret.

» Det hand­ler om, hvor­vidt du er kva­li­fi­ce­ret el­ler ej. Der bli­ver in­gen gen­vej. Selv­føl­ge­lig kan jeg de­le min me­get spe­ci­fik­ke vi­den om de dan­ske ung­domsår­gan­ge med Gi­ant- Alpe­cin, men for hol­det er det et stør­re pus­le­spil, der skal gå op. Der bli­ver kig­get me­get bre­de­re, « si­ger Mor­ten Ben­ne­kou. Sto­re re­sul­ta­ter fra ta­len­ter­ne Foræ­rin­ger el­ler ej, så har Dan­marks spi­ren­de ta­lent­mas­se le­ve­ret im­po­ne­ren­de re­sul­ta­ter på det se­ne­ste. Et væld af eta­pe­sej­re i ung­dom­mens Tour de Fran­ce, Tour de l’Ave­nir, og en guld­me­dal­je til Mads Würtz Sch­midt for U23- ryt­te­re ved VM i Ri­ch­mond er blot et lil­le ud­pluk af tri­um­fer­ne.

Sø­ren Kragh Andersen vandt to eta­per i au­gust i Tour de l’Ave­nir, og i sep­tem­ber sat­te han så sin sig­na­tur på en kon­trakt med net­op Gi­antAlpe­cin. Men Mor­ten Ben­ne­kous skif­te har ik­ke haft no­get med Sø­ren Kragh An­der­sens at gø­re.

» Sø­ren har selv valgt hol­det, og Gi­ant- Alpe­cin har først hen­vendt sig til mig ef­ter­føl­gen­de, « si­ger Mor­ten Ben­ne­kou.

Mor­ten Ben­ne­kou har i 13 år or­ke­stre­ret me­get fra sin kon­tor­plads, ved lands­holds­sam­lin­ger­ne og fra den rød- hvi­de føl­ge­bil, og han har på man­ge må­der væ­ret en af kraf­ter­ne bag de flot­te ung­doms­re­sul­ta­ter. Gi­ant- Alpe­cin læg­ger ik­ke skjul på, at Ben­ne­kous re­sul­tat­lis­te er flot, men U23- land­stræ­ne­ren fø­ler ik­ke, at der hvi­ler et stør­re pres på hans skul­dre i det nye job, end hvad det nor­ma­le er.

» Selv­føl­ge­lig for­ven­ter Gi­ant- Alpe­cin at få no­get for pen­ge­ne, men det er ik­ke så­dan, at der rent re­sul­tat­mæs­sigt er sat no­gen mål­sæt­nin­ger for mit ar­bej­de. Mi­ne eg­ne for- vent­nin­ger er, at de ryt­te­re, som jeg kom­mer til at ar­bej­de med – og det bli­ver alt fra bjer­gryt­te­re over sprin­te­re til un­ge som gam­le – ud­vik­ler sig i den rig­ti­ge ret­ning, « si­ger Mor­ten Ben­ne­kou. En stor ud­for­dring Mor­ten Ben­ne­kou kom­mer og­så til at ud­vik­le sig i sit nye job, der alt an­det li­ge bli­ver an­der­le­des, end det han har væ­ret vant til. Og net­op den per­son­li­ge ud­vik­ling er en af år­sa­ger­ne til, at Ben­ne­kou nu skif­ter.

» Jeg har vir­ke­lig nydt at ar­bej­de i DCU, men på sam­me tid er det her en spæn­den­de og stor ud­for­dring for mig. In­den for mit felt er det her det hø­je­ste ni­veau, som du over­ho­ve­det kan ar­bej­de på, og det har selv­føl­ge­lig fri­stet mig. «

For­melt be­gyn­der Mor­ten Ben­ne­kou først i sit nye job hos Gi­antAlpe­cin fra 1. ja­nu­ar, men må­ske kom­mer han til at del­ta­ge i lidt træ­nings­ak­ti­vi­te­ter i de kom­men­de må­ne­der ved si­den af si­ne nu­væ­ren­de ak­ti­vi­te­ter.

Det hand­ler om, hvor­vidt du er kva­li­fi­ce­ret el­ler ej. Der bli­ver in­gen gen­vej

Mor­ten Ben­ne­kou

Ud­vik­lings­chef og U23- land­stræ­ner Mor­ten Ben­ne­kou skal fra års­skif­tet væ­re sport­s­chef og træ­ner på Wor­ld Tour- hol­det Gi­ant- Alpe­cin. FO­TO: HEN­NING BAG­GER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.