Godt gå­et, Ma­rie

Dan­sker­ne støt­ter prin­ses­se Ma­rie, der i ugens løb fi k de­men­te­ret en hi­sto­rie i Her & Nu om en brysto­pe­ra­tion

BT - - NYHEDER - Mads Kor­sa­ger Ni­el­sen | mkn@bt.dk

Dan­sker­ne kan godt li­de, at hun på den må­de vi­ser, at hun har ben i næ­sen Tho­mas Lar­sen, po­li­tisk kom­men­ta­tor og roy­al ekspert, Ber­ling­s­ke

Det var klogt, at kon­ge­hu­set kræ­ve­de et de­men­ti eft er en uge­blads- hi­sto­rie om prin­ses­se Ma­ri­es bryster. Det roy­a­le ho­ved­kvar­ter på Ama­li­en­borg kan ro­ligt la­ve fl ere af den slags ak­tio­ner i frem­ti­den. Så­dan ly­der re­ak­tio­nen fra dan­sker­ne i en un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get af TNS Gal­lup for BT. Re­ak­tio­nen kan tol­kes som en fol­ke­lig klapsal­ve til prin­ses­se Ma­rie, der sag­de fra over for slad­der­pres­sen.

» Dan­sker­ne kan godt li­de, at hun på den må­de vi­ser, at hun har ben i næ­sen. Man skal ik­ke ta­ge fejl af, at man­ge dan­ske­re sy­nes, at me­di­er­ne går for vidt. Ik­ke mindst over for de kon­ge­li­ge. Det er sjæl­dent, at de slår fra sig. Men når de gør, så be­løn­ner dan­sker­ne dem, « si­ger Tho­mas Lar­sen, po­li­tisk kom­men­ta­tor og roy­al ekspert på Ber­ling­s­ke.

Den 30. sep­tem­ber skrev Her & Nu, at prin­ses­se Ma­rie hav­de få­et en bryst­for­stør­ren­de ope­ra­tion på en kli­nik i Li­tau­en. En hi­sto­rie, som uge­bla­det ons­dag den 14. ok­to­ber be­rig­ti­ge­de, eft er at kon­ge­hu­set helt usæd­van­ligt hav­de kræ­vet et de­men­ti.

Hi­sto­ri­en var ‘ det pu­re op­spind fra en­de til an­den’, be­grun­de­de kon­ge­hu­sets kom­mu­ni­ka­tions- og pres­se­chef Le­ne Bal­le­by.

» Vi er nødt til at stop­pe en hi­sto­rie som den­ne, in­den den går fra at væ­re en us­and­hed til en myte og si­den til en sand­hed, « sag­de Le­ne Bal­le­by til Ber­ling­s­ke.

Vil ha­ve re­ak­tio­ner Står det til dan­sker­ne, kan de ro­ligt gø­re det igen. Iføl­ge TNS Gal­lup- un­der­sø­gel­sen for BT me­ner 55 pct., at kon­ge­hu­sets modan­greb var ’ klogt’ el­ler ’ over­ve­jen­de klogt’. Me­re end fi re ud af 10 me­ner, at kon­ge­hu­set i sti­gen­de grad kan re­a­ge­re på me­di­er­nes om­ta­le af kon­ge­fa­mi­li­en.

Stik imod rå­de­ne fra fl ere kom­mu­ni­ka­tions­eks­per­ter.

» Man kun­ne me­ne, at kon­ge­hu­set har skudt sig selv i fo­den. Hvis de ik­ke hav­de meldt no­get ud, vil­le in­gen ha­ve tænkt nær­me­re over den sag, « sag­de se­ni­o­r­rå­d­gi­ver An­na Thygesen fra Ge­el­muy­den Kie­se i ons­dags til BT.

Der er en kløft mel­lem dan­sker- nes vir­ke­lig­hed og dem, der be­skæft iger sig med spin og kom­mu­ni­ka­tion, for­kla­rer Tho­mas Lar­sen:

» Nog­le vil si­ge, at det var uklogt, men den kø­ber man ik­ke i be­folk­nin­gen. Der sy­nes man og­så, at græn­sen er nå­et, når der dig­tes sto­re løg­ne­hi­sto­ri­er i pres­sen, « ly­der ana­ly­sen fra Berlingskes kom­men­ta­tor.

He­le 71 pct. sva­rer i TNS Gal­lup- un­der­sø­gel­sen, at kra­vet om be­rig­ti­gel­se ik­ke har æn­dret de­res syn på kon­ge­hu­set.

FO­TO: PAL­LE PE­TER SKOV

Kon­ge­hu­set bør of­te­re iret­te­sæt­te me­di­er, der skri­ver fejl­ag­ti­ge hi­sto­ri­er om de kon­ge­li­ge, me­ner dan­sker­ne. Eks­per­ter er ue­ni­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.