po­li­ti­ker

BT - - DEBAT -

Hvor­for er du ble­vet po­li­ti­ker? Jeg er ik­ke så vild med op­de­lin­gen i po­li­ti­ker og ik­ke po­li­ti­ker, men jeg op­fat­ter mig mest som et po­li­tisk en­ga­ge­ret men­ne­ske. Jeg vil ger­ne bi­dra­ge til at gø­re for­hol­de­ne lidt bed­re i Dan­mark og i ver­den. Hvor­dan kom du ind i po­li­tik? Jeg er født i en fa­mi­lie, hvor der blev snak­ket me­get om sam­fun­det. Min mor er so­ci­al­rå­d­gi­ver, og der blev al­tid talt om po­li­tik i mit hjem. I fl ere ge­ne­ra­tio­ner har min fa­mi­lie og­så væ­ret so­ci­a­li­ster og po­li­tisk ak­ti­ve, så jeg har nær­mest få­et po­li­tik ind med mo­der­mæl­ken. Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? Jeg går ik­ke så me­get op i for­bil­le­der, men jeg vil pe­ge på Pre­ben Wil­hjelm. Han har spil­let en vig­tig rol­le for ven­stre­fl øj­en. Han har al­tid tur­det stil­le de kri­ti­ske spørgs­mål til sig selv, og det tror jeg er rig­tig vig­tigt. Hvad er din vig­tig­ste mær­kesag? Jeg tror, at vi al­le har glæ­de af at ha­ve stær­ke fæl­les­ska­ber. Vi kom­mer al­le sam­men til at stå i si­tu­a­tio­ner, hvor vi har brug for nog­le, der gri­ber os. Der­for er min mær­kesag at ar­bej­de for at be­va­re og ska­be et end­nu stær­ke­re fæl­les­skab i vo­res sam­fund, for­di det er så­dan, jeg tror, at vi ska­ber det go­de liv for den

en­kel­te.

PELLE DRAG­STED

Fol­ke­tings­med­lem, En­heds­li­sten

PRE­BEN WIL­HJELM

Medstift er af SF og MF ( VS)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.