Retsord­fø­re­re vil ha­ve me­re græn­se­kon­trol

BT - - NYHEDER - Jonas Ve­ster | jves@ bt. dk

Græn­se­kon­trol­len skal øges, og der­for skal po­li­ti­et til­fø­res fl ere res­sour­cer.

Så­dan ly­der det sam­stem­men­de fra de tre stør­ste par­ti­er i Fol­ke­tin­get for­ud for de kom­men­de for­hand­lin­ger om en ny øko­no­mi­aft ale for po­li­ti­et.

» Vi me­ner, at græn­se­kon­trol­len skal in­ten­si­ve­res. Det dre­jer sig blandt an­det om at ind­fø­re num- mer­pla­de­kon­trol, så po­li­ti­et bed­re kan for­føl­ge de kri­mi­nel­le, f. eks. men­ne­skes­mug­le­re og ty­ve­ban­der. Det er blandt de red­ska­ber, som po­li­ti­et selv pe­ger på, « si­ger So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes retsord­fø­rer Tri­ne Bram­sen.

Der­u­d­over skal po­li­ti­et ha­ve til­ført fl ere mand­sk­ab­sti­mer, så or­dens­mag­ten kan gen­nem­fø­re fl ere kon­trol­ler ved græn­sen, si­ger hun.

» Én ting er, at vi ger­ne vil ha­ve an­sat og ud­dan­net fl ere be­tjen­te, no­get an­det er, hvor­dan vi kan ud­nyt­te an­dre fag­grup­per i po­li­tiets ar­bej­de. At HK’ere f. eks. kan over­ta­ge nog­le op­ga­ver, så vi kan få fri­gi­vet be­tjen­te til de bor­ger­næ­re op­ga­ver. Det er et af de krav, vi har med til for­hand­lin­ger­ne, « si­ger Tri­ne Bram­sen.

Et krav

Dansk Fol­ke­par­ti har i fl ere år øn­sket en skær­pet kon­trol ved Dan­marks græn­ser, og Pe­ter Ko­fod Poul­sen, med­lem af rets­ud­val­get for DF, glæ­der sig over, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne nu og­så støt­ter­på kra­vet.

» Vi skal ha­ve øget op­mærk­som­hed på græn­se­om­rå­der­ne. Vi så ger­ne, at al­le mi­gran­ter bli­ver re­gi­stre­ret, så vi har styr, på hvem der kom­mer ind i lan­det. Og hvis man øn­sker sig så­dan en kon­trol, så skal po­li­ti­et ha­ve fl ere res­sour­cer, og det bli­ver et klart krav fra vo­res si­de i for­hand­lin­ger­ne, « si­ger Pe­ter Ko­fod Poul­sen.

Dansk Fol­ke­par­ti øn­sker blandt an­det, at der ud­dan­nes 2000 ek­stra be­tjen­te i de kom­men­de år.

» Der er in­gen tvivl om, at po­li­ti­et er rig­tig pres­set, og det pres er vi nødt til at adres­se­re på Chri­sti­ans­borg, « si­ger Pe­ter Ko­fod Poul­sen.

Ven­stres retsord­fø­rer Pre­ben Bang Hen­rik­sen tror da og­så på, at for­hand­lin­ger­ne om et nyt po­li­ti­for­lig vil fø­re til en øget græn­se­kon­trol.

» Po­li­ti­for­hand­lin­ger­ne har en over­skrift , der hed­der, at vi skal ha­ve me­re fo­kus på den bor­ger­næ­re tryg­hed, og un­der den over­skrift hø­rer og­så øget græn­se­kon­trol. Det er et øn­ske, der de­les af en bred kreds af par­ti­er­ne, li­ge fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne til os på den bor­ger­li­ge fl øj, så jeg er ik­ke i tvivl om, at der kom­mer me­re kon­trol i græn­se­om­rå­der­ne, « si­ger han.

’’ Det er et øn­ske, der de­les af en bred kreds af par­ti­er­ne, li­ge fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne til os på den bor­ger­li­ge fl øj, så jeg er ik­ke i tvivl om, at der kom­mer me­re kon­trol i græn­se­om­rå­der­ne

Pe­ter Ko­fod Poul­sen ( DF)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.