Py­ro­man sat­te ild til 240 big­bal­ler på Fal­ster

BT - - NYHEDER - Sø­ren Berg­gre­en Toft | Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

240 big­bal­ler blev fre­dag af­ten sat i brand på en mark ved Nør­re Als­lev på Fal­ster, op­ly­ser Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti.

Klok­ken 00.08 fik Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti en an­mel­del­se om, at 240 big­bal­ler var ble­vet an­tændt, og det er langt­fra før­ste gang, det sker i po­li­tik­red­sen. Tid­li­ge­re på ugen blev om­kring 700 big­bal­ler iføl­ge Lol­landFalsters Fol­ke­ti­den­de an­tændt på Fal­ster. Og nat­ten til 16. sep­tem­ber blev 800 big- bal­ler iføl­ge tv2. dk an­tændt på Lol­land, nat­ten in­den var det 750 big­bal­ler, og i be­gyn­del­sen af sep­tem­ber kun­ne Lol­land- Falsters Fol­ke­ti­den­de be­ret­te, at 100 big­bal­ler var ble­vet an­tændt.

» Vi har i fle­re må­ne­der haft en py­ro­man ren­den­de der­ne­de, og vi for­moder, at det er ham, der har gjort det igen i af­ten, « for­tæl­ler Ste­fan Jen­sen, vagt­chef ved Lol­landFalsters Po­li­ti, og til­fø­jer, at man end­nu ik­ke er på spo­ret af ger­nings­man­den.

» De her sa­ger er svæ­re at opkla­re, for der er ik­ke umid­del­bart no­gen, der har set det, og der bli­ver ik­ke ef­ter­ladt man­ge spor, når det er ude på åben mark, « si­ger han.

AR­KIV­FO­TO: RI­CHARD SYLVESTERSEN

Il­den kan hur­tigt bre­de sig, når der er brand i big­bal­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.