RENÉ DIF ( AQUA)

BT - - SØNDAG - Lars Lin­de­vall Han­sen | larh@ bt. dk

René Dif, 47 år, Kø­ben­havn Tid­li­ge­re med­lem af Aqua. Det dan­ske po­p­band, der fi k sit in­ter­na­tio­na­le gen­nem­brud med Bar­bie Girl, er med 28 mil­li­o­ner solg­te pla­der den mest suc­ces­ri­ge dan­ske mu­sik­grup­pe no­gen­sin­de.

I dag: Går på kok­ke­sko­le og sæl­ger bur­ge­re fra ’ Difs food truck’. Hvor­dan hu­sker du til­ba­ge på 90’ er­ne? » 90’ er­ne er ble­vet no­get, der lig­ger i min hukom­mel­se. Jeg star­te­de jo som dj, og nav­ne som Dr. Al­ban, Scoo­ter el­ler In­fer­nal har jeg sta­dig et for­hold til. « Hvor­dan er dit liv i dag – sam­men­lig­net med den­gang? » Selv­føl­ge­lig er det an­der­le­des, jeg går jo på kok­ke­sko­le! Men det, jeg har be­væ­get mig ud nu, hvor jeg har star­tet food- trucks, er på en må­de li­ge så hårdt som ti­den i Aqua. Jeg er sta­dig iværk­sæt­ter – ba­re på en an­den må­de. Men det går over al for­vent­ning, og jeg er glad og yd­myg over, at folk kan li­de det. Der­u­d­over er for­skel­len, at jeg i dag kan få lov til at se de an­dre, der op­træ­der – det har jeg al­drig gjort før. « Hvad er de vil­de­ste op­le­vel­ser, du kan hu­ske fra Aqua- ti­den? » Hvor lang tid har du? Der er man­ge. Men blandt an­det den før­ste MTV- award i Ki­na. Det var det år, hvor vi tog al­le awards – og sjovt nok og­så det år, hvor der blev ind­ført en re­gel om, at ét band ik­ke måt­te vin­de alt. Vi rej­ste ver­den rundt i me­get lang tid og var til award- show med al­le, li­ge fra Da­lai La­ma til kon­ger, dron­nin­ger og prin­ses­ser. Vi er kun fi re per­so­ner, der kan snak­ke om det – an­dre tror ba­re, at man er skin­gren­de gal, når man snak­ker om det. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.