S. O. A. P.

BT - - SØNDAG - Lars Lin­de­vall Han­sen | larh@ bt. dk

Sa­se­li­ne Sø­ren­sen, 33 år, Nord­s­jæl­land Heidi Sø­ren­sen, 35 år, Kø­ben­havn?

En dansk po­p­duo, som hit­te­de i 1998 med san­ge som ‘ Stand By You’ og ‘ This Is How We Par­ty ’. I 2000 ud­gav de de­res an­det al­bum, hvor­fra ’ S. O. A. P. Is in the Air’ blev et hit.

I dag: Stu­de­rer til gra­fi ker ( Heidi Sø­ren­sen) / på bar­selsor­lov ( Sa­se­li­ne Sø­ren­sen) Hvor­for er S. O. A. P. plud­se­lig be­gyndt at op­træ­de igen?

Sa­se­li­ne Sø­ren­sen: » Jeg tror ik­ke, at der er no­gen af os, der hav­de fo­re­stil­let os for 10- 15 år si­den, at vi skul­le stå her midt i 30’ er­ne og syn­ge ’ This is how we par­ty ’. Det var ik­ke pla­nen, og det er hel­ler ik­ke no­get, vi le­ver af – det er kun for sjov. For et par år si­den sag­de vi ja til det før­ste job, si­den vi var et band. Det var ba­re me­nin­gen, at det skul­le væ­re en en­kelt gang, men der kom 1500 men­ne­sker, og så blev vi boo­k­et til fl ere job. « Hvor­dan var je­res liv i slut­nin­gen af 90’ er­ne? Sa­se­li­ne Sø­ren­sen: » Det var hek­tisk. På en må­de er det først eft er­føl­gen­de, at det er gå­et op for os, hvad der er sket. På en uge kun­ne vi fl yve jor­den rundt. Vi var i 10 lan­de i Eu­ro­pa på én uge. Det var ba­re at stå op, så var der en ma­keup- ar­tist på væ­rel­set, en chauff ør fra a til b, showca­se, ud at op­træ­de, ra­dio, tv – og det stod på i 4- 5 år. « Hvor­dan var det at kom­me til­ba­ge til en al­min­de­lig dag­lig­dag? Heidi Sø­ren­sen: » Jeg hav­de brug for at gå ind i en ro­lig pe­ri­o­de, hvor man kun­ne fi nde sig selv og gea­re ned. Og eft er vi hav­de væ­ret på tur­né i må­neds­vis, var vi ved at bi­de ho­ve­d­er­ne af hin­an­den. I dag stu­de­rer jeg til gra­fi ker og har en elev­plads som AD- as­si­stent, så det er me­get an­der­le­des. For før­ste gang i mit liv har jeg en 9 til 16- hver­dag. «

Sa­se­li­ne Sø­ren­sen: » Jeg var nok den mest te­e­na­ge- ag­ti­ge, og jeg vil­le ger­ne fort­sæt­te. Men vi var ved at få fnat over ’ This is how we par­ty ’- san­gen, og vi hav­de nok brug for at mær­ke, at al­le ik­ke kys­se­de os i rø­ven, bar vo­res ta­sker og ser­ve­re­de alt for os. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.