SYD­NEY YO­UNG­BLOOD

BT - - SØNDAG - Lars Lin­de­vall Han­sen

Syd­ney Yo­ung­blood, 54 år, Hei­del­berg, Tys­kland/ Te­xas, USA Ame­ri­kansk dan­ce/ funkmu­si­ker. Hit­te­de blandt an­det med num­re­ne ’ If on­ly I could’ og ’ I’d rat­her go blind’ i slut­nin­gen af 80’ er­ne og i be­gyn­del­sen af 90’ er­ne.

I dag: Sta­dig ak­tiv mu­si­ker/ pro­du

cer Hvor­dan vil du be­skri­ve 90’ er­ne, da kar­ri­e­ren var på top­pen? » Jeg sy­nes, at der var me­re god mu­sik den­gang, he­he. Og folk køb­te cd’er i ste­det for at down­lo­a­de. Jeg hav­de me­get travlt, men det var sjovt. Mu­sik er jo min hob­by, som jeg får løn for, og det er der ik­ke man­ge, der kan si­ge. Og jeg er ut­ro­lig glad for, at der sta­dig er man­ge ra­dio­sta­tio­ner, der vil spil­le min mu­sik. In­di­mel­lem mø­der jeg un­ge, der si­ger ’ hey, min mor lyt­te­de til dig!’. Det får mig til at fø­le mig som en bedste­far – men det er sta­dig sjovt. «

Hvor­dan er dit liv i dag? » Det er det sam­me. Jeg rej­ser og spil­ler til 90’ er og 80’ er- fe­ster, la­ver li­ve- show og ar­bej­der i stu­di­et, når jeg ik­ke er far og æg­te­mand der­hjem­me. Mu­sik er sta­dig alt, hvad jeg la­ver. Jeg be­hø­ver ik­ke al­ti­dat ta­ge på tur­né, jeg ny­der at væ­re i stu­di­et, hvor jeg la­ver den mu­sik, jeg el­sker. « Er der en ting, som du ik­ke sav­ner fra 90’ er­ne? » Ta­ma­go­t­chi! Selv om jeg fak­tisk hav­de en, der dø­de. Jeg tror, at jeg blev ved med at over­fodre den. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.