TWEN­TY 4 SE­VEN

BT - - SØNDAG - Lars Lin­de­vall Han­sen | larh@ bt. dk

Stay- C ( Sta­cey Se­edorf), 46 år, Am­ster­dam, Hol­land Li- Ann ( Li­an­ne van Gro­en), 30 år, Am­ster­dam, Hol­land

Hol­land­sk eu­ro­dan­ce- grup­pe, fi k sit gen­nem­brud i 1993 med kæm­pe­hit­tet ’ Sla­ve to the Mu­sic’.

I dag: Sta­dig ak­tiv som band Hvor­dan hu­sker I de vilde år i 90’ er­ne?

Stay- C: » Det var en me­get spe­ci­el pe­ri­o­de. He­le eu­ro­dan­ce-bøl­gen kom li­ge plud­se­lig, og så var det overalt. På grund af suc­ce­sen blev det ver­den­s­oms­pæn­den­de, og vi rej­ste rundt, så man­ge kul­tu­rer og lan­de. Det var en vig­tig del af mu­sik­hi­sto­ri­en, som vi var en del af. Og nu ser vi, at det får en re­vi­val man­ge ste­der. «

Hvor­for tror I, at det ven­der til­ba­ge nu?

Stay- C: » Der var man­ge mu­si­ke­re, som la­ve­de stær­ke hit, der ram­te nog­le men­ne­sker i hjer­tet i en vig­tig pe­ri­o­de af de­res ung­dom – må­ske var de jom­fru­er på det tids­punkt – det var jeg i hvert fald selv. Det er nog­le fø­lel­ser, som de genop­le­ver, når vi spil­ler vo­res mu­sik. «

Li- ann: » Og der er en god ener­gi mel­lem os og pu­bli­kum. Folk, der kom­mer til 90’ er fe­ster, er oft e lidt op­pe i al­de­ren, så de går ik­ke ud så oft e. Når de så fe­ster, så går de amok. Så må ba­by­sit­te­ren pas­se bør­ne­ne. « Hvor tit spil­ler I kon­cer­ter i dag? Li- ann: » To gan­ge hver we­e­kend – over alt i ver­den: Sy­da­me­ri­ka, Eu­ro­pa, Au­stra­li­en, Syd­afri­ka. Det er vildt! «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.