KYS SKA­BER NÆR­VÆR

Et kys er lig med ro­man­tik og kær­lig­hed. El­ler er det? Fak­tisk er det ro­man­ti­ske kys langt min­dre ud­bredt, end de fl este må­ske tror. Det lil­le læ­be­mø­de har dog man­ge ge­vin­ster

BT - - SØNDAG - CA­MIL­LA ERNST CARL­SON Journalist, ca­ca@ bt. dk

Næ­ste gang du vil tjek­ke Fa­ce­book på din te­le­fon, så kys din kæ­re­ste i ste­det Maj Wis­mann, se­xo­log og par­te­ra­pe­ut

Der fi ndes man­ge slags: Tan­te­kys, hår­de kys, blø­de kys på kin­den – og så dem med tun­gen. Uan­set hvor­dan det ud­fø­res, så er kys­set for rig­tig man­ge ind­be­gre­bet af ro­man­tik, kær­lig­hed og in­ti­mi­tet. Nu har en grup­pe ame­ri­kan­ske for­ske­re dog un­der­søgt, hvor ud­bredt det ro­man­ti­ske kys egent­lig er i 2015. Og her vi­ser det sig, at ud af 168 kul­tu­rer på ver­dens­plan er det kun al­min­de­ligt at kys­se i min­dre end halv­de­len.

I Mel­le­ma­me­ri­ka, Afrika el­ler Ama­zo­nas er der ek­sem­pel­vis in­gen tegn på, at det skul­le væ­re ro­man­tisk at kys­se, mens det skal væ­re langt me­re ud­bredt i de eu­ro­pæ­i­ske kul­tu­rer. Og se­xo­log og par­te­ra­pe­ut Maj Wis­mann me­ner, at det stem­mer me­get godt overens med, at dan­sker­ne er me­get kys­seg­la­de.

» Mit ind­tryk er, at vi godt kan li­de at kys­se i Dan­mark. At vi er en kys­se- na­tion. Når det er sagt, så er vi nok mest en kys­se- na­tion i den før­ste del af vo­res par­for­hold, hvor vi er ny­fo­rel­ske­de. Og så når vi der­til, hvor vi kun gi­ver hin­an­den tan­te­kys, « ly­der det fra Maj Wis­mann.

Et kys leder til me­re

At man­ge par stop­per med at kys­se in­timt, når den he­de fo­rel­skel­se er fal­det til ro, hand­ler oft e om, at der går ‘ hver­dag og fa­mi­lie­virk­som­hed i den,’ som hun for­mu­le­rer det.

» Og det er mø­gær­ger­ligt, for et kys kan i man­ge til­fæl­de le­de til me­re. Kys er smut­vej­en til at mær­ke lyst og en må­de at kom­me tæt­te­re på hin­an­den, « si­ger Maj Wis­mann, der sam­ti­dig un­der­stre­ger, at nog­le par godt kan ha­ve et fi nt par­for­hold uden at kys­se sær­lig oft e.

» Man skal ba­re væ­re be­vidst om, hvad man ger­ne vil. Vil man væ­re et par, der kys­ser, in­den man går ud ad dø­ren, el­ler når man kom­mer hjem fra ar­bej­de, så er det ba­re med at kom­me i gang. Det hand­ler om va­ner. Ba­re for­di man er holdt op med at kys­se hin­an­den, er det ik­ke ens­be­ty­den­de med, at man ik­ke kan li­de det, « si­ger hun.

Nær­vær og kva­li­tet

Maj Wis­mann for­kla­rer sam­ti­dig, at et kys ik­ke ba­re er et kys. Men at det er vig­tigt med nær­vær og kva­li­tet, og her kan dan­sker­nes hek­ti­ske hver­dag godt væ­re en ud­for­dring:

» Vi har et sam­fund, der ik­ke frem­mer, at vi stop­per op og kys­ser. Så jeg si­ger al­tid til de par, der kom­mer til mig: ’ Næ­ste gang du vil tjek­ke Fa­ce­book på din te­le­fon, så kys din kæ­re­ste i ste­det’. El­ler: ’ Sæt alar­men og kys i fem mi­nut­ter og se, hvad det gør ved jer’, « ly­der op­for­drin­gen fra Maj Wis­mann.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.